«ΤΟ ΠΡΟΟΡΑΤΙΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ»

ἀπό τό βιβλίο «ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ»

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Προόρασις εἶναι ἡ ἱκανότης νά βλέπη κανείς γεγονότα πού θά συμβοῦν ἤ θά γνωστοποιηθοῦν στό μέλλον.

Πολλοί γενικεύουν τό χάρισμα αὐτό ὡς ἀναφερόμενο ὄχι μόνο στό μέλλον, ἀλλά καί στό παρόν, ἀκόμη δέ καί στό παρελθόν, γιά ἀντικείμενα βεβαίως ἤ γεγονότα ἀδιόρατα ἤ ἄγνωστα στούς συνήθεις ἀνθρώπους.

Ὁ ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος διατυπώνει τήν ἱεράρχησι: «Ἐκ ταπεινώσεως διάκρισις· ἐκ διακρίσεως διόρασις· ἐκ διοράσεως προόρασις». Τονίζει ἔτσι τήν θεμελιακή σημασία τῆς ταπεινώσεως προκειμένου νά γίνη μιά ψυχή δεκτική τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἀξίζει νά σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι, ἐνῶ ὁ ταπεινός ἄνθρωπος εἶναι δυνατόν νά βλέπη μέ τό θεῖο φωτισμό τό μέλλον, ὅπως τόν βυθό μιᾶς γαληνεμένης ἀκτῆς, ὁ ὑπερήφανος διάβολος εἶναι ἐντελῶς ἀνίκανος νά προβλέψη τό ἑπόμενο δευτερόλεπτο. Αὐτός καί τά ὄργανά του, συνδυάζοντας ὡρισμένες πληροφορίες, ἁπλῶς πιθανολογοῦν τό μέλλον καί ἐξαπατοῦν τούς ἀφελεῖς.

μελλοντικός ἡγούμενος

Ὁ ἀββᾶς Μαρτύριος πῆρε τόν ὑποτακτικό του ὅσιο Ἰωάννη, μετέπειτα συγγραφέα τῆς «Κλίμακος», καί πῆγαν στόν ἀββᾶ Ἀναστάσιο. Κι ἐκεῖνος εἶπε:

  • Ἀββᾶ Μαρτύριε, ποιός εἶναι αὐτός ὁ νέος καί ποιός τόν κούρεψε μοναχό;

  • Δοῦλος σου εἶναι, γέροντα, καί ἐγώ τόν κούρεψα μοναχό, ἀπάντησε ὁ ἀββᾶς Μαρτύριος.

  • Ἐκπληκτικό! Ἔκανες μοναχό ἡγούμενο τῆς μονῆς Σινᾶ!

Καί πράγματι, ἔπειτα ἀπό σαράντα χρόνια ὁ ὅσιος Ἰωάννης ἔγινε ἡγούμενος τῆς μονῆς Σινᾶ.

(Κλῖμαξ)Τέλος καί τῷ Θεῷ δόξα!

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com