Γιά τόν ὑποτιθέμενο μολυσμό ἐντός τοῦ Ναοῦ 
 
Ἀποσπάσματα ὁμιλίας Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη γιά τήν βλάσφημη Θεολογία περί μολυσμοῦ στόν Ναό. 
 
Ἀναλυτικά: «Ἀπό τήν ἀρχή πού ξεκίνησε αὐτό τό θέμα μέ τόν κορωνοϊό, ἤ τόν κοροδοϊό νά τό ποῦμε πιό σωστά, γιατί ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται ὅλο αὐτό τό σκηνικό τό παγκόσμιο δέν εἶναι παρά ἕνα σκηνικό, μιά σκηνοθεσία, στό ὁποῖο ἔχουνε πάρα πολύ ἐνεργό μέρος καί μερίδιο εὐθύνης τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης, τά ὁποῖα καί πληρώθηκαν ἁδρά, ὅπως ἔγινε γνωστό τοῖς πᾶσι, γιά νά μᾶς κάνουν πλύση ἐγκεφάλου καί νά μᾶς τρομοκρατήσουν καί νά μᾶς κρατήσουν κλεισμένους μέσα στά σπίτια.. ἀπό τήν ἀρχή λοιπόν, μοῦ ἔκανε ἐντύπωση αὐτό, ἄρχισαν νά μιλοῦνε κάποιοι βουλευτές ἐναντίον τῆς Θείας Κοινωνίας… καί κάποιοι ἀρχιερεῖς ἔσπευσαν νά ποῦν ὅτι πρέπει νά πάρουμε μέτρα, νά μή φιλᾶμε τίς εἰκόνες, νά ἀκολουθοῦμε τήν ἐπιστήμη κ.λ.π.
….ἀπό τήν ἐξέλιξη πού εἶχε ὅλη αὐτή ἡ σκηνοθεσία, ὅλο αὐτό τό φιάσκο, ὅπως πολύ καλά-εὔστοχα τό ὀνόμασε ἕνας διαπρεπής ἐπιστήμων Ἕλληνας στήν Ἀμερική, «τό φιάσκο τοῦ κορωνοϊοῦ», καταλαβαίνουμε ὅτι ὁ στόχος τελικά δέν εἶναι νά μᾶς προστατεύσουν τήν «πολύτιμο ὑγεία» μας, ὅπως λέμε καί στό Ἅγιο Ὄρος, κάποιοι, πού ἐπιτέλους δέν τούς ζητήσαμε καί νά μᾶς τήν προστατέψουν, ἀλλά εἶναι νά χτυπηθεῖ ὁ Χριστός καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, εἶναι νά ἀνοιχτεῖ διάπλατα ὁ δρόμος γιά τήν Πανθρησκεία καί τόν Ἀντίχριστο.

Ὅλες αὐτές οἱ πρακτικές πού προσπαθοῦν νά εἰσάγουν, π.χ. μᾶς λένε «μή φιλᾶτε τίς εἰκόνες, νά κάνετε μιά ὑπόκλιση». Ξέρετε, αὐτή ἡ πρακτική εἶναι παπική. Ἔτσι χαιρετοῦν οἱ παπικοί. Δέν ἀκουμπᾶνε τό στόμα τους, δέν φιλᾶνε οὔτε τά Ἅγια Λείψανα οὔτε τίς Ἅγιες Εἰκόνες. Αὐτό ὅμως, ὅπως μᾶς λέει ἡ Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος, ὅποιος τό κάνει, ἀφορίζεται, δηλαδή δέν μπορεῖ νά σωθεῖ, εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας.
Ἀλλα ὁ τελικός στόχος εἶναι ἡ καρδιά τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι ὁ Χριστός, πού εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία, ἡ Θεία Εὐχαριστία. Καί θά δεῖτε, τό πᾶνε ἀπό δῶ, τό πᾶνε ἀπό κεῖ -ὅ μή γένοιτο βεβαίως!- ἀλλά πολύ φοβᾶμαι ὅτι θά τό ποῦνε καί αὐτό στό τέλος… καί ἤδη σέ κάποιες Ἐκκλησίες χρησιμοποιοῦνε ἀπαράδεκτους τρόπους, πλαστικά κουταλάκια ἤ ἀντισηπτικά γιά νά σκουπίζουν τήν Ἁγία Λαβίδα -ἄκουσον, ἄκουσον!- γιά νά κοινωνήσει ὁ ἑπόμενος. Φοβερά βλάσφημα πράγματα! Βλάσφημη θεολογία, βλάσφημη πρακτική.
Ὅταν λοιπόν λές, ὅτι μέσα εἰς τόν Ναό, ἤ μέσῳ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων ἤ μέσῳ τῶν χειρῶν τῶν Ἱερέων ἤ μέσω τοῦ Ἀντιδώρου ἤ μέσω τῶν Κολλύβων, μέσῳ τῆς Ἀρτοκλασίας, πού γιά ὅλα αὐτά γίνεται ἐπίκληση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί γίνεται Εὐλόγηση ἀπό τήν χείρα τοῦ Ἱερέως, ὅλα αὐτά πού εἶναι φορεῖς τῆς Θείας Χάριτος, λές ὅτι ὅλα αὐτά πιθανόν νά μεταδώσουν μικρόβια, τί κάνεις, παρά βλασφημεῖς τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, βλασφημεῖς τή Θεία Χάρη, καί αὐτή ἡ ἁμαρτία, ὅπως μᾶς ἔχει πεῖ ὁ Κύριος, ἡ βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι μία ἁμαρτία ἡ ὁποία δέν συγχωρεῖται ποτέ…
Τό ἴδιο καί οἱ Ἅγιες Εἰκόνες. Καί ἄν τίς καθαρίζουμε τίς Ἅγιες Εἰκόνες, δέν τίς καθαρίζουμε γιατί φοβόμαστε μήπως μολυνθοῦμε, ἀλλά ἀπό εὐλάβεια. Γιατί, δυστυχῶς, κάποιες ἀνευλαβεῖς μέ βαμμένα χείλη ἀσπάζονται τίς εἰκόνες καί ἀφήνουν τά ἀποτυπώματά τους.
Ὁπωσδήποτε, ἐπίσης, ὁ Ἱερέας δέν μολύνει ὅταν ἀσπαζόμαστε τό χέρι του, γιατί τό χέρι τοῦ Ἱερέως εἶναι τό χέρι τοῦ Χριστοῦ…. Καί ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἔλεγε, ἄν δεῖς ἕναν Ἄγγελο στόν δρόμο καί ἕναν Ἱερέα, πρῶτα θά προσκυνήσεις τόν Ἱερέα καί μετά τόν Ἄγγελο. Γιατί ὁ Ἱερέας μπορεῖ νά κάνει… τή Θεία Λειτουργία πού δέν μπορεῖ νά τό κάνει ὁ Ἄγγελος.
Οὔτε φυσικά καί ἀπό τίς ἀποστάσεις τίς κοντινές ὑπάρχει φόβος μεταδόσεως μέσα στή Θεία Λειτουργία καί μέσα στή Θεία Λατρεία καί μέσα στόν Ναό… ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε τή Θεία Λειτουργία καί μᾶς δίδαξε νά κάνουμε καί αὐτό πού λέμε λειτουργικό ἀσπασμό, ὁ ὁποῖος γινότανε παλαιότερα καί μεταξύ τῶν λαϊκῶν…
Καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς λέει, ὅτι καί τά Λείψανα καί ἡ σκόνη πού ἔχουν τά Ἅγια Λείψανα ἔχει Χάρη.
…….
Γι’ αὐτό, αὐτή ὅλη ἡ θεολογία περί ἀποστάσεων, περί μασκῶν, περί ἀπολύμανσης τοῦ Ναοῦ, ὅλη αὐτή ἡ θεολογία εἶναι βλάσφημη, εἶναι φοβερή θεολογία πού ἀλλοτριώνει ὅλο τό ἦθος, ὅλο τό λειτουργικό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας μας καί τό φρόνημα τῶν πιστῶν….
….. ὅλα αὐτά ἐξυπηρετοῦν ἄνομους σκοπούς… τά σχέδια κάποιων παγκοσμιοποιητῶν, σιωνιστῶν, πού ὀνειρεύονται ἕνα παγκόσμιο κράτος, μιά παγκόσμια κυβέρνηση, καί μᾶς τό λένε κατάμουτρα ὅτι, αὐτό θά πρέπει νά γίνει, ἄν θέλετε νά γλιτώσετε ἀπό τόν κορωνοϊό καί ἀπό ὅλα τά ἄλλα, τά ὁποῖα εἶναι ἐφευρέσεις καί δέν εἶναι πραγματικοί κίνδυνοι….».