Τό περιεχόμενο τῆς ἄσκησης – Ἡ νηστεία

Ἡ ἄσκηση, σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Πορφύριο, περιλαμβάνει τίς μετάνοιες, τίς ἀγρυπνίες, τήν ἐνθουσιαστική χειρωνακτική ἐργασία καί τίς διάφορες ἄλλες κακοπάθειες1. Μία ἀπό τίς κύριες συνιστῶσες τῆς ἄσκησης εἶναι ἡ ἐγκράτεια στό φαγητό, ἡ νηστεία.

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος πολλές φορές ἐπισήμαινε τίς πολύ μεγάλες ὠφέλειες τῆς νηστείας. Τήν θεωροῦσε ἀπαραίτητη. Ἡ νηστεία συμβάλλει ἀποφασιστικά στήν πνευματική ὑγεία, διότι λεπταίνει τόν νοῦ, ἀφοῦ «παχεῖα γαστήρ λεπτόν οὐ τίκτει νόον»2. Ἐπίσης, χαρίζει σωματική ὑγεία. Δανείζεται ὁ Ὅσιος τήν διδασκαλία του ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι μᾶς διδάσκουν νά ἀποφεύγουμε τά δυσκολοχώνευτα, παχέα καί λιπαρά φαγητά. Αὐτά, ὅπως λ.χ. τό κρέας, βλάπτουν τό σῶμα καί τήν ψυχή3. Ὠφελοῦν, ἔλεγε ὁ Ὅσιος, τά χόρτα, τά λαχανικά καί προπάντων ἡ ἁγία ζωή.

Τόνιζε ὁ Ἅγιος Γέροντας ὅτι κανείς δέν ἀρρώστησε ἀπό τήν νηστεία· ἀντίθετα, πολλοί θεραπεύθηκαν μέσῳ αὐτῆς ἀπό ποικίλες ἀσθένειες. Ἐπισήμαινε δέ, ὅτι δέν πρέπει νά φτιάχνουμε περίπλοκα φαγητά, νά μήν διαθέτουμε πολύ χρόνο γιά τήν παρασκευή τους καί νά μήν ἐπιδιώκουμε τήν ἡδονή, πού προέρχεται ἀπό αὐτά4.

Ἡ πίστη στόν Θεό, ὁ Θεῖος Ἔρωτας καί ἡ προσευχή, δίδασκε ὁ Ὅσιος, εἶναι αὐτά πού βοηθοῦν τόν ἄνθρωπο νά νικήσει τήν λαιμαργία καί τήν γαστριμαργία5.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο   

1 Πρβλ. Βίος καί Λόγοι, Ζ΄, σελ. 332.

2 Ἀρχαῖο γνωμικό πού τό χρησιμοποιοῦσε καί ὁ Ὅσιος Πορφύριος. Βλ. στό Βίος καί Λόγοι, Ζ΄, σελ. 332.

3 Ὅ.π., σελ. 332-333.

4 Ὅ.π., σελ. 332-333.

5 Ὅ.π., σελ. 332-333.