ΤόἄκτιστονφῶςτῆςἀϊδίουζωαρχικῆςΠαναγίαςΤριάδοςκαθορᾶτας

διά τοῦ κεκαθαρμένου καί ἀπαθεστάτου νοός τοῦ εὐχομένου Ὀρθοδόξου,

ἀλλά καί διά τῶν σωματικῶν τοῦ ὀφθαλμῶν, τούτων πνευματοποιηθέντων διά τοῦ Παναγίου Πνεύματος.Εἶναι δέ ἀσυγκρίτως λευκότερον τῆς χιόνος καί τηλαυγέστερον τοῦ ἡλίου Εἰσδύει δέ εἰς ὅλον τόν ψυχοσωματικόν ἄνθρωπον, καί θεώνει αὐτόν! “

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

Saint Gregory Palamas praying in a cave near the Great Lavra.

The Orthodox intellect, purified and wholly passionless, and even one’s bodily eyes, when have been made spiritual by the all – holy Spirit, in prayer behold the uncreated Light of the everlasting, life – giving and all – holy Trinity. The Light is incomparably whiter than snow and brighter than the sun. It penetrates man’s soul and body and deifies him.