Τὸ ΣτΕ «ἀπαγορεύει» τὴ λειτουργία τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακὲς

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας
μὲ τὴν ὑπ᾽  ἀριθμ. 307/2014 ἀπόφαση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀναστολῶν.
Ἡ ἀπόφαση θὰ ἰσχύσει προσωρινά,
τουλάχιστον μέχρι τὸ τέλος τοῦ 2014

 ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἐδῶ ἔχουν καταστρατηγήσει καὶ παραβιάσει ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, τὴν ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας θὰ φοβηθοῦν;

.         Σύμφωνα μὲ τὸ σκεπτικὸ τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ἀπὸ τὴν λειτουργία τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακὲς θὰ ὑποστοῦν «ἀνεπανόρθωτη οἰκονομικὴ βλάβη» καὶ «αὐτονοήτως δυσεπανόρθωτη ἠθικὴ βλάβη» οἱ καταστηματάρχες, οἱ ἔμποροι  καὶ οἱ ἰδιωτικοὶ ὑπάλληλοι
.                   Προσωρινά, τουλάχιστον μέχρι τὴν ἐκπνοὴ τοῦ 2014 ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἔβαλε τέλος στὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων κατὰ τὶς Κυριακές. Οἱ σύμβουλοι τῆς Ἐπικρατείας ἔκριναν ὅτι ἀπὸ τὴν λειτουργία τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακὲς θὰ ὑποστοῦν «ἀνεπανόρθωτη οἰκονομικὴ βλάβη» καὶ «αὐτονοήτως δυσεπανόρθωτη ἠθικὴ βλάβη» οἱ καταστηματάρχες, οἱ ἔμποροι, οἱ ἰδιωτικοὶ ὑπάλληλοι, κ.λπ.
.                 Στὸ Ἀνώτατο Ἀκυρωτικὸ Δικαστήριο ἔχουν προσφύγει ἐπαγγελματικὲς Ὁμοσπονδίες ἐμπόρων, ἰδιωτικῶν ὑπαλλήλων, καταστηματάρχες καὶ ἔμποροι καὶ ζητοῦν νὰ ἀνασταλεῖ καὶ νὰ ἀκυρωθεῖ ὠς  ἀντισυνταγματική, παράνομη, ἀντίθετη στὴν Διεθνῆ Σύμβαση τῆς Γενεύης καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ νομοθεσία ἡ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἀνάπτυξης (7.7.2014) ποὺ ἐπιτρέπει πιλοτικὰ γιὰ ἕνα ἔτος τὴν λειτουργία τῶν καταστημάτων ὅλες τὶς Κυριακὲς τοῦ χρόνου.
.                 Ἀκόμη, ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ ἐπίμαχο μέτρο δὲν ἀναμένεται νὰ ὁδηγήσει οὔτε στὴ βελτίωση τῶν ὅρων τῆς ἀγορᾶς ἐργασίας καὶ τὴ μείωση τῆς ἀνεργίας, οὔτε στὴν αὔξηση τοῦ κύκλου ἐργασιῶν τῶν καταστημάτων, οὔτε στὴ μείωση τῶν τιμῶν πρὸς ὄφελος τῶν καταναλωτῶν, ἀλλά, ἀντίθετα, θὰ καταφέρει ἕνα πρόσθετο πλῆγμα στὸν ἤδη δοκιμαζόμενο κλάδο τῶν μικρῶν καὶ μεσαίων ἐμπορικῶν ἐπιχειρήσεων.
.                 Ἐπίσης, ὑποστηρίζουν ὅτι ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἐπίμαχης ἀπόφασης τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἀνάπτυξης, θὰ τοὺς στερήσει τὴν ἀναγκαία ἑβδομαδιαία ἀνάπαυση, ψυχαγωγία καὶ ἐπαφὴ μὲ τὰ μέλη τῆς οἰκογένειάς τους καὶ θὰ δυσχεράνει  τὴν ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν τους καθηκόντων.
.                 Μάλιστα ἀναφέρουν ὅτι ἡ βλάβη αὐτὴ ποὺ δέχονται δὲν μπορεῖ νὰ θεραπευθεῖ μὲ τὴν μετάθεση τῆς ἀργίας σὲ διαφορετικὴ ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας γιὰ κάθε ἐργαζόμενο, ἐνῷ  θὰ πληγοῦν τόσον οἱ ἰδιοκτῆτες μικρῶν καὶ μεσαίων ἐμπορικῶν ἐπιχειρήσεων, οἱ ὁποῖοι «θὰ ἀναγκαστοῦν σὲ παροχὴ ἀπασχολήσεως προσωπικῆς ἢ τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας τους λόγῳ ἀδυναμίας ἀπασχολήσεως προσθέτου προσωπικοῦ, ὅσο καὶ οἱ ἐργαζόμενοι ἐμποροϋπάλληλοι, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐξαναγκασθοῦν ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ παρέχουν ἐργασία τὴν Κυριακή».

Γιατί δὲν ἐπιτρέπει τὸ ΣτΕ τὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων τὴν Κυριακὴ

 .                 Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας μὲ τὴν ὑπ᾽  ἀριθμ. 307/2014 ἀπόφαση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀναστολῶν μὲ πρόεδρο τὸν Σωτήρη Ρίζο καὶ εἰσηγήτρια τὴν Μαρία Καρακανώφ, ἔκαναν δεκτὴ τὴν αἴτηση τῶν ἐμπόρων, κ.λπ. καὶ ἀναστέλλουν τὴν ἐπίμαχη ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἀνάπτυξης.
.                 Ἡ ἀναστολὴ ὑλοποίησης τῆς ἐπίμαχης ἀπόφασης ἰσχύει μέχρι νὰ ἐκδοθεῖ ὁριστικὴ ἀπόφαση ἐπὶ τῆς κυρίας προσφυγῆς ποὺ ἔχουν καταθέσει καὶ θὰ συζητηθεῖ στὴν Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ τὸ πρῶτο δεκαήμερο τοῦ ἐρχομένου Νοεμβρίου μὲ εἰσηγητὴ τὸν σύμβουλο Ἐπικρατείας Δημήτρη Μακρῆ. Ἡ ὁριστικὴ ἀπόφαση τῆς Ὁλομελείας ἀναμένεται νὰ δημοσιευθεῖ στὸ τέλος τοῦ ἔτους ἢ μὲ τὴν εἴσοδο τοῦ ἐρχομένου.
.                 Ἡ Ὁλομέλεια ἔκρινε ὅτι ἡ ἠθικὴ βλάβη τῶν ἐμπόρων, ὑπαλλήλων, κ.λπ. ποὺ ἀναφέρεται «στὸ δικαίωμα τοῦ ἐλευθέρου χρόνου καὶ τῆς ἀπολαύσεώς του ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν οἰκογένειά τους κατὰ τὴν κοινὴ ἀργία τῆς Κυριακῆς καθὼς καὶ στὸ δικαίωμα στὴν ἄσκηση τῆς θρησκευτικῆς λατρείας, παρίσταται αὐτονοήτως δυσεπανόρθωτη».
.                 Παράλληλα, ἢ  οἰκονομικὴ βλάβη ὅσων ἔχουν προσφύγει στὸ ΣτΕ  «πιθανολογεῖται ἐπίσης ὡς ἀνεπανόρθωτη, ἢ πάντως δυσχερῶς ἐπανορθώσιμη, ἀπὸ τὰ προσκομισθέντα ἀπὸ αὐτοὺς στοιχεῖα καὶ μελέτες ἁρμοδίων ἐρευνητικῶν φορέων τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐκτιμώμενα ὑπὸ τὸ φῶς τῆς κοινῶς γνωστῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, τὰ στοιχεῖα δὲ αὐτὰ δὲν ἀμφισβητοῦνται οὔτε ἀποκρούονται ἀπὸ τὴ διοίκηση».
.                 Ἐξ ἄλλου, προσθέτουν οἱ δικαστές, «ἡ ἐπίκληση ἐκ μέρους τῆς διοικήσεως τῆς ἐξαγωγῆς συμπερασμάτων ἀπὸ τὴν πιλοτικὴ ἐφαρμογὴ τοῦ μέτρου ὡς λόγου δημοσίου συμφέροντος κωλύοντος τὴ χορήγηση τῆς αἰτούμενης ἀναστολῆς, δὲν δύναται νὰ ἀντισταθμίσει τὴν πιθανολογούμενη βλάβη τῶν αἰτούντων (ἐμπόρων, κ.λπ.), πολλῷ μᾶλλον καθ’ ὅσον ἡ διοίκηση δὲν ἐπικαλεῖται οὔτε προσκομίζει στοιχεῖα ἢ μελέτες ἐπὶ τῶν ὁποίων δύναται νὰ θεμελιωθεῖ προσδοκία θετικῶν ἀποτελεσμάτων ἀπὸ τὸ ἐπίμαχο μέτρο».
.                 Οἱ δικαστὲς ἐπικαλοῦνται στὴν ἀπόφασή τους στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ γιὰ τὴν  ἀπασχόληση κατὰ τὶς Κυριακές, ἀλλὰ καὶ στατιστικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὶς ἄλλες  Εὐρωπαϊκές  χῶρες γιὰ τὴν ἀπασχόληση ἐργαζομένων, τὴν πορεία τῆς κερδοφορίας κατὰ τὴν λειτουργία τῶν καταστημάτων τὴν ἑβδόμη ἡμέρα, ἀπὸ ἔρευνα τοῦ Ἰνστιτούτου Μελετῶν τῆς ΓΣΕΒΕΕ (τὰ στοιχεῖα προσκομίσθηκαν ἀπὸ τοὺς προσφεύγοντες στὸ ΣτΕ).
.                 Ἀντίθετα, οἱ σύμβουλοι Ἐπικρατείας ἀναφέρουν ὅτι οἱ ὑπόλοιποι ἰσχυρισμοὶ τῶν ἐμπόρων, κ.λπ., δὲν κρίνονται «προδήλως βάσιμοι». Μεταξὺ τῶν ἰσχυρισμῶν  αὐτῶν εἶναι ὅτι παραβιάζεται ἡ ὑπερνομοθετικῆς ἰσχύος διεθνὴς σύμβασης τῆς Γενεύης ποὺ καθιερώνει τὴν Κυριακὴ ὡς ἡμέρα ἀργίας καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ νομοθεσία (ὁδηγία 94/104/1993) καὶ ὅτι ἐκδόθηκε ἡ ὑπουργικὴ ἀπόφαση ἐκτὸς τῆς προβλεπομένης προθεσμίας.
.                 Ἡ Ὁλομέλεια ἀναφέρει ὡς πρὸς τὴν ἀνάγκη ἐξυπηρέτησης τοῦ αὐξημένου ἀριθμοῦ τουριστῶν καὶ τὶς Κυριακές, ὅτι μπορεῖ μὲ ἀπόφαση τοῦ ἀντιπεριφερειάρχη νὰ ὁριστοῦν οἱ περιοχὲς ποὺ ἐπιτρέπεται ἡ λειτουργία τῶν καταστημάτων μέχρι 250 τ.μ. (δηλαδὴ τουριστικὲς περιοχὲς) καὶ ὑπὸ  τὸν ὅρο νὰ μὴ ἀνήκουν σὲ ἁλυσίδα καταστημάτων, νὰ μὴ λειτουργοῦν ὡς «κατάστημα ἐντὸς καταστήματος» καὶ νὰ μὴ βρίσκονται σὲ ἐκπτωτικὰ καταστήματα, ἐκπτωτικὰ κέντρα ἢ ἐκπτωτικὰ χωριά».
.                 Στὸ Ἀνώτατο Ἀκυρωτικὸ Δικαστήριο ἔχουν προσφύγει ἡ Ἐθνικὴ Συνομοσπονδία Ἑλληνικοῦ Ἐμπορίου, ἡ Γενικὴ  Συνομοσπονδίας Ἐπαγγελματιῶν -Βιοτεχνῶν – Ἐμπόρων Ἑλλάδος, ἡ Ὁμοσπονδία Ἰδιωτικῶν Ὑπαλλήλων Ἑλλάδος, ὁ Ἐμπορικὸς Σύλλογος Θεσσαλονίκης, δύο ἐμπορικὲς ἑταιρεῖες ποὺ ἔχουν καταστήματα στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Θεσσαλονίκη καὶ δέκα ἔμποροι.

 ΠΗΓΗ: protothema.gr
Παναγιώτης Τσιμπούκης (11.09.2014)

 http://christianvivliografia.wordpress.com/2014/09/11/%CF%84%E1%BD%B8-%CF%83%CF%84%CE%B5-%E1%BC%80%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CE%B9-%CF%84%E1%BD%B4-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84/