Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;

Τό συμπάσχειν καί τό ἄφθονον (ἡ ἀπουσία φθόνου). Οἱ Ἅγιοι κλαῖνε μέ αὐτούς πού κλαῖνε καί χαίρονται χωρίς νά φθονοῦν μέ ὅσους χαίρονται. «Τέτοιες εἶναι οἱ ψυχές τῶν ἁγίων: Καί πονοῦν μαζί μέ ὅσους κακοπαθοῦν, καί δέν φθονοῦν αὐτούς πού εὐτυχοῦν, ἀλλά καί χαίρονται καί εὐφραίνονται καί εὐχαριστιοῦνται μαζί μέ αὐτούς πού εὐεργετοῦνται ἀπό τόν Θεό»[34].Ἡ χαρά τοῦ ἄλλου ἦταν καί δική τους χαρά. «Οἱ δίκαιοι καί σ’ αὐτό εἶναι θαυμαστοί, διότι χαίρουν γιά τά ἀγαθά τῶν ἀδελφῶν ὡς νά εἶναι δικά τους»[35].

  Ὁ πόθος γιά τήν ἐκδημία καί τήν συνάντηση μέ τόν Κύριο, τό «σύν Χριστῷ εἶναι». Οἱ Ἅγιοι ζοῦν τό: «Πότε θά ἔλθω καί θά παρουσιαστῶ ἐμπρός στό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ; Τέτοιες εἶναι οἱ ψυχές τῶν ἁγίων, ὅπως καί ἡ ψυχή τοῦ Παύλου ἐστέναζε προκειμένου νά ἔλθει ἡ ἀπό ἐδῶ ἀποδημία»[36].

 (συνεχίζεται) 

Ἀπόσπασμα ἀπό τήν μελέτη μέ τίτλο:Ποῖος εἶναι ὁ Ἅγιος κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο


Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

  [34] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τόν ΡΜΑ΄ Ψαλμόν, ΕΠΕ 7, 338-340. PG 55, 445. «Τοιαῦται αἱ τῶν ἁγίων ψυχαί: Καί τοῖς πάσχουσι κακῶς συναλγοῦσι, καί εὐθυνουμένους οὐ βασκαίνουσιν, ἀλλά καί χαίρουσι, καί συνευφραίνονται καί συνήδονται τοῖς εὐεργετουμένοις». 

[35] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Πρός Ἑβραίους, ΚΗ΄. ΕΠΕ 25, 242. PG 63, 192. «Οἱ δίκαιοι καί ἐν τούτῳ εἰσί θαυμαστοί, ὅτι χαίρουσιν ὡς ἐπί οἰκείοις ἀγαθοῖς τοῖς τῶν ἀδελφῶν».

[36] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τόν ΡΜΘ΄ Ψαλμόν, ΕΠΕ 7, 518. PG 55, 493-494. «Πότε ἥξω καί ὀφθήσομαι πρό προσώπου τοῦ Θεοῦ; Τοιαῦται γάρ αἱ τῶν ἁγίων ψυχαί, ὥσπερ καί ἡ Παύλου στενάζουσα ἐποίει τῇ μελλήσει τῆς ἐντεῦθεν ἀποδημίας».