ΦΛΟΓΕΡΟΣ ΠΟΘΟΣ ΨΥΧΗΣ, ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ Ν᾿ ΑΓΑΠΑ ΤΟ ΘΕΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ΄

Σέ ἀγαπῶ, Κύριε ὁ Θεός μου,

κι ἐπιθυμῶ νά σ᾿ ἀγαπῶ πάντα καί πιό πολύ.

Γιατί ἐσυ ᾿σαι πράγματι

ἀπ᾿ τό καλλίτερο μέλι γλυκύτερος,

 ἀπό τό ἐκλεκτότερο γάλα θρεπτικώτερος,

κι ἀπ᾿ ὅλο τό φῶς ἀστραφτερώτερος.

Γι᾿ αὐτό εἶσαι γιά μένα

 κι ἀπ᾿ τό χρυσάφι κι ἀπό τ᾿ ἀσῆμι

κι ἀπ᾿ τά πολύτιμα πετράδια πολυτιμότερος.

  Ἔτσι μοῦ ἔγινε ἀνούσιο – χωρίς τέρψι καί ἀηδιαστικό –

τό κάθετι πού διέπραξα σέ τούτη τή ζωή,

συγκρίνοντάς το μέ τή γλύκα πού ἔρχετ᾿ ἀπό σένα,

καί μέ τήν εὐπρέπεια τοῦ οἴκου τοῦ δικοῦ σου,

πού τόν ἀγάπησα.

 Ὥ πῦρ πού καῖς αἰώνια καί δέν ἀποσβένεσαι ποτέ!

Ὥ ἀγάπη πού πάντα εἶσαι παραπάνω ἀπό ὁλόθερμη,

καί δέν καταπέφτεις ποτέ σέ χλιαρότητα!

Περίφλεξέ με!

  Ὥ καί ν᾿ ἄναβα ὁλόκληρος ἀπό σένα!

Ὁλόκληρος, τό εἶπα, νά ἄναβα καί πάλιν,

γιά νά σ᾿ ἀγαποῦσα καί ὁλόκληρος!

Γιατί σέ ἀγαπᾶ λιγότερο,

ὅποιος ἀγαπάει κάτι ἄλλο,

ὄχι ἀπό ἀγάπη πρός ἐσένα.

Θά σ᾿ ἀγαπήσω, Κύριε,

γιατί σύ πρῶτος μ᾿ ἀγάπησες.

Καί ποῦ νἄβρω λόγια ἀρκετά, ὥστε νά περιγράψω

ὅλα τά δείγματα τῆς μέγιστης ἀγάπης σου γιά μένα,

 καί τ᾿ ἀναρίθμητα εὐεργετήματα,

μέ τά ὁποῖα ἐξαρχῆς μέ ἔφερες στόν κόσμο;

  Γιατί, μετά ἀπό τήν εὐεργεσία νά μέ κτίσης,

ὅταν ἀρχικά μ᾿ ἔπλασες κατά τήν εἰκόνα σου,

μ᾿ ἐτίμησες καί μ᾿ ἀνύψωσες,

πάνω ἀπ᾿ ὅλα σου τά δημιουργήματα.

 Ἔπειτα, γιά νά διαφέρω ἐξαιρετικά,

μέ καταλάμπρυνες προσέτι καί μέ τοῦ προσώπου σου τό φῶς,

πού τὄβαλες ἐπιγραφή πάνω στό ἀνῶφλι τῆς καρδιᾶς μου.

 Μ᾿ αὐτό τό φῶς,

ὄχι μονάχα μέ ἀνύψωσες ψηλότερα ἀπ᾿ τ᾿ ἀναίσθητα,

κι ἀπό τά ζῶα μέ αἰσθήσεις,

ἀλλά καί ἀπό τούς ἀγγέλους, τόσο λίγο πιό κάτω μέ ἐλάττωσες.

 Ἀλλά κι αὐτό φάνηκε λίγο

στά μάτια τῆς ἀγαθωσύνης σου,

γιατί μέ τά μεγαλύτερα κι ἐπισημότερα δῶρα τῆς καλωσύνης σου,

μ᾿ ἔθρεψες ἀδιάκοπα καί καθημερινά

καί σάν τέκνο σου μωρό, νήπιο κι ἁπαλό,

μέ γαλούχησες ἀπό τίς ἄφθονες πηγές τῆς παρηγόριας σου

καί μέ δυνάμωσες.

Τέλος, γιά νά δοθῶ ὁλόκληρος ἐγώ στό θέλημά σου

ὅλα ὅσα ἔπλασες, τά ὑπέταξες νά δουλεύουνε σέ μένα.

Τέλος καί τῷ Θεῷ δόξα!

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΟΝ

Τοῦ θείου καί Ἱεροῦ Αὐγουστίνου

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΠΠΩΝΟΣ

Ἐκδοτικός οἵκος Βασ. Ρηγοπούλου

Θεσσαλονίκη 1973