Γέροντα, ἐφόσον τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου ἦταν ἀφθαρτοποιημένο μετὰ τὴν Ἀνάσταση, τότε πῶς ἔφαγε:

—Κατά δόκησι, κατὰ τὸ φαινόμενο. Ὄχι πραγματι­κά. Ἐνῶ πρὶν ἀπό τὴν Ἀνάστασί Του ὁ Κύριος έτρω­γε καὶ ἔπινε πραγματικά, μετὰ τὴν Ἀνάστασί Του έφα­γε κατὰ δόκησιν. Φαινόταν ὅτι ἔτρωγε. Τὸ Σῶμα Του δὲν εἶχε ἀνάγκη τροφῆς. Τὰ ἀφθαρτοποιημένα σώματα — καὶ τὰ δικὰ μας μετὰ τὴν Ἀνάστασι — δὲν θὰ ’χοῦν άνά­γκη τροφῆς καὶ ἀνάγκη ὕπνου καὶ ἄλλες ἀνάγκες ὑλικές τὶς ὅποιες ἔχουν σήμερα.
*******
—Επομένως καὶ ἡ ψηλάφησι τοῦ Θωμᾶ ἦταν κατὰ δὸκησι;
—Όχι! Τὴν ὥρα ἐκείνη ὁ Κύριος, ένὼ ἦταν τὸ Σῶμα Του ἀφθαρτοποιημένο, ἄφησε τὸ Θωμᾶ νὰ καταλάβη, ἂν Τὸν ψηλάφησε —γιατί εἶναι ἕνα πρόβλημα ἂν τὸν ψη­λάφησε— , ἄφησε νὰ δῆ στοιχεία πού πιστοποιοῦσαν ὅτι εἶναι ὁ άναστημένος Κύριος.Διότι ὁ Εὐαγγελιστής τὸ ἀφήνει κενὸ καὶ πολλοὶ ερμηνευ­τές λένε ὅταν τοῦ εἶπε «Ἔλα καὶ βάλε τὸ δάκτυλὸ σου καὶ βάλε τὴν χεῖρα σου καὶ μὴ γίνου ἄπιστος κλπ.», αὐτό καὶ μόνο ἦταν ἀρκετό νὰ τὸν κάνη νὰ καταλάβη ὅτι εἶναι ὄντως ὁ Κύριὸς του. Καὶ πιθανότατα, χωρὶς νὰ πλησιάση νὰ τὸν ψηλαφίση, κραύγασε τὸ «ὁ Κύριὸς μου καὶ ὁ Θεὸς μου» (Ίω 20, 28). Διότι αὐτός τὴν ἀμφιβολία του τὴν εἶχε ἐκφράσει ἀπόντος τοῦ Κυρίου, στοὺς Μαθητές, καὶ τώρα βλέπει νὰ ἐμφανίζεται ἀπρόοπτα ὁ Κύριος στὴν οἰκία καὶ νὰ τοῦ λέη: «Ἔλα γιὰ νὰ πεισθῆς». … Ἀλλὰ καὶ ἂν τὸν ψηλάφησε, ὁ Κύριος ἔδωσε αὐτὴ τὴ δυ­νατότητα νὰ ψηλαφήση σάρκα καὶ ὀστά.
—Τό ἄφθαρτος δὲν πρέπει νὰ συγχέεται μὲ τὸ ἄυλος
 
 
✞ Γέροντας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος