Τὰ τρία τέρατα τοῦ 20ου αἰῶνος. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη

Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Τόν εἰκοστό αἰώνα, ἡ Εὐρώπη γέννησε τρία τέρατα, πού διψοῦσαν γιά αἷμα. Γιά νά γοητέψουν τούς ἀνθρώπους καί νά μή φοβηθοῦν, ἐμφανίστηκαν λαμπροφορεμένα καί ὀμορφοστολισμένα, σάν τό λιοντάρι, πού νομίζεις πώς κοιμᾶται, καί ξαφνικά ὁρμάει καταπάνω σου καί σέ κατασπαράζει. Φοβερά τά τρία τέρατα! Ὁ Ναζισμός, ὁ Φασισμός καί ὁ Κομμουνισμός. Θέλησαν -ἄν ἦταν δυνατό- νά κατακτήσουν ὅλο τόν κόσμο.
Οἱ δάσκαλοί τους -ἀρχηγοί ὁλοκληρωτικῶν εὐρωπαϊκῶν καθεστώτων- μέ τά συνθήματα καί τίς προπαγάνδες τους, προετοίμασαν τό μακάβριο ἔργο τους. Ὁ Χίτλερ μέ τό βιβλίο “ Ὁ Ἀγών μου”, μέ τά ἑκατομμύρια ναζιστικά στρατεύματα, τά ἀπαίσια σύμβολά του… Ὁ Μάρξ μέ τό “Κεφάλαιο” καί τίς πολιτικές καί ἀθεϊστικές του ἰδέες, καί μέ τούς “συντρόφους” Λένιν καί Στάλιν… καί τά ἀπειράριθμα ἐρυθρά στρατεύματα καί τά δικά τους σύμβολα…
Τρεῖς ἀθεϊστικές, ἀντιχριστιανικές, ἀντιεκκλησιαστικές ἰδεολογίες- δικτατορίες, πού ζήτησαν νά πνίξουν στό αἷμα τούς ἀνθρώπους, μέ στόχο, προπάντων, τούς Χριστιανούς καί τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Φοβερά τά Νταχάου καί τά Ἄουσβιτς, ἀλλ᾽ ὄχι καλύτερα τά γκουλάγκ!Γιά τό τρίτο θηρίο, πού ξεσήκωσε ὁλοκληρωτικό διωγμό κατά τῆς Ἐκκλησίας γιά ἑβδομῆντα χρόνια, μίλησε μέ τό δικό του τρόπο, ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ, σέ εἰδική Σύναξη. Θέμα του: “Οἱ Νέοι Μάρτυρες”. Ἀνάμεσα στ᾽ ἄλλα, εἶπε καί αὐτά: “Σήμερα γιορτάζουμε τή Σύναξη τῶν νέων μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τῆς Ρωσίας, ὅσων ὑπέφεραν τά χρόνια τῶν διωγμῶν κατά τῆς Πίστεως καί τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ…
Ἡ ἐποχή τῶν διωγμῶν, διαρκείας 70 ἐτῶν, ἀνέδειξε στόν κόσμο μεγάλη χορεία ὁμολογητῶν καί νέων μαρτύρων. Αὐτοί, προτίμησαν νά πεθάνουν, παρά νά ἀρνηθοῦν τό Χριστό… Ποτέ στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας δέν καταγράφηκε τόσο μαζικός ἀφανισμός τῶν ἀνθρώπων, ὅπως αὐτό πού συνέβη τόν περασμένο αἰῶνα… Τό θεόμαχο καθεστώς, πού ἐπικράτησε ἀπό τό 1917, ἔκανε κάθε προσπάθεια ἐξαφάνισης τῆς θρησκείας καί τῆς Ἐκκλησίας… Εἶχε δημιουργηθεῖ μιά ἰδεολογία (τοῦ κομμουνισμοῦ), ἀπάνθρωπη καί ἐγκληματική… Ἀγνοοῦμε τόν ἀριθμό τῶν θυμάτων (χριστιανῶν). Δεκάδες χιλιάδες, ἑκατοντάδες χιλιάδες, ἑκατομμύρια; Ὁ ἀγώνας καί ὁ βίος τῶν Νέων Μαρτύρων καί Ὁμολογητῶν εἶναι πνευματικός θησαυρός…
Δεόμεθα ὅπως μπορέσουμε νά παραδώσουμε στούς ἀπογόνους μας τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας, τήν ὁποία παραλάβαμε τόσο ἀκριβά. Τά τέρατα καί τά δαιμόνια ἐξαφανίζονται! Αἰώνιος Νικητής ὁ Χριστός».

Ὀρθόδοξος Τύπος  ἀρ. φύλ. 1978  7 Ἰουνίου 2013

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/06/20_11.html