Ὁ Παῦλος δέν θά γινόταν ὁ Παῦλος, ἐάν δέν εἶχε ἐμφανισθεῖ στόν Παῦλο ὁ Χριστός. Τό μεγάλο ἀγκάθι γιά τούς Ἑβραίους ἦταν ὁ Παῦλος. Ἡ μεγάλη μαρτυρία τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ, ὁ Παῦλος. Γι’ αὐτό τόν ἐδίωκαν νά τόν φονεύσουν. Ὅπως ἐδίωκαν νά φονεύσουν καί τόν Λάζαρο, τό τεκμήριον τῆς ἀναστάσεώς του· πού ἦταν τό τεκμήριο τῆς ἀναστάσεως πού ἔκανε ὁ Χριστός σ’ αὐτόν, στόν Λάζαρο.

Ὥστε, παιδιά, ἔχουμε μαρτυρία. Εἶναι τόσοι μάρτυρες! Τό σπουδαῖο ξέρετε ποιό εἶναι; Ὅτι αὐτή ἡ μαρτυρία μέχρι σήμερα εἶναι ζῶσα! Μέχρι σήμερα. Ὑπῆρξε ἐποχή πού δέν εἴχαμε Χριστιανούς καί οἱ Χριστιανοί ξανάρχισαν πάλι νά γίνονται;Ὄχι.Ἔχουμε λοιπόν μία συνέχεια τῶν Χριστιανῶν. Αὐτή εἶναι ἡ ζῶσα παράδοση. Ποιά εἶναι ἡ παράδοση; Ὅτι ὁ Χριστός ἀνεστήθη ἀπό τούς νεκρούς. Καί συνεπῶς ὁ Χριστιανισμός εἶναι ἀληθινός. Εἶναι μεγάλο πρᾶγμα αὐτό, παιδιά. Εἶναι τεράστιο πρᾶγμα αὐτό. Στηρίζονται ὅλα πάνω σ’ αὐτό.
Συνεπῶς ὁ Χριστιανισμός εἶναι ἀπόδειξη τῆς ἱστορικότητος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ξέρετε πῶς τό ἀποδεικνύει ὁ Κύριος αὐτό; Εἶπε στόν ἀπ. Πέτρο, ὅτι θά ἱδρυθεῖ ἡ Ἐκκλησία καί ὁ Χριστιανισμός πάνω στή γῆ «καί πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Μάτθ. ιστ΄, 18) τῆς Ἐκκλησίας. Μέχρι σήμερα ὁ Χριστιανισμός στέκεται καί παλαίει. Συνεπῶς ἔχουμε τήν μαρτυρία αὐτή· ἱστορική μαρτυρία αὐτή ἡ ἰδία ἡ παρουσία τοῦ Χριστιανισμοῦ.
 
 
✞Γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος