Κάτι φοβερὸ “ἀπειλεὶ” τὴν Εὐρώπη! Τὸ σχέδιο αὐτὸ δὲν ἀνήκει στὴν σφαίρα τῆς φαντασίας. Ὅλα εἶναι ὑποκινούμενα καὶ προσχεδιασμένα; Βαδίζουμε σὲ μία ὁλικὴ καταστροφὴ τῶν Εὐρωπαίων λαῶν; Κρύβεται κάτι χειρότερο;Ἀκόμα τίποτα δὲν ἔχουμε δεῖ καὶ δὲν ἔχουμε ζήσει; Πόσο κοντὰ στὴν καταστροφὴ βρισκόμαστε;
Διαβάστε τὸ παρακάτω ἄρθρο ποῦ ἀκoλουθεῖ τὸ ὁποῖο μεταφράστηκε ἀπὸ τὰ Ἰταλικά. Εἶχε ἀναρτηθεῖ στὸ σάιτ «Identita» καὶ σίγουρα θὰ θορυβήσει !
Ἡ μαζικὴ μετανάστευση εἶναι ἕνα φαινόμενο τοῦ ὁποίου τὰ αἴτια ἐξακολουθοῦν νὰ κρύβονται ἔξυπνα ἀπὸ τὸ σύστημα, καὶ ἡ πολυπολιτισμικὴ προπαγάνδα προσπαθεῖ ψευδῶς νὰ τὴν παρουσιάσει ὡς ἀναπόφευκτη. Μὲ αὐτὸ τὸ ἄρθρο σκοπεύουμε νὰ ἀποδείξουμε μία γιὰ πάντα, ὅτι δὲν εἶναι ἕνα αὐθόρμητο φαινόμενο. Αὐτὸ ποὺ θέλουν νὰ ἐμφανίσουν ὡς ἕνα ἀναπόφευκτο ἀποτέλεσμα τῆς ἱστορίας, εἶναι στὴν πραγματικότητα ἕνα σχέδιο μελετημένο γύρω ἀπὸ ἕνα τραπέζι καὶ…
προετοιμασμένο ἐδῶ καὶ δεκαετίες, γιὰ νὰ καταστρέψει ἐντελῶς τὸ πρόσωπο τῆς Γηραιᾶς Ἠπείρου.

Ἡ Πανευρώπη
von Coudenhove-Kalergi
Λίγοι ἄνθρωποι γνωρίζουν ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς ἐμπνευστὲς τῆς διαδικασίας τῆς εὐρωπαϊκῆς ὁλοκλήρωσης, ἦταν ἐπίσης ὁ ἄνθρωπος ποὺ σχεδίασε τὴν προγραμματισμένη γενοκτονία τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης. Πρόκειται γιὰ ἕνα σκοτεινὸ πρόσωπο, τοῦ ὁποίου οἱ μάζες ἀγνοοῦν τὴν ὕπαρξη, ἀλλὰ οἱ ἰσχυροὶ τὸν θεωροῦν ὡς τὸν ἱδρυτὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Τὸ ὄνομά του εἶναι Richard Coudenhove Kalergi. Ὁ πατέρας τοῦ ἦταν ὁ Αὐστριακὸς διπλωμάτης Heinrich von Coudenhove-Kalergi (μὲ κάποιες ρίζες ἀπὸ τὴν βυζαντινὴ οἰκογένεια τῶν Καλλέργηδων) καὶ ἡ μητέρα του ἡ Γιαπωνέζα Mitsu Aoyama. Ο Kalergi λοιπόν, ἔχοντας στενὲς ἐπαφὲς μὲ ὅλη τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀριστοκρατία καὶ τοὺς Εὐρωπαίους πολιτικούς, ἐξ αἰτίας τῶν διασυνδέσεων τοῦ ἀριστοκράτη -διπλωμάτη πατέρα του, κινούμενος στὰ παρασκήνια, μακριὰ ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητας, κατάφερε νὰ προσελκύσει στὰ σχέδιά του τοὺς πιὸ σημαντικoὺς ἀρχηγοὺς κρατῶν, κάνοντάς τους ὑποστηρικτὲς καὶ συνεργάτες του στὸ «ἔργο τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐνοποίησης».
Τὸ 1922 ἵδρυσε τὸ κίνημα «Πανευρώπη» στὴ Βιέννη, ποὺ στόχευε στὴ δημιουργία μίας Νέας Παγκόσμιας Τάξης, βασισμένης σὲ μία ὁμοσπονδία τῶν ἐθνῶν ὑπὸ τὴν ἡγεσία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ ἐνοποίηση θὰ ἀποτελοῦσε τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν δημιουργία μίας παγκόσμιας κυβέρνησης. Μεταξὺ τῶν πρώτων ὀπαδῶν του, συγκαταλέγονται οἱ Τσέχοι πολιτικοὶ Tomas Masaryk καὶ Edvard Benes καθὼς καὶ ὁ τραπεζίτης Max Warburg, ὁ ὁποῖος διέθεσε τὰ πρῶτα 60.000 μάρκα. Ὁ Αὐστριακὸς καγκελάριος Ignaz Seipel καὶ ὁ ἑπόμενος πρόεδρος τῆς Αὐστρίας Karl Renner ἀνέλαβαν στὴν συνέχεια ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν καθοδήγηση τοῦ κινήματος τῆς «Πανευρώπης». Ἀργότερα θὰ προσφέρουν τὴν βοήθειά τους Γάλλοι πολιτικοί, ὅπως ὁ Leon Bloum, ὁ Aristide Briand, ὁ Ἰταλὸς πολικὸς Alcide De Gasperi κ.λπ.
Μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ Φασισμοῦ στὴν Εὐρώπη, τὸ σχέδιο τίθεται ὑπὸ νάρκωση, καὶ ἡ «Πανευρωπαϊκὴ» κίνηση ἀναγκάζεται νὰ διαλυθεῖ, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ὁ Kalergi , χάρη σὲ μία ξέφρενη καὶ ἀκούραστη δραστηριότητα, καθὼς καὶ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Winston Churchill, τῆς ἰουδαϊκῆς μασονικῆς στοᾶς B’nai B’rith καὶ σημαντικῶν ἐφημερίδων, ὅπως οἱ New York Times, καταφέρνει τὸ σχέδιό του νὰ γίνει ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Στὴν συνέχεια ἡ CIA ἀναλαμβάνει τὴν ἀποπεράτωση τοῦ σχεδίου τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης.
Ἡ πεμπτουσία τοῦ σχεδίου Kalergi.
τὸ ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου
Στὸ βιβλίο τοῦ «Praktischer Idealismus», ὁ Kalergi δηλώνει ὅτι οἱ κάτοικοι τῶν μελλοντικῶν “Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Εὐρωπης” δὲν θὰ εἶναι οἱ παλαιοὶ λαοὶ τῆς Γηραιᾶς Ἠπείρου, ἀλλὰ ἕνα εἶδος ὑπανθρώπων ποὺ θὰ προέρχονται ἀπὸ ἐπιμιξία. Δηλώνει ξεκάθαρα, ὅτι θὰ πρέπει οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης νὰ διασταυρωθοῦν μὲ ἀσιατικὲς καὶ ἔγχρωμες φυλές, ἔτσι ὥστε νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα πολυεθνικὸ κοπάδι χωρὶς ποιότητα καὶ εὔκολα ἐλεγχόμενο ἀπὸ τὴν ἄρχουσα τάξη.
Ο Kalergi διακηρύσσει τὴν κατάργηση τοῦ δικαιώματος τῆς αὐτοδιάθεσης τῶν λαῶν καί, στὴ συνέχεια, τὴν ἐξάλειψη τῶν ἐθνῶν μέσω τῶν ἐθνοτικῶν αὐτονομιστικῶν κινημάτων ἢ τὴν μαζικὴ μετανάστευση. Προκειμένου ἡ Εὐρώπη νὰ εἶναι ἐλεγχόμενη ἀπὸ μία ἐλίτ, θέλει νὰ μετατρέψει τοὺς ὁμοιογενεῖς λαοὺς σὲ μία μικτὴ φυλὴ μαύρων, λευκῶν, καὶ Ἀσιατῶν. Ποιὰ ὅμως εἶναι αὐτὴ ἡ ἐλίτ; Ο Kalergi εἶναι ἰδιαίτερα διαφωτιστικὸς ἐπ’ αὐτοῦ:
«O ἄνθρωπος τοῦ μέλλοντος θὰ εἶναι μικτῆς φυλετικῆς καταγωγῆς. Οἱ φυλὲς καὶ οἱ τάξεις τοῦ σήμερα θὰ ἐξαφανισθοῦν σταδιακὰ λόγω τῆς ἐξάλειψης τοῦ χώρου, τοῦ χρόνου καὶ τῆς προκατάληψης. Ἡ εὐρωασιατικὴ-νεγροϊδὴς φυλὴ τοῦ μέλλοντος, ὅμοια στὴν ἐμφάνισή της μὲ τοὺς ἀρχαίους Αἰγύπτιους, θὰ ἀντικαταστήσει τὴν διαφορετικότητα τῶν λαῶν καὶ τὴν διαφορετικότητα τῶν ἀτόμων. Ἀντὶ τῆς καταστροφῆς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἰουδαϊσμοῦ, ἡ Εὐρώπη, ἐνάντια στὴν θέλησή της, ἐξευγένισε καὶ μόρφωσε αὐτὸν τὸν λαό, ὁδηγώντας τὸν στὸ μελλοντικό του στάτους ὡς ἡγετικὸ ἔθνος διαμέσου αὐτῆς τῆς τεχνητῆς ἐξελικτικῆς διαδικασίας. Δὲν προξενεῖ κατάπληξη ὅτι αὐτὸς ὁ λαὸς ποὺ δραπέτευσε ἀπὸ τὸ Γκέττο-φυλακή, ἐξελίχθηκε σὲ μία πνευματικὴ ἀριστοκρατία τῆς Εὐρώπης. Συνεπῶς ἡ εὐσπλαχνικὴ πρόνοια ἔδωσε στὴν Εὐρώπη μία νέα φυλὴ ἀριστοκρατίας μὲ τὴ χάρη τοῦ πνεύματος. Αὐτὸ συνέβη τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Εὐρωπαϊκὴ φεουδαλικὴ ἀριστοκρατία κατέπεσε, λόγω τῆς χειραφέτησης τῶν Ἰουδαίων [ἐννοεῖται μὲ τὶς διαταγὲς καὶ τὰ μέτρα ποὺ πῆρε ἡ γαλλικὴ ἐπανάσταση]».
Ἂν καὶ κανένα σχολικὸ βιβλίο δὲν μιλᾶ γιὰ τὸν Kalergi, οἱ ἰδέες τοῦ εἶναι οἱ κατευθυντήριες ἀρχὲς τῆς σημερινῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ἡ πεποίθηση ὅτι οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης θὰ πρέπει νὰ ἀναμιχθοῦν μὲ Ἀφρικανοὺς καὶ Ἀσιάτες, γιὰ νὰ καταστραφεῖ ἡ ταυτότητα καὶ νὰ δημιουργηθεῖ μία ἑνιαία φυλὴ μιγάδων, εἶναι ἡ βάση ὅλων τῶν κοινοτικῶν πολιτικῶν ποὺ στοχεύουν στὴν ἔνταξη καὶ τὴν προστασία τῶν μειονοτήτων. Αὐτὸ δὲν γίνεται γιὰ ἀνθρωπιστικοὺς λόγους, ἀλλὰ ἐξαιτίας ὁδηγιῶν ποὺ ἔχουν ἐκδοθεῖ μὲ ἀδίστακτη ἀποφασιστικότητα, γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ μεγαλύτερη γενοκτονία στὴν ἱστορία. Πρὸς τιμὴν τοῦ ἱδρύθηκε τὸ εὐρωπαϊκὸ βραβεῖο Coudenhove- Kalergi, μὲ τὸ ὁποῖο βραβεύονται κάθε δύο χρόνια, οἱ Εὐρωπαῖοι οἱ ὁποῖοι ἔχουν διαπρέψει στὴν προώθηση τοῦ ἐγκληματικοῦ σχεδίου του. Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ βραβεύτηκαν εἶναι ἡ Angela Merkel καὶ ὁ Herman Van Rompuy.
τὸ ἔμβλημα τῆς B’nai B’rith
Ἡ προτροπὴ σὲ γενοκτονία, ἀποτελεῖ ἐπίσης τὴν βάση τῶν συνεχῶν ἐκκλήσεων τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, γιὰ νὰ γίνουν δεκτὰ ἑκατομμύρια μεταναστῶν, ἔτσι ὥστε νὰ ἀντισταθμιστεῖ τὸ χαμηλὸ ποσοστὸ γεννήσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Σύμφωνα μὲ μία ἔκθεση ποὺ δημοσιεύθηκε στὶς ἀρχὲς τῆς νέας χιλιετίας, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2000, στὴν ἀναφορὰ «Population division» τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν στὴ Νέα Ὑόρκη, μὲ τίτλο «Μετανάστευση ἀντικατάστασης: Μία λύση γιὰ τὴν μείωση καὶ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ », ἡ Εὐρώπη θὰ ἔχει ἀνάγκη ἕως τὸ 2025 ἀπὸ 159.000.000 μετανάστες. Ἀναρωτιέται κανείς, πῶς θὰ ἦταν δυνατὸ νὰ γίνουν τόσο ἀκριβεῖς ἐκτιμήσεις γιὰ τὴ μετανάστευση, ἂν δὲν ἦταν ἕνα προμελετημένο σχέδιο .
Εἶναι βέβαιο ὅτι τὸ χαμηλὸ ποσοστὸ γεννήσεων θὰ μποροῦσε εὔκολα νὰ ἀντιστραφεῖ μέσω τῶν κατάλληλων μέτρων γιὰ τὴν στήριξη τῶν οἰκογενειῶν. Εἶναι ἐξίσου σαφές, ὅτι δὲν εἶναι μὲ τὴ συμβολὴ ξένων γονιδίων ποὺ θὰ προστατευθεῖ ἡ γενετικὴ κληρονομιὰ τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ ὅτι μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐξαφάνισή της. Ὁ μοναδικὸς σκοπὸς αὐτῶν τῶν μέτρων εἶναι νὰ στρεβλώσει ἐντελῶς ἕναν λαό, νὰ τὸν μετατρέψει σὲ ἕνα σύνολο ἀτόμων χωρὶς καμία ἐθνική, ἱστορικὴ καὶ πολιτισμικὴ συνοχὴ .
Ἐν ὀλίγοις, οἱ θέσεις τοῦ σχεδίου Kalergi ἦταν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι, ἡ βάση τῶν ἐπισήμων πολιτικῶν τῶν κυβερνήσεων ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν γενοκτονία τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης, μέσω τῆς μαζικῆς μετανάστευσης. Ο G. Brock Chisholm, πρώην διευθυντὴς τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (OMS), ἀποδεικνύει ὅτι ἔχει μάθει καλὰ τὸ μάθημα τοῦ Kalergi ὅταν λέει: «Αὐτὸ ποὺ σὲ ὅλους τους τόπους οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ κάνουν εἶναι νὰ ἐφαρμόσουν τὸν περιορισμὸ τῶν γεννήσεων καὶ νὰ τελοῦν μικτοὺς γάμους (μεταξὺ διαφορετικῶν φυλῶν), καὶ αὐτὸ μὲ σκοπὸ νὰ δημιουργηθεῖ μία ἑνιαία φυλὴ σὲ ἕνα κόσμο ποὺ θὰ κατευθύνεται ἀπὸ μία κεντρικὴ ἀρχή.»
Ἂν κοιτάξουμε γύρω μας, τὸ σχέδιο τοῦ Kalergi φαίνεται νὰ ὑλοποιεῖται πλήρως. Εἴμαστε ἀντιμέτωποι μὲ μία πραγματικὴ τριτοκοσμοποίηση τῆς Εὐρώπης. Ἡ μάστιγα τῆς ἐπιμειξίας παράγει κάθε χρόνο χιλιάδες νέα ἄτομα μιγάδες: «Τὰ παιδιὰ τοῦ Kalergi ». Ὑπὸ τὴ διπλὴ πίεση τῆς παραπληροφόρησης καὶ τὴν ἀνθρωπιστικὴ ἀποβλάκωση ποὺ καλλιεργεῖται ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς πληροφόρησης, διδάσκεται στοὺς Εὐρωπαίους νὰ ἀπαρνηθοῦν τὴν καταγωγή τους, νὰ ἀπαρνηθοῦν τὴν ἐθνική τους ταυτότητα.
Οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς παγκοσμιοποίησης προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι τὸ νὰ ἀπαρνηθοῦμε τὴν ταυτότητά μας, εἶναι μία προοδευτικὴ καὶ ἀνθρωπιστικὴ πράξη, ὅτι ὁ “ρατσισμός” εἶναι λάθος, ἀλλὰ μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ θέλουν νὰ μᾶς κάνoυν ὅλους τυφλοὺς καταναλωτές. Εἶναι περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ἀναγκαῖο σὲ αὐτοὺς τοὺς καιροὺς νὰ ἀντιδράσουμε στὰ ψέματα τοῦ συστήματος, νὰ ἀφυπνιστεῖ τὸ πνεῦμα τῆς ἐξέγερσης στοὺς Εὐρωπαίους. Θὰ πρέπει νὰ τεθεῖ μπροστὰ στὰ μάτια ὅλων τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἔνταξη, ἰσοδυναμεῖ μὲ γενοκτονία.
Δὲν ἔχουμε ἄλλη ἐπιλογή, ἡ ἐναλλακτικὴ λύση εἶναι ἡ ἐθνικὴ αὐτοκτονία. Σημείωση τοῦ μεταφραστῆ: Ἂν καὶ τὰ αἴτια τῶν προσωπικῶν ἐπιλογῶν τοῦ Kalergi, δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν ἰδιαίτερα, ὡστόσο θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀπαντήσουμε σὲ ἕνα ἐρώτημα, ποὺ σίγουρα θὰ διαμορφώθηκε στὸ μυαλὸ τῶν ἀναγνωστῶν: Γιατί ἕνας Εὐρωπαῖος ἀριστοκράτης μὲ Φλαμανδικές, Πολωνικές, Ἑλληνικὲς- Βυζαντινὲς ρίζες, ἀκόμη καὶ μὲ αἷμα Σαμουράι στὶς φλέβες του(ἀπὸ τὴν μητέρα τοῦ) ἔγινε φορέας τέτοιων σχεδίων καὶ ὄργανο στὰ χέρια σκοτεινῶν δυνάμεων; Οἱ λόγοι, κατὰ τὴν γνώμη μας, εἶναι πολλαπλοί: ἰδιοσυγκρασικοί, ψυχολογικοὶ καί…γυναικείων ἐπιδράσεων.
Ida Roland
Παρατηροῦμε λοιπὸν μία προσωπικότητα μὲ ἔντονα σνὸμπ συμπεριφορές, ὑπεροψία, καὶ ἕναν, ἄς μου ἐπιτραπεῖ ὁ ὅρος, «ἐκφυλισμένο ἐλιτισμό». Ἐπίσης, τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ μητέρα τοῦ ἦταν ἀσιάτισσα , ἴσως τοῦ δημιούργησε ἐσωτερικὲς συγκρούσεις καὶ ἀπωθημένα, κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ συμβεῖ σὲ ἄτομα μὲ τέτοια ἰδιοσυγκρασία. Ὅμως ὁ πιὸ ἀποφασιστικὸς παράγοντας, πρέπει νὰ ἦταν ἡ «κατάλληλη ἔφηβη», ποὺ ὅλως τυχαίως φυσικά, βρέθηκε δίπλα του, καὶ ἔγινε ἡ πρώτη γυναίκα του (σὲ ἡλικία 13 ἐτῶν): ἡ ἰουδαία Ida Roland, ποὺ ἀργότερα θὰ γίνει φημισμένη ἠθοποιός. Περιβάλλοντα καὶ ἐπιρροές, πολὺ ἰδιαίτερες…
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ἀπονομὴ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ βραβείου Coudenhove-Kalergi 2012 στὸν Πρόεδρο Van Rompuy
Ο Van Rompuy κατὰ τὴν βράβευσή του
Στὶς 16 Νοεμβρίου 2012, ἀπονεμήθηκε στὸν Πρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου κ. Herman Van Rompuy τὸ εὐρωπαϊκὸ βραβεῖο Coudenhove-Kalergi 2012, σὲ εἰδικὸ συνέδριο στὴ Βιέννη, γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν 90 χρόνων τοῦ πανευρωπαϊκοῦ κινήματος. Τὸ βραβεῖο ἀπονέμεται ἀνὰ διετία σὲ ἡγετικὲς προσωπικότητες, γιὰ τὴν ἐξαίρετη συμβολή τους στὴ διαδικασία τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐνοποίησης.
Ἀποφασιστικὸς παράγοντας γιὰ τὴν ἀπονομὴ τοῦ βραβείου ἦταν ὁ ἰσορροπημένος τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Πρόεδρος Van Rompuy ἄσκησε τὰ καθήκοντά του στὴ νέα θέση τοῦ Προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, ἡ ὁποία καθιερώθηκε μὲ τὴ Συνθήκη τῆς Λισσαβώνας. Διεκπεραίωσε αὐτὸν τὸν ἰδιαίτερα εὐαίσθητο ἡγετικὸ καὶ συντονιστικὸ ρόλο μὲ πνεῦμα ἀποφασιστικότητας καὶ συμφιλίωσης, ἐνῶ ἔμφαση δόθηκε ἐπίσης στὴν δεξιοτεχνικὴ διαιτησία τοῦ ἐπὶ εὐρωπαϊκῶν ὑποθέσεων καὶ τὴν ἀδιάπτωτη δέσμευσή του στὶς εὐρωπαϊκὲς ἠθικὲς ἀξίες.
Στὸν λόγο ἀποδοχῆς του, ὁ κ. Van Rompuy περιέγραψε τὴν ἐνοποίηση τῆς Εὐρώπης ὡς ἔργο εἰρήνης. Ἡ σημασία τῆς ἐν λόγω ἰδέας, ἡ ὁποία ἦταν ἐπίσης στὸ ἐπίκεντρό του ἔργου τοῦ Coudenhove-Kalergi, παραμένει τὸ ἴδιο ἐπίκαιρη ὕστερα ἀπὸ 90 ἔτη.Τὸ βραβεῖο φέρει τὸ ὄνομα τοῦ κόμη Richard Nicolaus von Coudenhove-Kalergi (1894-1972), φιλοσόφου, διπλωμάτη, ἐκδότη καὶ ἱδρυτὴ τοῦ πανευρωπαϊκοῦ κινήματος (1923). Ο Coudenhove-Kalergi ὑπῆρξε πρωτοπόρος της εὐρωπαϊκῆς ἐνοποίησης καὶ διέδωσε τὴν ἰδέα μίας ὁμοσπονδίας εὐρωπαϊκῶν κρατῶν στὰ ἔργα του.
Ἀπὸ τὸ 2000, μεταξὺ τῶν νικητῶν τοῦ βραβείου συγκαταλέγονται ἡ Καγκελάριος τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας Angela Merkel (2010) καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Λετονίας Vaira Vike-Freiberga, (2006).
Μετάφραση -ἐπιμέλεια: Ἐλευθέριος Ἀναστασιάδης
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/03/coudenhove-kal