Τό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τό μοναδικό πού μᾶς σώζει. Διότι λέει ὁ Ἀπόστολος ὅτι δέν εἶναι δυνατόν μέ κανένα ἄλλο ὄνομα νά σωθοῦμε (Πραξ. Δ΄:12) καί ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Σωτῆρας τοῦ κόσμου. Γι᾿ αὐτό καί κατά τήν τελευταῖα ἡμέρα, αὐτό τό ὄνομα θά ὑμνήσουν καί θά ὁμολογήσουν ὅλες οἱ γλῶσσες, θέλοντας καί μή θέλοντας, ὅτι δηλαδή Κύριος εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ Πατέρα.

 Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος