Οι σημερινοί ποιμένες και ιεράρχαι δέν εισήλθον διά της θύρας, ήτοι της μελέτης των θείων γραφών και των αγίων Πατέρων, αλλά εισήλθον με μέσα βουλευτών και υπουργών. Άλλοι με χρήματα, και έτεροι μη έχοντες ένδυμα γάμου, μή φυλάξαντες οίμοι την παρθενίαν καθαράν· «ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων· ο μισθωτός και ουκ ών ποιμήν, ου ουκ εισί τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφίησι τα πρόβατα και φεύγει και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα φεύγει, ότι μισθωτός εστι και ου μέλει αυτώ περί των προβάτων». (Ιω. 10,11-13). Τούς σημερινούς αρχιερείς δέν τούς μέλει ουδόλως περί των προβάτων, εκτός ολίγων εξαιρέσεων. Οι πλείστοι μίαν και μόνην φροντίδα έχoυσιν, πώς να λάβουν μισθόν καλόν, να κτίζουν μέγαρα επί της γης, να τρώγουν καλά και να αναπαύωνται ως ο άφρων του ευαγγελίου.

Φευ! οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι αντιπρόσωποι του Χριστού που κατήντησαν! εκείνος ουκ είχε πού την κεφαλήν νά κλίνη και έτρεχε άνω και κάτω πεινασμένος, διψασμένος, φλεγόμενος υπό του ηλίου, ζητών τα πλανώμενα πρόβατα! και οι μαθηταί του, οι σημερινοί άρχιερείς, τρέχουν οι πλείστοι εις τάς αναπαύσεις και εις τα καλά φαγητά και ποτά.
Εμόν βρώμα, έλεγεν ο Χριστός, εστίν ίνα ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αυτού το έργον. (Ιω. 4,34). οι σημερινοί άρχιερείς πάντα χαλινόν νηστείας οι πλείστοι διαρρήξαντες και τον 69ον αποστολικόν κανόνα, όστις καθαιρεί τους αρχιερείς και ιερείς,οίτινες δεν νηστεύουν Τετάρτης και Παρασκευής και Τεσσαρακοστάς περιφρονήσαντες, ως έργον έχουν το φάγωμεν και πίωμεν, και τρεφόμενοι, ως μόσχοι και άρνες επί σφαγήν, αδιαφορούν διά το θείον θέλημα καθ’ ολοκληρίαν.
Δικαίως θρηνεί ο προφήτης Ιερεμίας λέγων, «ποιμένες πολλοί διέφθειραν τον αμπελώνα μου, έμόλυναν την μερίδα μου» (Ιερεμίας 12,10). κ.τ.λ. Άς θρηνήσωμεν αδελφοί, άς κλαύσωμεν εκ καρδίας διά την αθλίαν κατάστασιν του έθνους και της εκκλησίας. Ένεκεν των πολλών αμαρτιών των ανθρώπων, τοιούτους άρχοντας δίδει ο Θεός. (Ιερεμίας 3,15).
~ Άγιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος 
(Φιλόθεος γραφίδα 1 Επιστολή 28 πρός Ανδρέαν σελ. 132- 133)