ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ;
Χρήστος Σαλταούρας
            Οι Χριστιανοί δεν είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το  Νομικό Σάββατο. Η ημέρα της κατεξοχήν λατρείας των Χριστιανών είναι η Πρώτη ημέρα της Εβδομάδος δηλαδή η ΚΥΡΙΑΚΗ.
Στην εποχή την έσχατη που ζούμε πολλοί αιρετικοί Σαββατιστές –Προτεστάντες, σαν τους ΑΝΤΒΕΝΤΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΗΜΕΡΑΣ για παράδειγμα, υποστηρίζουν ότι οι Χριστιανοί πρέπει να τηρούν το Νομικό Σάββατο διαφορετικά είναι παραβάτες του λόγου του Θεού !
Μάλιστα συκοφαντούν την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι είναι ειδωλολατρική  επειδή  έχει ως κύρια ημέρα λατρείας της την ημέρα του Ηλίου !

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
« ἓξ ἡμέρας ποιήσεις ἔργα, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα, ἀνάπαυσις ἁγία τῷ Κυρίῳ· πᾶς ὃς ποιήσει ἔργον τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, θανατωθήσεται.  καὶ φυλάξουσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τὰ σάββατα ποιεῖν αὐτὰ εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν· διαθήκη αἰώνιος.  ἐν ἐμοὶ καὶ τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ σημεῖόν ἐστιν ἐν ἐμοὶ αἰώνιον· ὅτι ἓξ ἡμέραις ἐποίησε Κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἐπαύσατο καὶ κατέπαυσε»  Έξοδος 31:15- 17
Το Σάββατο ήταν ΣΗΜΕΙΟ ανάμεσα στον Θεό και τον λαό Ισραήλ, όχι ανάμεσα στον Θεό και τους Εθνικούς που έγιναν Χριστιανοί !
«Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ τὴν ᾿Αντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν χαίρειν.  ᾿Επειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐξελθόντες ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑμῶν, λέγοντες περιτέμνεσθαι καὶ τηρεῖν τὸν νόμον, οἷς οὐ διεστειλάμεθα,  ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδόν, ἐκλεξαμένους ἄνδρας πέμψαι πρὸς ὑμᾶς σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρνάβᾳ καὶ Παύλῳ, ἀνθρώποις παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ· ἀπεστάλκαμεν οὖν ᾿Ιούδαν καὶ Σίλαν καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά. ἔδοξε γὰρ τῷ ῾Αγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλὴν τῶν ἐπάναγκες τούτων,  ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτοῦ καὶ πορνείας· ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ πράξετε. ἔρρωσθε» Πράξεις 15: 23-29
Βλέπουμε ότι οι Αποστολική Σύνοδος ορίζει για τους Χριστιανούς «μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι βάρος πλὴν τῶν ἐπάναγκες τούτων,  ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτοῦ καὶ πορνείας». Λέει τίποτα για τήρηση Σαββάτου ; Όχι ! Λέει τίποτα γενικά για τήρηση του Δεκαλόγου ;  Όχι ! Για την Αποστολική Σύνοδο το απολύτως αναγκαίο δεν ήταν η τήρηση του Δεκαλόγου αλλά το «ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτοῦ καὶ πορνείας» ! Αν η τήρηση του Δεκαλόγου ήταν εκ των ουκ άνευ, αυτή θα ήταν η πρώτη εντολή της Συνόδου !
Αντιθέτως η Σύνοδος λέγει ότι «τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐξελθόντες ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑμῶν, λέγοντες περιτέμνεσθαι καὶ τηρεῖν τὸν νόμον,οἷς οὐ διεστειλάμεθα». Οὐ διεστειλάμεθα = Δεν διατάξαμε, δεν δώσαμε εντολή για τήρηση του Νόμου ! Την φράση «οὐ διεστειλάμεθα» δεν την βλέπουν οι Σαββατιστές αιρετικοί ;
«Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νουμηνίας ἢ σαββάτων,  ἅ ἐστι σκιὰ τῶν μελλόντων»Κολοσσαείς 2:16-17
Το Σάββατο είναι σκιά –τύπος και κανείς σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο δεν πρέπει να κατακρίνει τους Χριστιανούς για αυτό ! Και όμως οι Αντβεντιστές και άλλοι Σαββατιστές μας κατηγορούν γιατί δεν τηρούμε το Σάββατο !!!
«Τί οὖν ὁ νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη,ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται,……. Πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι.  ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· ᾿Ελθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν» Γαλάτας 3: 19-25
Ο Νόμος ίσχυε «ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται» = ο Χριστός. Ο Νόμος «παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν,….᾿Ελθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν» ! Οι Χριστιανοί δεν είναι πλέον υπό τον Νόμον της Παλαιάς Διαθήκης.
«οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον, ἀλλ᾿ ὑπὸ χάριν» Ρωμαίους 6:14
«τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς» Ρωμαίους 10:4
«Σκιάν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων» Εβραίους 10:1
« αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας,  τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας» Εφεσίους 2: 14- 15
« οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν……… μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. πάντα μὲν καθαρά» Ρωμαίους 14: 14,20
Η Νομική διάκριση σε καθαρές και μη καθαρές τροφές δεν ισχύει πλέον !
«ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδία, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» Β Κορινθίους 9:7
Τα Νομικά Δέκατα δεν ισχύουν πλέον, άλλωστε δεν υπάρχουν οι Νομικοί Ιερείς που τα εισέπραταν !
«ἐν ἀκροβυστίᾳ τις ἐκλήθη; μὴ περιτεμνέσθω.  ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστι» Α Κορινθίους 7: 18-19
Η Περιτομή δεν ισχύει πλέον !
Η ΚΥΡΙΑΚΗ – Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
«κατὰ μίαν σαββάτων ἕκαστος ὑμῶν παρ᾿ ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὅ τι ἂν εὐοδῶται» Α Κορινθίους 16:2
Γιατί ο Απόστολος Παύλος ορίζει οι Χριστιανοί να δίνουν χρήματα,(για τον έρανο που έκανε) κάθε ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ;;;Απάντηση : Γιατί η πρώτη ημέρα της εβδομάδος (Κυριακή) ήταν η κατεξοχήν ημέρα συγκεντρώσεως των Χριστιανών για την λατρεία τους !
« ᾿Εν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων συνηγμένων τῶν μαθητῶν κλάσαι ἄρτον, ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς» Πράξεις 20:7
Οι Χριστιανοί Εκκλησιάζονταν κυρίως την πρώτη ημέρα της Εβδομάδος – την Κυριακή – την ημέρα της Ανάστασης του Χριστού.
«᾿Εγὼ ᾿Ιωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν ᾿Ιησοῦ Χριστῷ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.  ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» Αποκάλυψη 1:9-10.
ΚΥΡΙΑΚΗ :   Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Οι αιρετικοί Σαββατιστές για να μειώσουν την αξία που έχει η ΚΥΡΙΑΚΗ για τους Χριστιανούς λέγουν ότι ο Ιησούς πέθανε Τετάρτη απόγευμα  και  Αναστήθηκε μετά από 72 ώρες ακριβώς το απόγευμα του Σαββάτου !!!
«Τη δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς.  εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου,  καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. ……… Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν πορευόμενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ ῾Ιερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα ᾿Εμμαούς.  καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων.  καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς·  οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν.  εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες καί ἐστε σκυθρωποί;  ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εἷς, ᾧ ὄνομα Κλεόπας, εἶπε πρὸς αὐτόν· σὺ μόνος παροικεῖς ἐν ῾Ιερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις;  καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ποῖα; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· τὰ περὶ ᾿Ιησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ,  ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρῖμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.  ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν ᾿Ισραήλ· ἀλλά γε σὺν πᾶσι τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον ἀφ᾿ οὗ ταῦτα ἐγένετο» Λουκάς 24:1-21
        «Τη δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων» ,την πρώτη ημέρα της Εβδομάδος, την ΚΥΡΙΑΚΗ δηλαδή, ο Τάφος ήταν κενός. «ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ», την ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ (ΚΥΡΙΑΚΗ), οι δύο Μαθητές πορεύονται προς Εμμαούς. Και ο εις εξ αυτών λεγόμενος Κλεόπας λέγει για τον Ιησού ότι «παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρῖμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν» και προσθέτουν οι Μαθητές ότι «τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον ἀφ᾿ οὗ ταῦτα ἐγένετο» !!! Οι Μαθητές λέγουν ότι αυτή η ημέρα που διένυαν (ΚΥΡΙΑΚΗ), που δεν είχε δηλαδή ακόμη παρέλθει, ήταν η ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ από την Σταύρωση ! Μάλιστα  μετρούν την ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ από την Σταύρωση και όχι από την Ταφή ! Αν ο Χριστός Σταυρώθηκε ΤΕΤΑΡΤΗ μεσημέρι και πέθανε απόγευμα ΠΩΣ η ΚΥΡΙΑΚΗ είναι η ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ ;;;
        Το εδάφιο Λουκάς 24:21 αποδεικνύει ότι ο Χριστός δεν Σταυρώθηκε ΤΕΤΑΡΤΗ. Αλλιώς θα έπρεπε η ΚΥΡΙΑΚΗ να είναι η ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΟΧΙ Η ΤΡΙΤΗ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ.

        Επίσης το Λουκάς 24:21-«τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον ἀφ᾿ οὗ ταῦτα ἐγένετο» σε συνδιασμό με  εδάφια  όπως το « τοῦτον ὁ Θεὸς ἤγειρε τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι» Πράξεις 10: 40 Αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο Ιησούς Χριστός ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΑΒΒΑΤΟ όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί που διδάσκουν την αντιγραφική διδασκαλία της Σταύρωσης την Τετάρτη !

 http://aktines.blogspot.gr/2015/01/blog-post_87.html