Ἀπόσπασμα 20/06/21
 
Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα! Εὐχόμαστε τὸ Πανάγιο Πνεῦμα ποὺ εἶναι ἡ πηγὴ κάθε καλοῦ, κάθε ἀγαθοῦ, κάθε εὐλογίας, κάθε ἀφοβίας, νὰ σκηνώνει μέσα μας καὶ νὰ διώξει ἀπὸ τὸν λαό μας τὸν φόβο καὶ τὴν τρομοκρατία ποὺ ἔχουν σπείρει τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπάτησης καὶ ἔχουνε ὠθήσει τὸν λαό μας μακρὰν τῆς Ἐκκλησίας, μακρὰν τῆς πίστεως, μακρὰν τῆς προσκυνήσεως τῶν Ἁγίων Εἰκόνων καὶ τῆς Θείας Μεταλήψεως· ὄχι βέβαια ὅλους ἀλλὰ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν μιὰ χαλαρὴ σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία.
 
Ὡστόσο ὑπάρχει τὸ λεῖμμα, ὑπάρχει καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος, καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες, οἱ ὁποῖοι μᾶς φωτίζουν καὶ μᾶς λένε ξεκάθαρα μακριὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ δαιμονικὰ ποὺ πᾶνε νὰ βάλουν στὸν λαό μας, καὶ πρὸ πάντων ἀπ’ αὐτὸ τὸ δαιμονιῶδες ἐμβόλιο, τὸ ὁποῖο οὐσιαστικὰ εἶναι ἕνα προχάραγμα. Καὶ πολὺ καλὰ κάνουν οἱ ἅγιοι πατέρες καὶ ἀπαγορεύουν στὰ πνευματικά τους παιδιὰ νὰ τὸ κάνουν, γιατὶ αὐτὸ δὲν εἶναι γιὰ τὴν ὑγεία ἀλλὰ εἶναι κάτι ἄλλο. Εἶναι γενετικὴ τεχνολογία ποὺ θέλουν νὰ μᾶς κάνουνε ζόμπι καὶ εἵλωτες τοῦ συστήματος τῆς νέας τάξης πραγμάτων καὶ ὄχι μόνο, ἀλλὰ καὶ νὰ μᾶς σκοτώσουν. Αὐτὸς εἶναι ὁ στόχος τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος, τῶν σιωνιστῶν καὶ ὅλων αὐτῶν ποὺ συνεργάζονται μαζί τους.

 
Πολύ καλὰ κάνουν λοιπὸν οἱ ἅγιοι πατέρες, καὶ ἐμεῖς εἴμαστε μαζί τους καὶ ὅλος ὁ πιστὸς λαὸς. Καὶ ἔχει ἀποτύχει ἀπ’ ὅτι φαίνεται ὅλο αὐτὸ τὸ σύστημά τους, γιατὶ ὁ λαὸς ἔχει καταλάβει ὄχι τόσο ὅτι αὐτὸ σκοτώνει· καὶ αὐτὸ εἶναι. Ἤδη ἔχουμε πάνω ἀπὸ 12.500 θανάτους στὴν Εὐρώπη, καὶ πάνω ἀπὸ 4.500 θανάτους στὴν Ἀμερικὴ- ἐπίσημα στοιχεῖα ὄχι fake news- καὶ πάνω ἀπὸ 1.300.000 παρενέργειες στὴν Εὐρώπη καὶ ἀνάλογα ὁ ἀριθμὸς στὴν Ἀμερικὴ μὲ τὰ ποσοστὰ ποὺ σᾶς εἶπα. Καὶ αὐτὰ εἶναι τὸ 1-10% τῶν ὅσων δηλώνονται. Δηλαδὴ, νὰ ὑπολογίζετε περίπου δέκα γιὰ νὰ μὴν ποῦμε ἐνενήντα φορὲς παραπάνω ἀπ’ αὐτὰ τὰ νούμερα ποὺ λέμε.
 
Ἀλλά δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ κύριο αἴτιο ποὺ λέμε ὄχι σἐ αὐτὸ τὸ διαβολικὸ κατασκεύασμα. Τὸ πρῶτο εἶναι ὅτι εἶναι συμμετοχὴ σ’ ἕνα προϊὸν ἐγκλήματος. Οἱ ἴδιοι τὸ λένε καὶ τὸ γράφουν τὰ χαρτάκια μὲ τὰ ψιλὰ γράμματα ποὺ ἔχουνε τὰ φάρμακα μέσα. Μπορεῖτε νὰ τὰ δεῖτε ὅτι ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ κυτταρικὲς σειρὲς ἀπὸ ἐκτρωμένα ἔμβρυα. Ἔχουν φονευθεῖ ἄνθρωποι, δηλαδὴ παιδάκια ἀθῶα, σὲ διάφορους μῆνες τῆς ἐγκυμοσύνης, γιὰ νὰ γίνουν πειράματα καὶ νὰ φτιαχτοῦν αὐτὰ τὰ διαβολικὰ κατασκευάσματα, καὶ νὰ μποῦνε μέσα μας τὰ κύτταρά τους καὶ τὸ αἷμα τους· καὶ οὐσιαστικὰ νὰ μπεῖ τὸ ἀντίχριστο πνεῦμα, τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου μέσα μας.
 
Γι’ αὐτὸ λέμε ὄχι. Αὐτὸ εἶναι τὸ κύριο αἴτιο. Γι’ αὐτὸ ἔκανε καὶ θαῦμα ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Τήρων· γιὰ νὰ μὴ μολυνθοῦνε οἱ ἄνθρωποι μετέχοντες στὰ μιάσματα τοῦ Ἰουλιανοῦ τότε ποὺ ἤθελε νὰ μολύνει τοὺς Χριστιανοὺς, ραντίζοντας τὰ τρόφιμα μὲ αἷμα ἀπὸ θυσίες ζώων. Τώρα εἶναι θυσίες ἀνθρώπων καὶ ὄχι θυσίες ζώων ποὺ θέλουν νὰ τὰ βάλουν μέσα μας.
 
Καί φυσικὰ θὰ ποῦμε ὄχι! Καὶ πολὺ καλὰ κάνουν οἱ Ἕλληνες καὶ μὲ ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης μόνο 22% τῶν Ἑλλήνων ἔχουν ἐμβολιαστεῖ, ἔχουν πάρει αὐτὸ τὸ κατασκεύασμα. Καὶ βγήκανε οἱ διάφοροι Καίσαρες, οἱ πολιτικοὶ ἄρχοντες νὰ πιέζουν τώρα τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς Ἱεράρχες νὰ πείσουν τὸν λαὸ νὰ τὸ κάνει. Ἀλλὰ ἤδη ὁ λαὸς ἔχει ξυπνήσει καὶ ξυπνάει ὅλο καὶ περισσότερο.
 
Λοιπόν, ὁ Θεὸς μαζί μας! Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα καὶ ἡ Παναγία Τριάδα νὰ μᾶς σκεπάζει, καὶ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα ποὺ εἶναι ὁ χορηγὸς κάθε καλοῦ νἀ μᾶς χαρίζει ἀφοβία καὶ χαρὰ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ μόνο τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ νὰ ἔχουμε καὶ τὸ πνεῦμα τῆς συνέσεως τὸ ὁποῖο δίνει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο.
 
 
 
Ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔσται μεθ’ ἡμῶν. Καλὴ πανήγυρη!