Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες

τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου

Ἁγιορείτου μοναχοῦ

 100. Μή θέλεις νά κρατεῖς ἀνέμους στήν παλάμη σου, δηλαδή πίστη χωρίς ἔργα.

101. Μή πλανᾶσαι: Ὁ κόπος γιά τό Θεό καί ὁ ἱδρώτας τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, προηγοῦνται ἀπό τήν ἐλπίδα πρός τό Θεό. Ἐάν πιστεύεις, καλά κάνεις, ἀλλ᾿ ἡ πίστη θέλει ἔργα καί ἡ ἐλπίδα εἰς τόν Θεό φαίνεται ἀπό τήν κακοπάθεια στίς ἀρετές.

102. Μαζί σου εἶμαι στίς θλίψεις καί στενοχώριες γιά νά βοηθήσω τό δίκαιο καί νά δοξάσω αὐτόν, χαρίζοντάς του μακροζωία καί δείχνοντάς του τή σωτηρία τῆς ψυχῆς.

 103. Ἡ ψυχή πού ἀγαπᾶ τό Θεό, ἀναπαύεται μόνον στά τοῦ Θεοῦ. Γιά νά συνδεθεῖς μέ τό Θεό, πρέπει ν᾿ ἀπαλλαγεῖς ἀπό κάθε ἐξωτερικό δεσμό τῆς ὕλης τοῦ κόσμου.

104. Μήν ἐπαινέσεις ποτέ ἐκεῖνον, πού θέλει ν᾿ ἀκούσει πολλά, νά λέγει πολλά καί νά περιφέρει παντοῦ τά μάτια του, καί ὅταν ἀκόμη σωματικά κακοπαθεῖ!…

 105. Τήν κακοπάθεια γιά τό Θεό ἀκολουθεῖ ἡ χαρά. Ὑπόμενε τήν περιφρόνηση εὐχαρίστως, γιά νά ἔχεις παρρησία στό Θεό. Ὅποιος φεύγει ἐν γνώσει τή μάταια δόξα τοῦ κόσμου, νιώθει μέσα του τή δόξα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος!

106. Τό νά συγχωρεῖς τά σφάλματα ἐκείνων πού σοῦ πταίουν, εἶναι μέγιστη ἀρετή. Ἐπίσης τό νά ὑπομένεις τήν ἀδικία καί νά ἐλεεῖς ὅσους σέ ἀδίκησαν!… 107. Τίμησε τήν ἀγρυπνία μέ πνευματική ἐργασία καί θά βρεῖς παρηγοριά στήν ψυχή σου. Ἐπίμενε μέ ἡσυχία στήν ἀνάγνωση τῶν Θείων Γραφῶν καί θά θαυμάσεις τό Θεό. Φυλάξου ἀπό μικρά σφάλματα, γιά νά μήν πέσεις σέ μεγάλα. Ποιός ἐπιζητώντας τήν ἀνθρώπινη δόξα, ἔχει ταπεινούς λογισμούς; Ὅποιος ἐπιζητεῖ τήν ἀνθρώπινη δόξα δέν εἶναι ταπεινός.

 

 Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

Ἀπό τό βιβλίο:“475 ΣΟΦΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»  γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης