Ἀνεξήγητη εἵναι ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί ἀκατάλητη ἡ στοργή Του,
ἀνέκφραστη ἡ ἀγαθότητα Του καί ἀνεξιχνίαστη ἡ φιλανθρωπία Του.

Ὅπως ἀκριβῶς ἰδιότητα τῆς φωτιᾶς εἵναι νά θερμαίνη καί τοῦ ἥλιου νά φωτίζη, ἔτσι καί πολύ περισσότερο, καί τοῦ Θεοῦ ἰδιότητα εἵναι νά εὐεργετῆ.

Πανέμορφα ουράνια τόξα Ἡ πίστις εἵναι ὑγεία τῆς ψυχῆς, ἐνῶ ἡ ἀπιστία εἵναι ἡ χειρότερη ἀρρώστια.

 πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο