http://1.bp.blogspot.com/-kCLuXgG_PAI/UPsYiZ5jNYI/AAAAAAABIOY/RYrEZDqYVLU/s640/PAISIOS+AG.+SOFIA.JPEG

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ 

τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.              Λένε ὅτι ὑπάρχει ἕνα νέο κίνημα νεοτούρκων. Μᾶλλον φαίνεται ἀστεία ὑπόθεση. Δὲν ἀξίζει κάποιος νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ αὐτό. Οἱ νεοτουρκοι ἀπὸ τὴν ἱστορία τους, θέλησαν νὰ ἀναγεννήσουν τὸ ὀθωμανικὸ κράτος, ἔκαναν κι αὐτοὶ τὰ ἐγκλήματά τους συνέχεια τῶν προηγουμένων ὁμοθρήσκων τους, μᾶλλον καὶ περισσότερα, ἀλλὰ τελικὰ δὲν κατάφεραν τίποτε. Ὁ ἴδιος ὁ Κεμὰλ εἶπε ὅτι τὸν ἑλληνικὸ στρατὸ δὲν τὸν νικήσαμε ἐμεῖς, δηλ. οἱ τοῦρκοι, ἀλλὰ νικήθηκε μόνος του. Ἂν δὲν ὑπῆρχαν οἱ Γερμανοὶ συμβουλάτορες τῶν ὀθωμανῶν, οἱ ἄνθρωποι δὲν ξέρουν οὔτε τὰ κορδόνια τους νὰ δέσουν.
.               Οἱ Τοῦρκοι δὲν παρήγαγαν πότε πολιτισμό. Ἀκόμη καὶ στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες διοικούσαμε. Ὅσες φορὲς χάσαμε πόλεμο, ἀπὸ τὶς δίκες μας ἁμαρτίες τὸ πάθαμε. Ἀλλοίμονο ἂν περιμένουμε ἀπὸ τοὺς Τούρκους νὰ μᾶς νικήσουν. Ἅκουγαν τὴν φωνὴ τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ κοβοντουσαν τὰ ποδάρια τους. Ἡ ἱστορία θὰ ἐπαναλαμβάνεται πάντοτε: ἡ Ἑλλάδα θὰ νικάει τελικά. Γι᾽ αὐτὸ νὰ μὴ τὰ βάζουν μαζί της.  Οἱ προφητεῖες τοῦ π. Παϊσίου καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἁγίων θὰ ἐπαληθευθοῦν ἐπακριβῶς.
.             Ἤδη ὑπάρχει ἕνα τρομερὸ μυστικὸ ποὺ ἀναδύεται ἀπὸ τὰ σπλάγχνα τῆς ἁγια-Σοφιᾶς, καὶ οἱ Τοῦρκοι τὸ διαισθάνονται καὶ τὸ φοβοῦνται…ὅτι θὰ ξανάρθουν στοὺς αἰῶνες τοῦ Ἀλεξάνδρου οἱ Μακεδόνες. …
.          Ἂν εἶναι ἄξιοι, ἂς ἀνοίξουν τὴν κλειστὴ πύλη τοῦ πατριαρχείου, ὅπου μαζὶ μὲ τοὺς Ἑβραίους κρέμασαν τὸν πατριάρχη μας Γρηγόριο τὸν Ε´… Φοβοῦνται. Φοβοῦνται ὅτι θὰ πάθουν κακό… Εἶναι καὶ προληπτικοὶ καὶ δεισιδαίμονες, διότι εἶναι ἔνοχοι… Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βατάτζης ἀναζωογονεῖται. Ὁ Βόσπορος εἶναι γεμάτος μὲ ἑλληνικὰ εὑρήματα.
.          Ὁ πρόξενος τῶν Η. Π. Α. Τὴν ἐποχὴ τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς Τζὼν Χόρτον λέγει χαρακτηριστικὰ στὸ βιβλίο του ὅτι οἱ Τοῦρκοι εἶναι ἡ κατάρα τῆς ἀνατολῆς καὶ ντρέπομαι ποὺ ἀνήκω στὸ ἀνθρώπινο γένος, μ᾽ αὐτὰ ποὺ ἔζησε στὴν Σμύρνη καὶ ἀλλοῦ.
.          Οἱ Τοῦρκοι κάτοικοι τῆς Μ. Ἀσίας καὶ κυρίως οἱ ἀξιωματικοί τους πιστεύουν μέσα τους βαθιὰ ὅτι θὰ τὰ χάσουν αὐτὰ τὰ μέρη.
.          Πολλοὶ σήμερα Τοῦρκοι γίνονται χριστιανοί. Βαπτίζονται κρυφά. χώρια οἱ κρυπτοχριστιανοι… Μέσα στὴν Τουρκία ὑπάρχουν 123 λαότητες.  Ὅλοι αὐτοὶ δὲν εἶναι Τοῦρκοι. Λίγοι εἶναι οἱ σελτζοῦκοι. Κάποιοι τολμοῦν καὶ λένε ὅτι εἶναι Βυζαντινοί. Σὲ λίγο, μόλις χαλαρώσει τὸ βαθὺ τουρκικὸ κράτος, θὰ δοῦμε ἐκπλήξεις.
.          Θὰ ἀποδοθεῖ ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ τελικά. Τόσες γενοκτονίες θὰ πάρουν ἀπάντηση. Μόλις καταλάβουν οἱ ξένοι ὅτι ἡ τουρκία τοὺς εἶναι ἐμπόδιο, θὰ τοὺς βάλουν στὸ περιθώριο, θὰ τοὺς πετάξουν στὸν κάλαθο τῆς ἱστορίας, στὰ ἀζήτητα. Ἐξ ἄλλου δὲν πολέμησαν πότε. Ἑμεῖς στοὺς μεγάλους πολέμους κάναμε ὅλη τὴ βρώμικη δουλεία. Θὰ πληρώσουν. Μακάρι νὰ πιστέψουν στὸν ἀληθινὸ Θεό.
.          Καὶ μὴ ξεχνᾶμε, ὅσοι σήμερα ἔχουν κάποια προκοπὴ στὴν Τουρκία εἶναι ἐξισλαμισμένοι Ἕλληνες.  Ἀκόμη καὶ ὁ Ἐρντογὰν Πόντιος εἶναι!!!!!!
.          Δυστυχῶς κάπου – κάπου ἀκούγονται κάποιες περίεργες φωνές.  Συγκεκριμένος καθηγητὴς εἶχε πεῖ κάποτε ὅτι θὰ χρειαζόμασταν ξανὰ μιὰ νέα ὑπαγωγή μας στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, γιὰ νὰ ξαναβροῦμε τὸν ἑαυτό μας… Αὐτὸ βέβαια νοεῖται ὑπὸ τὶς δικες του μόνο προϋποθέσεις καὶ ἀσφαλῶς ἀποτελεῖ ὑποτιμητικὴ διαπίστωση γιὰ τὶς ἀνανεωτικὲς δυνάμεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅτι δηλαδή, δὲν προκόπτουμε, εἰ μὴ μόνο κάτω ἀπὸ δυναστεία καὶ μάλιστα ἔξωθεν. Ἀλλὰ ὅσο χαλασμένοι κι ἂν εἴμαστε ὡς νεοελληνικὸ κράτος, πάντα ὑπάρχει ἐλπίδα μετάνοιας καὶ διόρθωσης. Κάθε ὑπερβολὴ μπορεῖ νὰ κρύβει μιὰ ἀλήθεια μέσα της, μπορεῖ ὅμως νὰ “κρύβει” καὶ τὴν γενικὴ ἀλήθεια καὶ νὰ ρίχνει νερὸ στὸν μύλο τῶν αὐτονομιστικῶν κινημάτων.
.          Ἀσφαλῶς τὸ σημερινὸ νεοελληνικὸ κράτος ἔχει ζωὴ 200 περίπου χρόνων , ἀλλὰ δὲν πρέπει καὶ νὰ καταργηθεῖ λόγῳ διαφθορᾶς.  Πάντοτε χρειαζόμαστε τὴν ὁροθεσία ἑνὸς κράτους.  Ἀνέκαθεν ὑπῆρχαν οἱ πόλεις – κράτη τῆς ἀρχαιότητας, ὄχι ἁπλὰ μία διάχυτη συνείδηση καὶ παράδοση, μία ἑνιαία γλώσσα καὶ θρησκεία…
.          Αὐτὰ λοιπὸν τὰ μικρὰ ἀρχικὰ κρατικὰ μορφώματα εἶχαν καὶ ἤθελαν τὸν χῶρο τους. Εἶχαν τὴν κρατικὴ ὑπόσταση σὲ σμικρογραφία. Εἶχαν τείχη, ποὺ οἱ Σπαρτιάτες τὰ γκρέμιζαν, ὅταν ἐρχόταν ὁ ὀλυμπιονίκης τους. Ἤξεραν ὅμως, παρὰ τοὺς μεταξύ τους πολέμους, ὅτι ἦταν Ἕλληνες ὡς ἔθνος: τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμόθρησκον, τὸ ὁμότροπον… Καὶ αὐτὸ φαίνεται καθαρὰ στὶς Ἀμφικτυονίες, στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες ποὺ δὲν συμμετεῖχαν ξένοι, στὰ λάφυρα ποὺ ἔστειλε ὁ Μ. Ἀλέξανδρος στὴν Ἀθήνα μὲ τὴν ἀφιέρωση: «Ὅλοι οἱ Ἕλληνες πλὴν Λακεδαιμονίων».
.          Σαφέστατα τὸ ἔθνος ὑπέρκειται τοῦ κράτους καὶ συχνὰ τὰ στοιχεῖα ἑνὸς παρηκμασμένου κράτους θολώνουν τὴν ἔννοια καὶ πραγματικότητα τοῦ ἔθνους. Ἀλλὰ δὲν θὰ πετάξουμε οὔτε τὴν παράδοση, δηλ. τὸ μωρό, τὸ περιεχόμενο, οὔτε ὅμως καὶ τὴ λεκάνη, δηλαδὴ τὸ περιέχον… Τὸ νερὸ μόνο θὰ ἀλλάξουμε. Θέλουμε δηλαδὴ ἕνα τόπο γιὰ νὰ ζήσουμε μ᾽ ἕνα συγκεκριμένο τρόπο, χωρὶς αὐτὸς βεβαίως ὁ τρόπος νὰ ἐγκλωβίζεται στὰ σημερινὰ σύνορα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Εἶναι κάτι πολὺ πιὸ πλατὺ καὶ πιὸ βαθύ.
.          Ἐπειδὴ ζήσαμε 400-500 χρόνια χωρὶς κρατικὴ ὑπόσταση, συντηρούμενοι μὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἅγια στοιχεῖα τῆς παράδοσής μας, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι θὰ γκρεμίσουμε τώρα τὰ σύνορα, γιατί τὸ νεοελληνικὸ κράτος μᾶς ἀπογοητεύει συνεχῶς. Δηλαδὴ γιὰ νὰ ξαναγυρίσουμε στὰ ζωογόνα στοιχεῖα τῆς ἑλληνορθοδοξιας, πρέπει νὰ υἱοθετήσουμε τὸ σύνθημα: κάτω τὰ σύνορα, κάτω οἱ πατρίδες καὶ νὰ δεχθοῦμε τὶς θέσεις ἑνὸς κινήματος Νεοτούρκων ἢ σλαβομακεδόνων Σκοπιανῶν; Αὐτὸ ἤθελαν οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ 1821; Γιατί τότε δὲν κρατοῦσαν τὴν ὑπέροχη παράδοσή τους κάτω ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό; Στὰ πλαίσια τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας;
.          Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἄϋλο ὄν, ἄγγελος δηλαδὴ ποὺ δὲν χρειάζεται χῶρο. Ὁ ἄνθρωπος θέλει καὶ χῶρο. Εἶναι φυσιολογικό, χριστιανικὸ καὶ ἑλληνικὸ αὐτό. Ἔτσι ἐξηγεῖται γιατί ὁ Ὀδυσσέας ἤθελε ἁπλὰ καὶ μόνο καπνὸ ἄνω θρώσκοντα νὰ δεῖ ἀπὸ τὴν Ἰθάκη κι αὐτὸ τοῦ ᾽φτανε νὰ ξαναζήσει σὰν Ἕλληνας καὶ ὅλα τὰ ἄλλα.
.          Μακάρι νὰ ἤμασταν τόσο πνευματικοὶ καὶ ἀνώτεροι τῶν ἐξωτερικῶν στοιχείων καὶ δὲν θά ᾽χαμε ἀνάγκη ἀπὸ τίποτε τὸ χειροπιαστό. Ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος εἶναι τὸ συναμφότερο: καὶ ψυχὴ καὶ σῶμα. Χρειάζεται καὶ τὸν συγκεκριμένο τόπο, ὁριοθετημένο, ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὸ Δευτερονόμιο καὶ στὶς Πράξεις τὸ λέγει ὁ ἀψευδὴς λόγος τοῦ Θεοῦ. Γιατί ἄραγε οἱ Ἕβραῖοι ἔπρεπε νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο γιὰ νὰ γυρίσουν στὴν Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας; Δὲν θὰ μποροῦσαν ἀπὸ κεῖ νὰ λατρεύσουν τὸν Θεό τους;
.          Ἀσφαλῶς τώρα ἐμεῖς ξέρουμε ὅτι Πατρίδα μας εἶναι ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ Οὐρανός, ἀλλὰ δὲν ἀγνοοῦμε ὅτι πατᾶμε καὶ σ᾽ ἕνα τόπο, ὡς ἐφαλτήριο γιὰ τὴν οὐράνια πατρίδα. Ἀκόμη καὶ ὁ τὰ πάντα ἀποταξάμενος καλόγερος θέλει νὰ γυρίσει τὸ συντομότερο στὸ κελί του, γιὰ νὰ κάνει τὸν κανόνα του. Ὁ Κύριός μας μόνο δὲν ὑποτασσόταν σὲ καμμία τέτοια ἀνάγκη καὶ συνθήκη ζωῆς, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ τὴν καταργεῖ. Δὲν εἶχε “ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι”, ὅμως κάπου ἔμενε. Ἔκλαυσε γιὰ τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἐκτὸς Παλαιστίνης δὲν βγῆκε ποτέ… Ὁ δὲ οὐρανοβάμων Παῦλος τό ᾽λεγε πάντοτε ὅτι ἦταν Ἑβραῖος καὶ τὶς μεγάλες γιορτὲς ἤθελε νὰ ἦταν στὰ Ἱεροσόλυμα.
.          Ἂν λοιπὸν οἱ Ἀρχαῖοι εἶχαν τὸ μέτρο, ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει τὴν διάκριση καὶ τὴν μεσότητα, ποὺ εἶναι βασιλικὲς ἀρετές, δηλ. τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, ποὺ εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας ἐπὶ γῆς καὶ ἐν οὐρανοῖς. 

http://christianvivliografia.wordpress.com