Τό Σύμβολο τῆς Πίστεως
  Ὀρθόδοξος κατήχησις. Κεφάλαιο πρῶτο

  Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

15. Τί εἶναι τό Σύμβολο τῆς Πίστεως;
Τό Σύμβολο τῆς πίστεως εἶναι μία σύντομος μαρτυρία τῆς χριστιανικῆς μας πίστεως, πού περιέχεται στήν ῾Ιερά Παράδοσι καί στήν ῾Αγία Γραφή. ‘Ονομάζεται Σύμβολο, διότι μᾶς λέγει τί πρέπει νά πιστεύῃ κάθε Χριστιοανός γιά νά σωθῇ.
Τό Σύμβολο τῆς Πίστεως ἔχει 12 ἄρθρα καί εἶναι τά ἑξῆς:
1.Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν Οὐρανοῦ καί γῆς ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων.
2.Καί εἰς ἕνα Κύριον ‘Ιησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων, φῶς ἐκ φωτός Θεόν άληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί δι’οὗ τά πάντα ἐγένετο.
3.Τόν δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα ἐκ τῶν Οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ῾Αγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα.
4.Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν ἐπί Ποντίου Πιλάτου καά παθόντα καί ταφέντα.
5.Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατά τάς Γραφάς.

6.Καί ἀνελθόντα εἰς τούς Ούρανούς καί καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
7.Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς, οὗ τῆς Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
8.Καί εἰς τό Πνεῦμα τό ῞Αγιον, τό Κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λαλῆσαν διά τῶν προφητῶν.
9.Εἰς Μίαν, ῾Αγίαν, καθολικήν καί ‘Αποστολικήν ‘Εκκλησίαν.
10.῾Ομολογῶ ἕν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
11.Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
12.Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. ‘Αμήν.

  ῾Η ῾Αγία Τριάς

16. Ποία εἶναι ἡ σπουδαιότερη διδασκαλία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως;
῾Η σπουδαιότερη διδασκαλία τοῦ Συμβόλου εἶναι γιά τόν Θεόν Πατέρα, τόν Υἱόν καί τό ῞Αγιον Πνεῦμα, τήν ῾Αγίαν Τριάδα. Αὐτή περιέχεται εἰς τά ἄρθρα 1,2-7 καί 8.
῾Ημεῖς οἱ Χριστιανοί πιστεύομε σ’ ἕνα Θεό ὁ ὁποῖος εἶναι ῎Ενας στήν Οὐσία καί τρεῖς στίς ὑποστάσεις (πρόσωπα): ῾Ο Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό ῞Αγιον Πνεῦμα.
17. ‘Από ποῦ γνωρίζομεν ὅτι ὁ Θεός εἶναι ῞Ενας καί σέ τρία πρόσωπα;
Πρῶτα ἀπό τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, ὅπου ὁ ῎Αγγελος Γαβριήλ ἔφερε ἀπό τόν Θεό Πατέρα τό μήνυμα ὅτι ὁ Υἱός Του θά γεννηθῇ ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, διά τῆς δυνάμεως τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος. (Λουκ. 1,30-35).
Κατόπιν στήν βάπτισι τοῦ Κυρίου μας, ὅπου ἐφανερώθηκε ἡ ῾Αγία Τριάς: ῾Ο Πατήρ ἔκραξε ἀπό τόν Οὐρανό (πρός τούς ἀνθρώπους), «οὗτος ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν (ῖ) εὐδόκησα», ὁ Υἱός ἦταν στα ·νερά τοῦ ‘Ιορδάνου καί τό ῞Αγιον Πνεῦμα ἐμφανίσθηκε μέ τήν μορφή περιστερᾶς.(Ματθ. 3,16-17). Γι’ αὐτό καί ἡ ἑορτή τῆς βαφτίσεως τοῦ Κυρίου μας ὀνομάζεται καί Θεοφάνεια, διότι ἀποκαλύφθηκε ὁλόκληρη ἡ ῾Αγία Τριάς.
῎Επειτα ὁ Δεσπότης ‘Ιησοῦς Χριστός, πρίν ἀπό τήν ‘Ανάληψί του στόν Οὐρανό, ἔστειλε τούς ἀγίους ‘Αποστόλους νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο σ’ ὅλα τά ἔθνη καί νά βαπτίζουν τούς ἀνθρώπους «εἰς τό ῎Ονομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος» (Ματθ. 28,19).
Στήν Παλαιά Διαθήκη λέγεται, ὅτι ὁ Θεός φανερώθηκε στόν ‘Αβραάμ μέ τήν μορφ·ή τριῶν νέων, τούς ὁποίους αὐτός, ὅταν εἶδε, ἔτρεξε μπροστά τους καί τούς προσκύνησε λέγοντας: «Κύριε, εἰ ἄρα εὗρον χάριν ἐναντίον σου, μή παρέλθῃς τόν παίδα σουὅ » (Γενέσ. 18,1-3). Βλέπομεν ὅτι εἶναι τρεῖς, ἀλλά προσκυνεῖ ἕνα καί συνομιλεῖ μέ ἕναν.
18. Πῶς κατανοεῖται τό Μυστήριον τῆς ῾Αγίας Τριάδος; ᾧ
Οἱ ῞Αγιοι Πατέρς διά νά μᾶς δώσουν ἔστω καί λίγο νά καταλάβωμε τό Μυστήριον τῆς ῾Αγίας Τριάδος, χρησιμοποίησαν ἀρκετά παραδείγματα καί παρομοιώσεις, ῎Ετσι μᾶς εἶπαν τ·ά ἑξῆς: Μία κεραμίδα εἶναι φτιαγμένη ἀπό τρία ὑλικά. Χῶμα φωτιά καί νερό.
῾Ο χρόνος ἔχει τρεῖς ὑποδιαιρέσεις, τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον. ῞Ενας χῶρος ἔχει τρεῖς διαστάσεις: Τό ὕψος, τό πλάτος καί τό μῆκος. Τό σῶμα ἀποτελεῖται ἀπό τρία μέρη: Τήν κεφαλή, τό κυρίως σῶμα καί τά μέλη.
Τό κάθε δένδρο ἔχει τρία μέρη: Τήν ρίζα, τόν κορμό καί τά κλαδιά.
῾Ο ἥλιος ἔχει τρία στοιχεῖα: Τόν ἡλιακόν δίσκο, τήν θερμότητα καί τίς ἀκτίνες. ῾Η ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖται ἀπό τρία ἄλλα στοιχεῖα: Τόν νοῦν, τήν θέλησιν καί τήν αἴσθησιν, κλπ.῎Ετσι καί ὁ Θεός, εἶναι ῞Ενας στήν Οὐσία καί τρία τά πρόσωπα: ῾Ο Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό ῞Αγιον Πνεῦμα.

Παναγία Τριάς ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε ἰλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν, Δέσποτα συγχώρησον τάς ἀνομίας ἡμῖν, ῞Αγιε ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. ῾Η ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τό Πνεῦμα τό ῞Αγιον, Τριά ῾Αγία δόξα σοι.

῾Η Δημιουργία τοῦ Κόσμου

 


19. ‘Εκτός ἀπό τήν διδασκαλία γιά τόν Θεό Πατέρα, ποία ἄλλη διδασκαλία περιέχει τό πρῶτο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πιστεως;
Τό πρῶτο ἄρθρο περιέχει καί διδασκαλία διά τήν δημιουργία τοῦ κόσμου. ῾Ο Θεός εἶνει δημιουργός τοῦ κόσμου, ὁ ποιητής τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, ὅλων τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων. Μέ τήν λέξιν κόσμος ἐννοοῦμε τόν Οὐρανόν καί τήν γῆ καί ὅλα ὅσα ὑπάρχουν μέσα σ’ αὐτά.
῾Ο κόσμος διαιρεῖται σέ ὁρατὀ καί ἀόρατο. ῾Ορατό εἶναι κάθε τι πού πίπτει στίς αἰσθήσεις μας. Τόν ἀόρατον κόσμο τόν ἁπαρτἰζουν οἱ ῎Αγγελοι, οἱ ῞Αγιοι καί οἱ ψυχές τῶν νεκρῶν μας.
Οἱ ῎Αγγελοι εἶναι ἀόρατα Πνεύματα, ὑπηρέτες τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. ῾Υπακούουν εἰς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί προτρέπουν τούς ἀνθρώπους στήν ἐκτέλεσιν τῶν ἀγαθῶν ἔργων. ῾Υπάρχουν καί οἱ κακοί ἄγγελοι ἤ δαίμονες, οἱ ὁποῖοι ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώπους στό κακό. Πρίν ἦταν καί αὐτοί ἀγαθοί ἄγγελοι, ἀλλά ἔχασαν τήν χάριν τοῦ Θεοῦ, λόγῳ ὑπερηφανείας των καί τώρα πάντοτε ἔργάζονται ἐνάντια στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Δικαίως τούς ἐπαίδευσεν ὁ Θεός καί τούς ἔρριξε ἀπό τόν Ούρανό στήν κόλασι.
Κάθε ἄνθρωπος ἔχει ἕνα φύλακα ῎Αγγελο. Οἱ ῎Αγγελοι τῶν ἀνθρώπων καί τῶν παιδιῶν, «ἐν οὐρανοῖς βλέπουσι διά παντός τό πρόσωπον τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν Οὐρανοῖς» (Ματθ. 18,10).Γι’ αὐτό πρέπει νά τούς τιμοῦμε, ὅπως τούς ἀγίους καί νά προσευχώμεθε σ’ αὐτούς.
Προσευχή πρός τόν φύλακα ἄγγελόν μας: «῞Αγιε ῎Αγγελε, φύλακα τῆς ζωῆς μου, προσευχήσου στόν Θεό γιά μένα τόν ἁμαρτωλό.

 Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης

 

῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου

 

῞Αγιον ῎Ορος1995