«Κύριος καταφθείρει τὴν οἰκουμένην καὶ ἐρημώσει αὐτὴν» Ησαΐας 24:1

Χρήστος Σαλταούρας
«ΙΔΟΥ Κύριος καταφθείρει τὴν οἰκουμένην καὶ ἐρημώσει αὐτὴν καὶ ἀνακαλύψει τὸ πρόσωπον αὐτῆς καὶ διασπερεῖ τοὺς ἐνοικοῦντας ἐν αὐτῇ.  καὶ ἔσται ὁ λαὸς ὡς ὁ ἱερεὺς καὶ ὁ παῖς ὡς ὁ κύριος καὶ ἡ θεράπαινα ὡς ἡ κυρία· ἔσται ὁ ἀγοράζων ὡς ὁ πωλῶν, ὁ δανείζων ὡς ὁ δανειζόμενος καὶ ὁ ὀφείλων ὡς ᾧ ὀφείλει.  φθορᾷ φθαρήσεται ἡ γῆ, καὶ προνομῇ προνομευθήσεται ἡ γῆ· τὸ γὰρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα.  ἐπένθησεν ἡ γῆ, καὶ ἐφθάρη ἡ οἰκουμένη, ἐπένθησαν οἱ ὑψηλοὶ τῆς γῆς.  ἡ δὲ γῆ ἠνόμησε διὰ τοὺς κατοικοῦντας αὐτήν, διότι παρήλθοσαν τὸν νόμον καὶ ἤλλαξαν τὰ προστάγματα, διαθήκην αἰώνιον.  διὰ τοῦτο ἀρὰ ἔδεται τὴν γῆν, ὅτι ἡμάρτοσαν οἱ κατοικοῦντες αὐτήν· διὰ τοῦτο πτωχοὶ ἔσονται οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ γῇ, καὶ καταλειφθήσονται ἄνθρωποι ὀλίγοι. ……. καὶ καταλειφθήσονται πόλεις ἔρημοι, καὶ οἶκοι ἐγκαταλελειμμένοι ἀπολοῦνται.  ταῦτα πάντα ἔσται ἐν τῇ γῆ ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν, ὃν τρόπον ἐάν τις καλαμήσηται ἐλαίαν, οὕτως καλαμήσονται αὐτούς, καὶ ἐὰν παύσηται ὁ τρύγητος……θυρίδες ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἠνεῴχθησαν, καὶ σεισθήσεται τὰ θεμέλια τῆς γῆς.Ταραχῇ ταραχθήσεται ἡ γῆ, καὶ ἀπορίᾳ ἀπορηθήσεται ἡ γῆ· ἔκλινεν ὡς ὁ μεθύων καὶ κραιπαλῶν, καὶ σεισθήσεται ὡς ὀπωροφυλάκιον ἡ γῆ, καὶ πεσεῖται καὶ οὐ μὴ δύνηται ἀναστῆναι, κατίσχυσε γὰρ ἐπ᾿ αὐτῆς ἡ ἀνομία.» Ησαΐας 24: 1- 20.
            Στο 24ο κεφάλαιο του Προφήτου Ησαΐα περιέχεται μία φοβερά προφητεία. Προφητεύεται η μελλοντική ερήμωση του πλανήτη ! Η Γραφή περιέχει πληθώρα προφητειών εκ των οποίων οι περισσότερες έχουν εκπληρωθεί. Η εκπλήρωση του μεγάλου μέρους των προφητειών της Βίβλου αποτελεί εγγύηση ότι θα επληρωθούν και οι υπόλοιπες.
Η προφητεία αναφέρει ότι «Κύριος καταφθείρει τὴν οἰκουμένην καὶ ἐρημώσει αὐτὴν», θα ερημωθεί η Γη, «ἐφθάρη ἡ οἰκουμένη», ο προφητικός Αόριστος «ἐφθάρη» δηλώνει την βεβαιότητα της εκπλήρωσης της φοβερής Προφητείας. «Καταλειφθήσονται ἄνθρωποι ὀλίγοι», λίγοι άνθρωποι θα παραμείνουν …«ὃν τρόπον ἐάν τις καλαμήσηται ἐλαίαν, οὕτως καλαμήσονται αὐτούς», σαν κάποιος να χτυπάει με καλάμι πολλές φορές ένα δέντρο ελιάς ! Τι μένει μετά το χτύπημα ; Πολύ λίγες ελιές ! Πάρα πολύ λίγες…
«ταραχῇ ταραχθήσεται ἡ γῆ, καὶ ἀπορίᾳ ἀπορηθήσεται ἡ γῆ·  ἔκλινεν ὡς ὁ μεθύων καὶ κραιπαλῶν, καὶ σεισθήσεται ὡς ὀπωροφυλάκιον ἡ γῆ, καὶ πεσεῖται καὶ οὐ μὴ δύνηται ἀναστῆναι» Μεγάλη καταστροφή περιμένει τον πλανήτη μας λόγω των αμαρτιών μας. Σαν μεθυσμένος που τρεκλίζει θα μοιάζει η Γη  λέγει ο Προφήτης ! Η Γη θα κλονιστεί και θα πέσει και δεν θα ξανασηκωθεί πλέον, θα παραμείνει καθημαγμένη μέχρι την Β Παρουσία του Κυρίου. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των ασεβειών μας και της αμετανοησίας του κόσμου.
Η προφητεία αυτή φέρνει στο μυαλό μας μια άλλη φοβερή προφητεία του Προφήτου Ζαχαρία :
« Καὶ αὕτη ἔσται ἡ πτῶσις, ἣν κόψει Κύριος πάντας τοὺς λαούς, ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ ῾Ιερουσαλήμ· τακήσονται αἱ σάρκες αὐτῶν ἑστηκότων αὐτῶν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ρυήσονται ἐκ τῶν ὀπῶν αὐτῶν, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν τακήσεται ἐν τῷ στόματι αὐτῶν» Ζαχαρίας 14: 12.
Σε εποχή που δεν υπήρχαν όπλα μαζικής καταστροφής, σε εποχή που ο πόλεμος γίνονταν με πρωτόγονα μέσα, ο θεόπνευστος Ζαχαρίας ομιλεί για σάρκες που θα λιώνουν ενώ οι άνθρωποι θα στέκουν ακόμη στα πόδια τους !!! Για ακαριαία δηλαδή καταστροφή του ανθρώπινου σώματος πριν αυτό προλάβει να πέσει στο έδαφος ! Ακαριαίως θα λιώνει η σάρκα, θα λιώνουν επίσης οι οφθαλμοί και η γλώσσα και θα χύνονται έξω ! Πράγματα αδιανόητα για την εποχή που εγράφησαν. Κανέα όπλο της εποχής εκείνης και καμία ασθένεια δεν παρουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά !
Και όμως υπάρχουν ασεβείς, εμπαίκτες του Θεού και της Αγίας Γραφής, που ομιλούν για «παραμύθια των παπάδων», αρνούνται την θεοπνευστία της Βίβλου και την πολεμούν, ιδιαίτερα μάλιστα την Παλαιά Διαθήκη !
Είναι άνθρωποι επιπόλαιοι, φανατικοί, κακοπροαίρετοιπου δεν εξετάζουν τα τεκμήρια του Χριστιανισμού για να γίνουν πιστοί.
            Ας επιστρέψουμε όμως στο απόσπασμα από την προφητεία  του Ησαΐα.
«Κύριος καταφθείρει τὴν οἰκουμένην καὶ ἐρημώσει αὐτὴν καὶ ἀνακαλύψει τὸ πρόσωπον αὐτῆς καὶ διασπερεῖ τοὺς ἐνοικοῦντας ἐν αὐτῇ.  καὶ ἔσται ὁ λαὸς ὡς ὁ ἱερεὺς καὶ ὁ παῖς ὡς ὁ κύριος καὶ ἡ θεράπαινα ὡς ἡ κυρία· ἔσται ὁ ἀγοράζων ὡς ὁ πωλῶν, ὁ δανείζων ὡς ὁ δανειζόμενος καὶ ὁ ὀφείλων ὡς ᾧ ὀφείλει».
Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των αναγνωστών στην διάκριση Λαού και Ιερέων που αναφέρει ο Προφήτης.  Όπως ο Προφήτης αναφέρει  διάκριση  κυρίου και δούλου, κυρίας και υπηρέτριας, πωλητή και αγοραστή κτλ. Έτσι αναφέρεται σε Λαϊκούς και Ιερείς !
Άρα μέχρι  και την εποχή αυτή – την μελλοντική, (κατά την οποία θα συμβεί αυτή η παγκόσμια ερήμωση), θα υπάρχει διάκριση Λαού και Ιερέων. Οι Ιερείς αυτοί αφού διακρίνονται από τον Λαό είναι ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΕΡΕΙΣ. Έχουν ειδική Ιερωσύνη και όχι γενική. Γενική Ιερωσύνη έχουν όλοι οι πιστοί, όλος ο Λαός.
Η αναφορά αυτή του Προφήτη που κάνει διάκριση σε Λαό και Ιερείς αναφερόμενος σε έσχατη εποχή διαψεύδει την κακοδιδασκαλία του Προτεσταντισμού περί δήθεν κατάργησης των Κληρικών στην Μεσσιακή εποχή !
Τι έχουν να πουν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά ; Και οι λοιποί πολέμιοι των Ορθοδόξων Ιερέων –  Πεντηκοστιανοί, Ευαγγελικοί, Αντβεντιστές, Κουακέροι κτλ, Τί απαντούν ;
Όλοι οι αιρετικοί αρνητές της Ειδικής Ιερωσύνης φιμώνονται από την Αγία Γραφή! Ας μην παραπλανά η ψευτοευσέβειά τους κανέναν Χριστιανό. Ας λέγουν ότι ακολουθούν «Μόνο την  Αγία Γραφή», η ίδια η Αγία Γραφή τους διαψεύδει απολύτως.


ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ
http://aktines.blogspot.gr/2015/10/blog-post_786.html#more