Πρός Τιμόθεον Α΄, κεφ. γ΄: 14 – 16

14.  Ταῦτά σοι γράφω ἐλπίζων ἐλθεῖν πρός σε τάχιον·

15.  ἐάν δέ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι,
ἥτις ἐστίν ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας.

16.  καί ὁμολογουμένως μέγα ἐστί τό τῆς εὐσεβείας μυστήριον·
Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις,
ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ.
Σύντομη ἑρμηνεία τοῦ καθ. + Π. Ν. Τρεμπέλα


14.  Σοῦ γράφω αὐτά μέ τήν ἐλπίδα νά ἔλθω πρός σέ πολύ γρήγορα.

15. Ἐάν ὅμως βραδύνω νά ἔλθω, σοῦ τά γράφω διά νά γνωρίζῃς, πῶς πρέπει κανείς νά πολιτεύεται καί νά συμπεριφέρεται εἰς τό σπίτι καί τήν οἰκογένειαν τοῦ Θεοῦ, τουτέστιν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ζωντανός καί ὄχι νεκρός σάν τά εἴδωλα. Εἶναι δέ ἡ Ἐκκλησία ἄλλος στῦλος καί θεμέλιον στερεόν, πού ὑποβαστάζει τήν ἀλήθειαν.

16. Καί πράγματι κατά τήν ὁμολογίαν ὅλων τῶν πιστῶν μέγα εἶναι τό μυστήριον τῆς ἀληθοῦς θρησκείας, πού ἀπεκαλύφθη καί ὡς θησαυρός αἰώνιος παρεδόθη ὑπό τοῦ Θεοῦ εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Δηλαδή, Θεός ἐφανερώθη σαρκωμένος, ἀπεδείχθη ἀληθής Μεσσίας διά τοῦ Πνεύματος, πού ἐνήργει σημεῖα δι᾿ αὐτοῦ, ἔγινεν ὁρατός εἰς τούς ἀγγέλους, ἐκηρύχθη μεταξύ τῶν ἐθνικῶν, ἐπιστεύθη εἰς τόν κόσμον ὡς Θεάνθρωπος, ἀνελήφθη μέ δόξαν.

Ὁ ἀχώρητος παντί πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί; Ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός;

Τέλος καί τῷ Θεῷ δόξα!