sofia_theou.jpg

ΕΙΝΑΙ Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑ;

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Ιησούς Χριστός είναι η ΣΟΦΙΑ του Θεού – « ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, ᾿Ιουδαίοις μὲν σκάνδαλον, ῞Ελλησι δὲ μωρίαν,  αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, ᾿Ιουδαίοις τε καὶ ῞Ελλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν» Α Κορινθίους 1:23-24.

Ο Ιησούς Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Ως Θεός ο Ιησούς προϋπήρχε της σαρκώσεώς του ως ανθρώπου. Στην Παλαιά Διαθήκη το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος- ο Υιός , ονομάζεται και ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Μερικοί όμως αιρετικοί σαν τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, ισχυρίζονται ότι ο Υιός είναι Κτίσμα και όχι Θεός ! Επικαλούνται μάλιστα το παρακάτω χωρίο από το κείμενο των Εβδομήκοντα, στο οποίο ομιλεί το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας τριάδος, για να πλανήσουν τα θύματά τους :

« Κύριος ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ,  πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέ με ἐν ἀρχῇ, πρὸ τοῦ τὴν γῆν ποιῆσαι» Παροιμίες 8:22-23

Ορίστε ! Λέγουν. Ο ίδιος ο Υιός- η Σοφία του Θεού-  λέγει ότι την έκτισε και την θεμελίωσε ο Θεός. Άρα είναι κτίσμα !

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

        Το παραπάνω επιχείρημα είναι χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο οι διάφοροι αιρετικοί διαστρέφουν την Γραφή. Έχουμε να απαντήσουμε λοιπόν τα εξής :

1) Το ίδιο  το χωρίο που επικαλούνται λέγει ότι η Σοφία είναι ΠΡΟΑΙΩΝΙΑ – «πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέ με» ! Κανένα όμως κτίσμα δεν είναι Προαιώνιο….ΜΟΝΟ ο Θεός που δεν είναι κτίσμα είναι Προαιώνιος !

2) Παρακάτω επίσης  η Σοφία λέγει : «πρὸ δὲ πάντων βουνῶν γεννᾷ με» Παροιμίες 8:25. Η Σοφία είναι Γέννημα του Πατρός και όχι κτίσμα και μάλιστα γεννάται διαρκώς όχι στιγμιαία !!! Όπως  το Άγιον  Πνεύμα ΕΚΠΟΡΕΥΕΤΑΙ διαρκώς από τον Πατέρα – « ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ» Ιωάννης 15:26.

Οι φράσεις «γεννᾷ με» και «ἐκπορεύεται» και οι δύο σε παροντικό χρόνο, εκφράζουν εκτός χρόνου απερινόητες σχέσεις των θείων Προσώπων. Εάν εξέφραζαν εντός του χρόνου καταστάσεις θα ήταν σε χρόνο παρελθοντικό.

3) Το ρήμα ΚΤΙΖΩ στο κείμενο των Εβδομήκοντα και στην Καινή Διαθήκη δεν σημαίνει πάντα κτίζω- δημιουργώ κτίσμα -κατασκευάζω.

« ἐγὼ ὁ κατασκευάσας φῶς καὶ ποιήσας σκότος, ὁ ποιῶν εἰρήνην καὶ κτίζων κακά· ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν πάντα ταῦτα» Ησαΐας 45:7

Το κακό δεν είναι κτίσμα. Ο Θεός δεν δημιούργησε το κακό. Τα κακά = καταστροφές δεν είναι κτίσματα. « καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν» Γένεση 1:31.

Τις καταστροφές (κακά) επιτρέπει ο Θεός για παιδαγωγικούς ή άλλους λόγους.  «ὅτι κατέβη κακὰ παρὰ Κυρίου ἐπὶ πύλας ῾Ιερουσαλήμ» Μιχαίας 1:12.  Ο Θεός επέτρεψε και βρήκαν συμφορές την Ιερουσαλήμ. Οι συμφορές δεν είναι κτίσματα είναι καταστάσεις.

« νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ὑμεῖς οἱ ποτὲ ὄντες μακρὰν ἐγγὺς ἐγενήθητε ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ.  αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας,  τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην» Εφεσίους 2: 13- 15

Το ρήμα «κτίζω» στο παρόν χωρίο δεν σημαίνει κατασκευάζω. Ο Χριστός δεν έκανε νέα δημιουργική πράξη. Ο Ιησούς συμφιλίωσε τους μακρὰν καὶ τους εγγύς και τους έκανε μία ενότητα.

4) Η φράση «Κύριος ἔκτισέ με» στο Εβραίκό κείμενο είναι «Γιαχβέ ΚΑΝΑΝΙ» –= Ο Κύριος με είχεν.

« τῶνδε γὰρ ἀκούσας σοφὸς σοφώτερος ἔσται, ὁ δὲ νοήμων κυβέρνησιν κτήσεται () » Παροιμίες 1:5. Η ίδια Εβραϊκή λέξη που στο Παροιμίες 8:22 μεταφράζεται με το ρήμα ΚΤΙΖΩ στο παρόν εδάφιο αποδίδεται δια του ΚΤΩΜΑΙ= αποκτώ. Επίσης η  «κυβέρνησιν» που αποκτάται, δηλαδή η ικανότητα του κυβερνάν, δεν είναι κτίσμα αλλά διανοητικό απόκτημα.

5) Η φράση «ἐθεμελίωσέ με» στο Εβραϊκό κείμενο είναι ΝΙΣΑΧΤΙ-. Η ίδια λέξη υπάρχει και στο εδάφιο « ᾿Εγὼ δὲ κατεστάθην    () βασιλεὺς ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐπὶ Σιὼν ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ» Ψαλμός 2:6 Δεν αναφέρεται λοιπόν αυτή η λέξη σε κατασκευαστική θεμελίωση αλλά σε προαιώνια κατάσταση.

        Ο Υίος και Σοφία και Δύναμις  του Θεού ήταν πάντοτε με τον  Θεό Πατέρα. Ο Πατήρ πάντα είχε την Σοφία και Δύναμη του – Α Κορινθίους 1:23-24. Δεν αλλάζει ο Θεός , δεν υφίσταται τροπή. Δεν υπήρχε εποχή που ο Πατήρ δεν ήταν Πατήρ και έγινε μετά…..

« Διότι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι» Μαλαχίας 3:6

« πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων, παρ’ ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα» Ιακώβου 1:17

Ο Υιός  ως Θεός δεν έχει αρχή ημερών δεν είναι κτίσμα. Όλα τα κτίσματα έχουν αρχή ημερών, ο Υιός δεν έχει.

«ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων» Εβραίους 7:3

Ο Ιησούς είναι ταυτόχρονα ΑΠΑΤΩΡ= χωρίς πατέρα και ΑΜΗΤΩΡ = χωρίς μητέρα, διότι ως Θεός έχει μόνο Πατέρα και δεν έχει Μητέρα και ως άνθρωπος έχει μόνο Μητέρα και δεν εχει Πατέρα !

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ

 http://katanixis.blogspot.gr/2014/04/blog-post_3822.html