Τρία θέματα μελετῶ:
Τήν αἰώνιο Βασιλεία τῶν οὐρανῶν·
τήν αἰώνιο κόλασι·
τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ,
καί τό τέταρτο:Τήν ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως (Ρωμ. η΄19).

 

πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο