Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ὅ,τι εἶναι ὁ ἀέρας γιά τά ζωντανά πλάσματα, τά ζῶα καί τά φυτά, εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα γιά τίς πνευματικές ὑπάρξεις, τούς ἀγγέλους καί τούς ἀνθρώπους. Γι᾿ αὐτό εἶπε κι ὁ Κύριος:«Τό πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καί τήν φωνήν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾿ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καί ποῦ ὑπάγει» (Ἰωάν. Γ΄ : 8). Γι᾿ αὐτό νά πιστεύεις πώς ἡ ἀνάσα τῆς ψυχῆς σου εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα. Νά γνωρίσεις τόν Εὐεργέτη σου, τή Ζωή σου.

Νά λατρεύεις τό Ἅγιο Πνεῦμα καθημερινά καί νά Τό τιμᾶς μέ ἀγάπη καί καλά ἔργα. Ν᾿ ἀποφεύγεις τή νεκρική ἀνάσα τοῦ διαβόλου, τῆς ἁμαρτίας καί τῶν παθῶν, ἰδιαίτερα δέ τῆς ἔχθρας, τῆς διχόνοιας, τῆς ὑπερηφάνειας καί τῆς ἀπιστίας. Νά λές μέσα σου συχνά:

Ἡ ἀνάσα τῆς ψυχῆς μου εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα. Γι᾿ αὐτό πρέπει νά ὑμνῶ καί νά δοξολογῶ τό Ἅγιο Πνεῦμα, μαζί μέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱό.

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

 
Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης