“Ὅσοι ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁπαδοί τῆς ἀληθείας καί ὅσοι δέν ἀνήκουν στήν ἀλήθεια, δέν ἀνήκουν οὔτε στήν Ἐκκλησία.”‘
 
∽ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμάς
“Τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν ἀποτελοῦν οἱ πολλοί , ἀλλά ἐκεῖνοι πού φυλάσσουν τήν ὀρθή καί σωτήρια τῆς Πίστεως Ὁμολογίαν, ἔστω καί ἄν εἶναι ὀλίγοι .”
∽ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης
“Τοῦτο ἐστί τό καύχημα ἡμῶν, ἡ πίστις ἡμῶν, ἡ καλή κληρονομία τῶν Πατέρων ἡμῶν. Μετά ταύτης Θεῷ παραστῆναι ἐλπίζομεν καί τῶν ἡμαρτημένων λαβεῖν τήν ἄφεσιν. Ταύτης δέ ἄνευ οὐκ οἶδα ποία δικαιοσύνη τῆς αἰωνίου κολάσεως ἡμᾶς λυτρώσεται.”
 
∽Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός
 
https://apantaortodoxias.blogspot.com/2021/10/blog-post_414.html