Προτιμώ να είμαι ἕνας καλόγερος ασυμβίβαστος με τον κόσμο και με τον διάβολο, παρά να είμαι ἐπίσκοπος και αρχιεπίσκοπος, και πατριάρχης, και να συμβιβάζομαι με τον διάβολο…

Χαρίζω σ᾽ όλους τοὺς κυρίους αυτοὺς όλα τα μπαστούνια, όλες τις μήτρες, όλες τις πατερίτσες όλα τα εγκόλπια και κρατώ ένα και μόνο· …
Κρατώ το ρητό της  Ἁγίας Γραφής: «Ἕως του θανάτου αγωνισαι περὶ της ἀληθείας, και Κύριος ο Θεὸς πολεμήσει υπὲρ σοῦ»…
 ~ Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης