Θεοτοκίον Δογματικόν.

 Ἦχος β

Χαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος·

χαῖρε τεῖχος καί σκέπη τῶν προστρεχόντων εἰς σέ·

χαῖρε ἀχείμαστε λιμήν καί Ἀπειρόγαμε·

ἡ τεκοῦσα ἐν σαρκί τόν Ποιητήν σου καί Θεόν, πρεσβεύουσσα μή ἐλλείπῃς, ὑπερ τῶν ἀνυμνούντων, καί προσκυνούντων τόν τόκον σου.

***

«Χαῖρε ἅγιον ὄρος, καὶ θεοβάδιστον, χαῖρε ἔμψυχε βάτε, καὶ ἀκατάφλεκτε, χαῖρε ἡ μόνη πρὸς Θεὸν κόσμου γέφυρα, ἡ μετάγουσα θνητούς, πρὸς τὴν αἰώνιον ζωήν, χαῖρε ἀκήρατε Κόρη, ἡ ἀπειράνδρως τεκοῦσα, τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.