Γιά τόν γυμνισμό

…Νομίζω ὅτι δέν εἴμαστε μακριά ἀπό τήν ἀλήθεια ἄν ποῦμε ὅτι καί οἱ σημερινοί γυμνισταί εἶναι ἕνα εἶδος δαιμονισμένων ἀνθρώπων, πού τό δαιμόνιο τοῦ γυμνισμοῦ δέν τούς ἀφήνει νά ἠσυχάσουν. Κι ὅπως τά βόδια τό καλοκαίρι τά πιάνει ἡ μῦγα, ὁ τάβανος, καί δέν μποροῦν νά ἡσυχάσουν τά δυστυχισμένα, ἀλλά τρέχουν σάν δαιμονισμένα, ἔτσι καί οἱ ἄνρωποι, νέοι καί νέες, πού τούς ἔχει πιάσει ἡ μῦγα αὐτή τῆς γύμνιας, δέν ἡσυχάζουν. Τό δαιμόνιο τούς φωνάζει συνεχῶς:

Γδυθῆτε στά μικτά λουτρά.

Γδυθῆτε στούς χορούς καί στά πάρτυ.

Γδυθῆτε στά νυκτερινά κέντρα.

Γθυθῆτε στίς γυμναστικές ἐπιδείξεις.

Γδυθῆτε σέ παρελάσεις.

Γδυθῆτε καί μέσα στήν Ἐκκλησία.

Γδυθῆτε τώρα τελείως γδυθῆτε καί τρέχετε στούς δρόμους.

Τί διαφέρουν, παρακαλῶ, οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ἀπό τόν δαιμονιζόμενο τοῦ Εὐαγγελίου;

Αὐτός ὁ γυμνισμός πού παρουσιάζεται σήμερα στίς μεγάλες πόλεις τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀμερικῆς καί ταράζει τούς ἀνθρώπους εἶναι ἀπό τά μεγαλύτερα σκάνδαλα τῆς ἐποχῆς μας. Εἶναι σημεῖο τῶν καιρῶν, πού φανερώνει ὅτι ζοῦμε σέ πολύ πονηρές μέρες. Εἶνε προμήνυμα ὅτι ἔρχετε ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ. Σάρκες καί μόνο σάρκες ἔχουν γίνει σήμερα οἱ ἄνθρωποι, ὅπως στήν ἐποχή τοῦ Νῶε. Σόδομα καί Γόμορρα καί χειρότερα ἀκόμη. Ἡ ντροπή ἔσβησε πιά. Σάν τά σκυλιά στούς δρόμους θά ζοῦν οἱ ἄνθρωποι. Θά σμίγουν καί θ᾿ ἁμαρτάνουν δημόσια. Καί αὐτό θά λέγεται ἐξέλιξις καί πολιτισμός! Ὄχι πολιτισμός, ἀλλά ὀπισθοδρόμησις καί βαρβαρισμός.

Κάποιος ἅγιος, πού ἔζησε στά μέρη μας καί κήρυξε καί μαρτύρησε γιά τό Χριστό –πᾶνε τώρα πολλά χρόνια, τότε πού οἱ γυναῖκες ἦταν ἀκόμα ντυμένες ὅπως πρέπει–, προφήτεψε τή σημερινή γύμνια καί εἶπε:

Ὅταν δῆτε τίς γυναῖκες νά περπατᾶνε γυμνές στούς δρόμους, τότε θἄρθη τό τέλος τοῦ κόσμου.

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός

Ἀγαπητοί μου! Ἡ γύμνια σ᾿ ὅλη τή μεγαλοπρέπειά της ἦρθε. Δειλά -δειλά ἔκανε τήν ἐμφάνισί της καί στήν πατρίδα μας. Ἀλλ᾿ ἐπειδή ὅ,τι κακό γίνεται στίς μεγάλες πόλεις τοῦ κόσμου τό μιμοῦνται καί οἱ ἄλλοι καί μάλιστα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, δέν θά περάση πολύς καιρός καί θά παρουσιαστοῦν κι ἐδῶ κρούσματα τέτοιας γύμνιας. Κάτι περιοδικά καί ἐφημερίδες, ἀντί νά στιγματίσουν τή γύμνια αὐτή, ἀρχίζουν νά τή δικαιολογοῦν τώρα μέν μέ λόγια μασημένα, ἀλλ᾿ αὔριο –νἆστε βέβαιοι– θά ἐπαινέσουν τή γύμνια καί θά κατηγορήσουν τούς ἄλλους πού ντύνονται καί θά τούς ποῦν ὑποκριτάς φαρισαίους!

Τό σκοτάδι θά τό ὀνομάσουν φῶς καί καί τό φῶς σκοτάδι.

Ἄν θέλουμε ὁ λαός μας νά μή σαπίση καί διαφθαρῆ τελείως, ἄς λάβουμε ὅλοι τά μέτρα μας. Ἡ εὐθύνη ἰδίως τοῦ κράτους μας εἶναι μεγάλη. Καί ἄν ἡ φωνή μας δέν ἀκουστῆ, ἐμεῖς θἄχουμε ἐκτελέσει τό καθῆκον μας.

Μέσα στούς ναούς πάντως, τό λέμε ἄλλη μιά φορά, δέν θά ἐπιτρέψουμε τά γυμνά.

Συνεχίζεται….

 Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπότόβιβλίο:ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΕΣΣΚΕΨΕΙΣ

ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ

ΚΑΛΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ”

Ἐκδόσεις:«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣΚΥΨΕΛΗ»

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.


Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης