Ἀξιότιμοι κύριοι Σύνεδροι,

Μέ βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε ὅτι ὑπερψηφίστηκε ἀπό τή Γενική Συνέλευση τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί ἐγκρίθηκε ἀπό τη Σύγκλητο τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου, ἠ ἵδρυση Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν στό Τμῆμα θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

Οἱ ἐνστάσεις πού ἔχουν ἤδη διατυπωθεῖ τόσο ἀπό Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅπως ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος καί ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ἀπό πολλούς Πανεπιστημιακούς καθηγητές ἀλλά καί ἀπό πλῆθος ἐκπαιδευτικῶν καί θεολογικῶν φορέων καί Σωματείων, δέν στάθηκαν ἱκανές νά ἀναχαιτίσουν τήν προετοιμασμένη ἀπό καιρό ἀπόφαση γιά την ἵδρυση τῆς ἐν λόγῳ Κατεύθυνσης.Γνωρίζετε βεβαίως τούς σοβαρότατους θεολογικούς λόγους πού δέν ἐπιτρέπουν τήν συνύπαρξη τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας μέ τή σπουδή στή Μουσουλμανική Θρησκεία ἐντός μιᾶς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς. Δέν σᾶς διαφεύγει οὔτε ὁ ἀντιτριαδισμός οὔτε ἠ ἄρνηση τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου μας ἀπό τή θρησκεία τοῦ Ἰσλάμ, ἐπιπλέον δέ καί ὁ φρικτός ἐν τῇ πράξει ἀντιχριστιανισμός τῶν Ἰσλαμιστῶν πού προκάλεσε κατά τό παρελθόν ἀλλά καί σήμερα νέφη Νεομαρτύρων.

Οἱ προβαλλόμενοι ἐξάλλου ἐθνικοί λόγοι πού θά ἐξυπηρετήσει δῆθεν ἡ ἵδρυση τῆς κατεύθυνσης μουσουλμανικῶν σπουδῶν δέν πείθουν κανέναν σκεπτόμενο πολίτη αὐτῆς τῆς χώρας. Ἡ τουρκική ἐπεκτατική πολιτική, πού ἐκδηλώνεται μέ διάφορους τρόπους στήν Κύπρο, στήν ἀκριτική μας Θράκη καί στά παρμεθόρια νησιά τῆς Ἑλληνικῆς ἀκτογραμμῆς τοῦ Αἰγαίου Πελάγους, δέν ἀναχαιτίζεται μέ τέτοιες ἀποφάσεις ἀλλά μέ τή χάραξη σαφοῦς ἐξωτερικῆς καί ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς. Ἐπιπλέον δέ ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος μακροπρόθεσμα οἱ μουσουλμανικές σπουδές νά μήν ἐλέγχονται ἀπό ὑγιεῖς ἐθνικά καί θεολογικά δυνάμεις, ἀλλά νά περιέλθουν σταδιακά στά χέρια ἐγχώριων ὑπηρετῶν τῆς φιλοτουρκικῆς κάι πανθρησκειακῆς προπαγάνδας.

Δέν μᾶς διαφεύγει ἐπίσης, ὅτι τό σχέδιο ἵδρυσης κατεύθυνσης μουσουλμανικῶν σπουδῶν περιέχει τή σύσταση θέσεων μελῶν ΔΕΠ γιά τίς ὁποῖες δέν θέλουμε νά υἱοθετήσουμε φῆμες, ὅτι εἶναι ἤδη ἕτοιμα νά ὑποβάλλουν αἰτήσεις πρόσωπα πού κατέχουν τίτλους σπουδῶν σχετικούς μέ τό Ἰσλάμ καί τά ὁποῖα μάλιστα, κατέχουν ὑψηλές κυβερνητικές θέσεις. Δέν θέλουμε νά υἱοθετήσουμε ἐπίσης, κατηγορίες πού αἰωροῦνται, ὅτι ὅλα αὐτά ἐντάσσονται στά πλαίσια “ἀνταλλαγμάτων” πού προσφέρονται ἀπό πανεπιστημιακούς καθηγητές καί μάλιστα Θεολογικῶν Σχολῶν πρός χάριν τῆς πολιτικῆς τῶν “ἐξυπηρετήσεων”.

Μέ λύπη μας, ὅμως, διαπιστώνουμε πώς οἰ ἀποκλίνουσες ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Πατερική Θεολογία θέσεις καί διδασκαλίες πανεπιστημιακῶν καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Θεσσαλονίκης, διαρκῶς αὐξάνονται καί ἕνα πνεῦμα νεωτερισμοῦ διαδέχεται τήν μέχρι χθές πατερική πορεία πού χάραξαν μεγάλοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι τῆς προειρημένης Σχολῆς. Τή στιγμή, μάλιστα, πού δέν θά ἀφίστατο τῆς πραγματικότητας, ὅταν κανείς ὑποστήριζε, ὅτι πολλοί ἐκ τῶν καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., μέ μένος στρέφονται ἐναντίον τοῦ “ὀρθοδόξου” μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στήν Πρωτοβάθμια καί Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση, καί ταυτόχρονα ἐργάζονται ἀόκνως γιά τήν λειτουργία κατεύθυνσης πού θά “κατηχεῖ” φοιτητές στό Κοράνι!

Δηλώνουμε ὄτι ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀντίθετη στή δυνατότητα νά σπουδάζουν τίς Ἰσλαμικές Σπουδές στήν Ἑλλάδα καί νά μήν καταφεύγουν σέ ἄλλες χῶρες, οἱ μουσουλμάνοι ἐκπαιδευτικοί πού πρόκειται νά διδάξουν τό Κοράνιο στά σχολεῖα τῆς Θράκης. Ὡστόσο ἡ Ἕνωσή μας, τοποθετεῖται ἀρνητικά στήν πρόταση νά ὀργανωθοῦν οἱ Σπουδές αὐτές καί μάλιστα ἀπό καί στή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τό πρωτοφανές ἐγχείρημα ἀναμείξεως τῶν θρησκειῶν στό ἴδιο Πρόγραμμα καί στό ἴδιο Τμῆμα, δηλαδή στό Τμῆμα τῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., θεωροῦμε ὄτι εἶναι ἀβάσιμο καί ἀπό ἐπιστημονικῆς καί ἀπό ἠθικῆς καί ἀπό θεολογικῆς πλευρᾶς.

Γι’ αὐτούς τούς λόγους, ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων ἔχει ἀποφασίσει νά κινηθεῖ πρός κάθε κατεύθυνση μέ θεολογικά,ἐκκλησιολογικά, νομικά καί πολιτικά ἐπιχειρήματα, ὥστε νά ματαιώσει τήν ἵδρυση κατεύθυνσης μουσουλμανικῶν σπουδῶν στήνἱστορική Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Θά ἀφιερώσουμε μάλιστα, τό ἑπόμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ “ΚΟΙΝΩΝΙΑ” τῆς Ἐνώσεώς μας, στό ὑπό συζήτηση θέμα. Ἐάν ὅμως, παρά τίς προσπάθειές μας δέν ἐπιτύχουμε τόν κοινό μας στόχο, τῆς ἀποτροπῆς τῆς δημιουργίας κατεύθυνσης μουσουλμανικῶν σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, θά ἐργαστοῦμε παντοιοτρόπως καί μέσῳ τῶν καθηγητῶν Θεολόγων τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης γιά τήν ἐνημέρωση τῶν μαθητῶν τῶν Λυκείων ὥστε νά ἀποφεύγουν τήν ἐπιλογή τῶν μαθητῶν τῶν Λυκείων τοῦ ὑπό σύστασιν Τμήματος καί νά ἐπιλέγουν τά ὐπόλοιπα Τμήματα τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν προκειμένου νά σπουδάσουν τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία.

Δηλώνουμε τέλος, ὅτι συντασσόμεθα ἀσμένως μέ τόν ἀγῶνα τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου ἐνάντια στήν προσπάθεια ἀλλαγῆς τῆς φυσιογνωμίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης καί δηλώνουμε ἀπερίφραστα ὅτι μᾶς ἐκφράζει ἀπόλυτα ἡ θέση του ὅτι: “Δέ θέλουμε νά πολεμήσουμε μέ κανέναν, ἀλλά δέν μποροῦμε νά ὑποταγοῦμε καί σέ κανέναν”.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις χαιρετίζουμε τήν Ἡμερίδα σας καί εὐχόμαστε κάθε ἐπιτυχία στόν ἀγῶνα σας, στόν ὁποῖο εἴμαστε ὁλόψυχα ἀλληλέγγυοι καί τόν ὁποῖο φιλότιμα ἔχετε ἀναλάβει.

Μέ τιμή

Γιά τό Δ.Σ. τῆς ΠΕΘ

Ὁ Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Σπαλιώρας

Δρ Θεολογίας

 Π.Ε.Θ

http://aktines.blogspot.gr/2014/12/blog-post_3.html#more