Φυλάξου, ἀδελφέ, νὰ μὴ συνομιλῆς μὲ αἱρετικούς, θέ­λοντας τάχα νὰ τοὺς στήριξης στὴν πίστη, μὴν τυχὸν σὲ χτυπήσει τὸ δηλητήριο τῶν θανατηφόρων λόγων τους. Μὰ οὔτε καὶ βιβλίο αἱρετικῶν μὴ θελήσης νὰ διαβάσης, γιὰ νὰ μὴ θανατώσης τὴν ψυχὴ σου.Σ’ αύτὸ πού φωτίστηκες νὰ μένης σταθερός, χωρὶς νὰ τοῦ προσθέσης ἤ νὰ τοῦ ἀφαιρέσεις τίποτα, καὶ νὰ ἀπέχεις τελείως ἀπὸ τὴν ψευδώνυμη γνώση (Α’ Τιμ. 6,20), πού εἶναι ἀντίθετη στὴ σωστὴ διδα­σκαλία (Α’Τιμ. 1,10)
Άββὰς Ήσαΐας