Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης

Τό χάρισμα τῆς ὑπομονῆς δίνεται ἀνάλογα μέ τό μέτρο τῆς ταπεινώσεως. Γιατί, αὐτός πού εἶναι πολύ ταπεινός, εἶναι καί πολύ ὑπομονετικός σέ ὅλους τούς κόπους καί τίς θλίψεις.Ὅσο περισσότερο ὑπομένει κανείς, τόσο ἐλαφρότερο αἰσθάνεται τό φορτίο καί τό βάρος τῶν πειρασμῶν. Ὅποιος ἔχει ταπείνωση καί ὑπομονή, νικᾶ εὔκολα ὅλα τά λυπηρά πού θά τόν βροῦν σ᾿ αὐτή τή ζωή.

 Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.