ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΗΤΑΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ Ο ΙΗΣΟΥΣ;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ

        Χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι η σύγχυση. Ο κόσμος έχει σύγχυση σε πολλά θέματα. Σε θέματα που άπτονται της Αγίας Γραφής, την μεγαλύτερη σύγχυση την προκαλούν οι διάφοροι αιρετικοί που παρουσιάζονται ως δήδεν ερμηνευτές της Βίβλου. Και ενώ οι αιρετικοί έχουν άγνοια περί την Γραφή, με την προπαγάνδα τους καταφέρνουν να ξεγελούν πολλούς. Γιαυτό είναι επιτακτική ανάγκη να δίδονται απαντήσεις και να φιμώνονται οι προπετείς διαστρεβλωτές των Ιερών Γραφών.
Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΨΕΥΔΟΕΡΜΗΝΕΙΕΣ  ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ
        Ενώ για την ώρα θανάτου του Ιησού υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους διάφορους ερμηνευτές, δεν συμβαίνει το ίδιο με την ώρα της έναρξης της Σταύρωσης.Έτσι εμείς οι Ορθόδοξοι λέμε ότι ο Ιησούς ήταν πάνω στον Σταυρό για περίπου 3 ώρες, ενώ διάφοροι αιρετικοί από τον χώρο της Διαμαρτυρήσεως, ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς ήταν πάνω στον Σταυρό για περίπου 6 ώρες ! Και σαν να μην έφταναν τα ερμηνευτικά ατοπήματα των Προτεσταντών….έχουμε και τους πάσης φύσεως Αθέους να λέγουν ότι η Καινή Διαθήκη αντιφάσκει ως προς τον χρόνο που έγινε η Σταύρωση !!!
Η ΩΡΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
« περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων· ἠλὶ ἠλί, λιμᾶ σαβαχθανί; τοῦτ᾿ ἔστι, Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες;  τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι ᾿Ηλίαν φωνεῖ οὗτος.  καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν.  οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον· ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ᾿Ηλίας σώσων αὐτόν. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκε τὸ πνεῦμα.» Ματθαίος 27: 46-50
« καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐνάτῃ ἐβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων· ᾿Ελωῒ ᾿Ελωΐ, λιμᾶ σαβαχθανί; ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, ὁ Θεός μου ὁ Θεός μου, εἰς τί με ἐγκατέλιπες;  καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον· ἴδε ᾿Ηλίαν φωνεῖ.  δραμὼν δὲ εἷς καὶ γεμίσας σπόγγον ὄξους περιθείς τε καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτὸν λέγων· ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ᾿Ηλίας καθελεῖν αὐτόν.  ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσε» Μάρκος 15:34-37
« ῏Ην δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης, τοῦ ἡλίου ἐκλείποντος,  καὶ ἐσχίσθη τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον·  καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε· πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου· καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν» Λουκάς 23: 44-46
Ο Ιησούς σύμφωνα με την Αγία Γραφή εξέπνευσε περίπου την ΕΝΑΤΗ ώρα σύμφωνα με τον Εβραϊκό τρόπο μέτρησης των ωρών, δηλαδή στις 15:00. Σε αυτό συμφωνούν όλοι.
Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ
« ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν» Μάρκος 15:25
« ὁ οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τοῦτον τὸν λόγον ἤγαγεν ἔξω τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθᾶ·  ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς ᾿Ιουδαίοις· ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν.  οἱ δὲ ἐκραύγασαν· ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς· οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.  τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ» Ιωάννης 19:13-16
Ο Μάρκος ανάφερει ότι η Σταύρωση έγινε την  ΤΡΙΤΗ ώρα δηλαδή 09:00 και ο Ιωάννης ότι την  ΕΚΤΗ ώρα δηλαδή 12:00 ο Ιησούς ήταν ακόμη ενώπιον του Πιλάτου !!!
ΠΩΣ γίνεται όμως ο Ιησούς να σταυρώθηκε στις 09:00 και στις 12:00 να βρίσκονταν ενώπιον του Πιλάτου ;;; Έχουν δίκαιο οι Άθεοι που ομιλούν για αντίφαση στις Ευαγγελικές διηγήσεις;
Η ΛΑΘΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΩΝ
        Οι Προτεστάντες κυρίως (και όχι μόνο), στην προσπάθειά τους να αντικρούσουν την ένσταση των Αθέων για δήθεν αντίφαση περί την ώρα της Σταύρωσης, ισχυρίζονται ότι ο Ιωάννης ο οποίος έγραψε τελευταίος το Ευαγγέλιό του στην Έφεσο και απευθύνονταν σε ανθρώπους της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, χρησιμοποίησε τον Ρωμαϊκό τρόπο μέτρησης των Ωρών στο κείμενό του και όχι τον Εβραϊκό τρόπο του Μάρκου.
        Οι Εβραίοι μετρούν τις ώρες της ημέρας από την ανατολή του Ηλίου μέχρι την δύση. Δηλαδή η ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ που αναφέρει ο Μάρκος είναι η Τρίτη ώρα από την ανατολή του Ηλίου (ανατολή Ηλίου περίπου 6 πμ) άρα περίπου 9 π.μ.
        Οι Ρωμαίοι μετρούν τις ώρες  από τα μεσάνυχτα όπως εμείς στην εποχή μας.  Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι ο Ιωάννης χρησιμοποιεί στο Ευαγγέλιό του τον Ρωμαϊκό τρόπο μέτρησης των ωρών, η ΕΚΤΗ ΩΡΑ είναι η έκτη  ώρα από τα μεσάνυχτα δηλαδή  6 π.μ .
        Με αυτόν τον τρόπο σκέψης αίρεται η «αντίφαση»  ανάμεσα στον Μάρκο και τον Ιωάννη και φιμώνονται οι Άθεοι. Δηλαδή σύμφωνα με τους Προτεστάντες ο Μάρκος χρησιμοποιεί τον Εβραϊκό τρόπο μέτρησης των ωρών και λέγει ότι ο Ιησούς Σταυρώθηκε την ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ = 9 πμ ενώ ο Ιωάννης χρησιμοποιεί τον Ρωμαϊκό τρόπο μέτρησης των ωρών και αναφέρει ότι την ΕΚΤΗ ΩΡΑ = 6 πμ ο Ιησούς ήταν ενώπιον του Πιλάτου. Και αφού η 6 πρωϊνή προηγείται της 9 πρωϊνής δεν υπάρχει αντίφαση ! Στις 6 πμ ο Χριστός δικαζόνταν και στις 9 πμ  Σταυρώθηκε.
        Τι απαντούν οι Άθεοι ;;; Η άγνοιά τους τους επιτρέπει να απαντήσουν ; Ασφαλώς η περί την Γραφή άγνοια των Αθέων δεν αφήνει περιθώρια απάντησης προς τους Προτεστάντες…
        Εμείς οι Ορθόδοξοι τι λέμε ; Συμφωνούμε με την προχειρολογία των Προτεσταντών; Με ποίο τρόπο ένας Ορθόδοξος μπορεί να απαντήσει στους Αθέους ; Η μελέτη της Βίβλου δεν είναι εύκολο πράγμα. Και οι απαντήσεις που δίνουμε πρέπει να είναι όχι απλώς αναιρετικές των Αθεϊστικών επιχειρημάτων αλλά και σύμφωνες με τη Αγία  Γραφή στο σύνολό της. Πρόχειρες απαντήσεις δεν πρέπει να δίνονται.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΝ ΡΩΜΑΪΚΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ;
        Συμφωνούμε με τους Προτεστάντες ότι δεν υπάρχει πραγματική αντίφαση ανάμεσα  στους Ευαγγελιστές αναφορικά με την ώρα της Σταύρωσης. Διαφωνούμε όμως με την υποστηριζόμενη άποψη ότι ο Ιωάννης χρησιμοποιεί διαφορετικό τρόπο μέτρησης του χρόνου από τον Μάρκο. Πιστεύουμε ότι και οι δύο χρησιμοποιούν τον Εβραϊκό τρόπο μέτρησης. Να σημειωθεί δε ότι και ο μεγάλος Θεολόγος και Φιλόλογος των ημερών μας Νικόλαος Σωτηρόπουλος υποστηρίζει την άποψη ότι ο Ιωάννης μετρά τις ώρες με τον Εβραϊκό και όχι τον Ρωμαϊκό τρόπο.
«ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὐχὶ δώδεκά εἰσιν ὧραι τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει·  ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ» Ιωάννης 11 : 9-10
Ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί τον Εβραϊκό τρόπο μέτρησης των ωρών και λέγει ότι  το διάστημα της «ημέρας» που υπάρχει φως χωρίζεται σε δώδεκα ώρες (από την ανατολή μέχρι την δύση του Ηλίου). Την δήλωση αυτή του Ιησού την καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Πόσο πιθανό είναι ο αγαπημένος Μαθητής του Χριστού να χρησιμοποιεί διαφορετικό τρόπο μέτρησης του χρόνου από τον Διδάσκαλο; Μαλλόν απίθανο..
« ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ ᾿Ιακώβ. ὁ οὖν ᾿Ιησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡσεὶ ἕκτη.  ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· δός μοι πιεῖν» Ιωάννης 4: 6-7
Ο Ιωάννης λέγει ότι ο Ιησούς «κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας», αφού κουράστηκε από την οδοιπορία, σταμάτησε στην πηγή του Ιακώβ περίπου την ΕΚΤΗ ΩΡΑ (την ΙΔΙΑ ώρα δηλαδή που την ημέρα της Σταύρωσης ήταν ενώπιον του Πιλάτου σύμφωνα με τον ίδιο Ευαγγελιστή- Ιωάννης 19:14). Δηλαδή ο Ιησούς αφού διένυσε μεγάλη απόσταση με τα πόδια (γιαυτό κουράστηκε) κάθισε να ξαποστάσει . Αν η ΕΚΤΗ ΩΡΑ που αναφέρει ο Ιωάννης είναι η 6 πμ αυτό σημαίνει ότι οδοιπορούσε την νύκτα ο Ιησούς ! Πράγμα απίθανο μιας και ο ίδιος έχει πει ότι « ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει» Ιωάννης 11:10. Η λογική λέγει ότι η αναφερόμενη από τον Ιωάννη ΕΚΤΗ ΩΡΑ είναι σύμφωνα με τον Εβραϊκό τρόπο μέτρησης η 12 μεσημβρινή και όχι η 6 πρωϊνή.
« ῏Ηλθεν οὖν πάλιν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησε τὸ ὕδωρ οἶνον. καὶ ἦν τις βασιλικός, οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καπερναούμ·  οὗτος ἀκούσας ὅτι ᾿Ιησοῦς ἥκει ἐκ τῆς ᾿Ιουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν· ἤμελλε γὰρ ἀποθνήσκειν.  εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς αὐτόν· ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε.  λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός· Κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου.  λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· πορεύου· ὁ υἱός σου ζῇ. καὶ ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ᾧ εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐπορεύετο.  ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἀπήντησαν αὐτῷ καὶ ἀπήγγειλαν λέγοντες ὅτι ὁ παῖς σου ζῇ.  ἐπύθετο οὖν παρ’ αὐτῶν τὴν ὥραν ἐν ᾗ κομψότερον ἔσχε. καὶ εἶπον αὐτῷ ὅτι χθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός.  ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν ᾗ εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ὁ υἱός σου ζῇ· καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη» Ιωάννης 4: 46-53
Ομοίως η ΕΒΔΟΜΗ ΩΡΑ που αναφέρεται στο παρον χωρίο δεν μπορεί να είναι η 7 πμ (σύμφωνα δηλαδή με τον Ρωμαϊκό τρόπο μέτρησης) διότι αυτό σημαίνει επίσης ότι και ο ελθών προς τον Ιησού αξιωματούχος οδοιπορούσε νύκτα για να καλύψει την μεγάλη απόσταση από το σπίτι του μέχρι το μέρος που ήταν ο Ιησούς.  Το ότι η απόσταση που διένυσε ο αξιωματούχος (Καπερναούμ – Κανά περίπου 42 χιλιόμετρα ανηφορικού δρόμου) ήταν μεγάλη φαίνεται και από το ότι κατά την επιστροφή του είχε περάσει μία μέρα και ακόμη δεν είχε φτάσει αλλά τον προυπάντησαν οι δούλοι του στον δρόμο και του είπαν ότι ΧΘΕΣ την εβδόμη ώρα έγινε καλά ο ασθενής.
        Η προσεκτική μελέτη των γεγονότων της σύλληψης του Ιησού και των ανακρίσεων δείχνει ότι η ΕΚΤΗ ΩΡΑ που αναφέρει ο Ιωάννης στο εδάφιο 19:14 δεν είναι η 6 πμ των Ρωμαίων αλλά η 12 μεσημβρινή των Εβραίων.
-Ο Ιησούς συνελήφθη νύχτα και οδηγήθηκε στο σπίτι του Άννα για την πρώτη ανάκριση –« ῾Η οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν ᾿Ιουδαίων συνέλαβον τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτόν,  καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν πρὸς ῎Ανναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου» Ιωάννης 18: 12-13
-Ο Ιησούς κατόπιν οδηγείται νύχτα ενώπιον του Καϊάφα και του Σαχένδριν (Συνεδρίου) για να δικαστεί παράνομα – « ἀπέστειλεν αὐτὸν ὁ ῎Αννας δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα» Ιωάννης 18:24,  « Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν» Ματθαίος 26:57
– «ΠΡΩΪΑΣ δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν» Ματθαίος 27:1.  Μετά την νυχτερινή (άρα παράνομη) σύναξη του Σαχένδριν υπό τον Καϊάφα και την ουσιαστική καταδίκη του Ιησού, οι ασεβείς Ιουδαίοι Αρχιερείς προκειμένου να προσδώσουν νομιμότητα στο παράνομο έργο τους, συγκαλούν το ΠΡΩΪ πλέον, νέα σύσκεψη του Σαχένδριν με σκοπό φυσικά όχι να επανεξετάσουν την νυχτερινή απόφαση αλλά να κανονίσουν τα διαδικαστικά θέματα για την εμφάνιση του καταδικασθέντος ενώπιον του Πιλάτου.
« Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα, συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ, ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς, καὶ ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον ἑαυτῶν λέγοντες· εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὲ ἡμῖν» Λουκάς 22:66
Ο Ευαγγελιστής Λουκάς σαφώς λέγει ότι ο Ιησούς όταν  «ἐγένετο ἡμέρα» ήταν ενώπιον του Συνεδρίου και ακόμη δεν είχε εμφανιστεί στον Πιλάτο. Το τονίζουμε αυτό ιδιαιτέρως διότι ορισμένοι λέγουν ότι το ανάφερόμενο ΠΡΩΪ από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο δεν σημαίνει ότι είχε ξημερώσει ! Λάθος αιρετικοί ! Είχε ξημερώσει …..και σκεφτείτε  μόνοι σας τι ώρα ξημερώνει την ανοιξιάτικη ημέρα της 14ης Νισάν  που Σταυρώθηκε ο Κύριος…..
– Ο Ιησούς ενώπιον του Πιλάτου για πρώτη φορά. Μετά την πρωϊνή σύσκεψη του Σαχένδριν ο Ιησούς παραδίδεται στον Πιλάτο.
 «ΠΡΩΪΑΣ δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν·  καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι» Ματθαίος 27: 1-2
«Και εὐθέως ἐπὶ τὸ πρωῒ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων καὶ ὅλον τὸ συνέδριον, δήσαντες τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν τῷ Πιλάτῳ » Μάρκος 15:1
« ῎Αγουσιν οὖν τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον· ἦν δὲ πρωΐ· καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν, ἀλλ’ ἵνα φάγωσι τὸ πάσχα» Ιωάννης 18: 28
  • Ο Πιλάτος   στέλνει τον Ιησού στον Ηρώδη.
«Πιλᾶτος δὲ ἀκούσας Γαλιλαίαν ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστι,  καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας ῾Ηρῴδου ἐστίν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς ῾Ηρῴδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν ῾Ιεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις.  ὁ δὲ ῾Ηρῴδης ἰδὼν τὸν ᾿Ιησοῦν ἐχάρη λίαν· ἦν γὰρ ἐξ ἱκανοῦ θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν αὐτὸν πολλὰ περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέ τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾿ αὐτοῦ γινόμενον.  ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς· αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ.  εἱστήκεισαν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ.  ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ ῾Ηρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ καὶ ἐμπαίξας, περιβαλὼν αὐτὸν ἐσθῆτα λαμπρὰν ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ.  ἐγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε ῾Ηρῴδης καὶ ὁ Πιλᾶτος ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ᾿ ἀλλήλων· προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς ἑαυτούς» Λουκάς 23: 7-12
Ο Πιλάτος αφού ανέκρινε για πρώτη φορά τον Ιησού τον στέλνει στον Ηρώδη ο οποίος του κάνει πολλές ερωτήσεις και τον εξουθενώνει μαζί με τους στρατιώτες και τους Αρχιερείς που φτάνουν και αυτοί για να τον κατηγορήσουν. Την ημέρα εκείνη (όχι την νύχτα εκείνη) ο Ηρώδης και ο Πιλάτος γίνονται φίλοι.
  • Δεύτερη φορά ο Ιησούς ενώπιον του Πιλάτου- Μαστίγωση του Ιησού με φραγγέλιο και εμπαιγμός από τους Ρωμαίους στρατιώτες.
« Πιλᾶτος δὲ συγκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαὸν  εἶπε πρὸς αὐτούς· προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐδὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ᾿ αὐτοῦ.  ἀλλ᾿ οὐδὲ ῾Ηρῴδης· ἀνέπεμψα γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτόν· καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶ πεπραγμένον αὐτῷ.  παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.  ἀνάγκην δὲ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα.  ἀνέκραξαν δὲ παμπληθεὶ λέγοντες· αἶρε τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν Βαραββᾶν·  ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον βεβλημένος εἰς τὴν φυλακήν.  πάλιν οὖν ὁ Πιλᾶτος προσεφώνησε, θέλων ἀπολῦσαι τὸν ᾿Ιησοῦν.  οἱ δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες· σταύρωσον σταύρωσον αὐτόν.  ὁ δὲ τρίτον εἶπε πρὸς αὐτούς· τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν ἄξιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ· παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.  οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι, καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν καὶ τῶν ἀρχιερέων.  ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐπέκρινε γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν, ἀπέλυσε δὲ αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς τὴν φυλακήν, ὃν ᾐτοῦντο, τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν παρέδωκε τῷ θελήματι αὐτῶν» Λουκάς 23: 13-25
«Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἐμαστίγωσε.  καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτὸν  καὶ ἔλεγον· χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων· καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ραπίσματα.  ἐξῆλθεν οὖν πάλιν ἔξω ὁ Πιλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς· ἴδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι ἐν αὐτῷ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω.  ἐξῆλθεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς ἔξω φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον,  καὶ λέγει αὐτοῖς· ἴδε ὁ ἄνθρωπος. ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται, ἐκραύγασαν λέγοντες· σταύρωσον σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε· ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν.  ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι· ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ἡμῶν ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι ἑαυτὸν Θεοῦ υἱὸν ἐποίησεν.  ῞Οτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη,  καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ ᾿Ιησοῦ· πόθεν εἶ σύ; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε;  ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ’ ἐμοῦ, εἰ μὴ ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδιδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει.  ἐκ τούτου ἐζήτει ὁ Πιλᾶτος ἀπολῦσαι αὐτόν· οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι ἔκραζον λέγοντες· ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος. πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.  ὁ οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τοῦτον τὸν λόγον ἤγαγεν ἔξω τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθᾶ·  ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς ᾿Ιουδαίοις· ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν.  οἱ δὲ ἐκραύγασαν· ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς· οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ» Ιωάννης 19 :1-16
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Πριν ακουστεί από τον Πιλάτο η φράση «ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν» την ΕΚΤΗ ΩΡΑ, είχαν προηγηθεί τα εξής γεγονότα:
ΠΡΩΪΝΗ συνεδρίαση του Σαχένδριν.
Πρώτη ΠΡΩΪΝΗ ανάκριση του Ιησού ενώπιον του Πιλάτου.
Αποστολή του Ιησού για ανάκριση στον Ηρώδη παρόντων και των Αρχιερέων- εμπαιγμός του Ιησού από το στράτευμα του Ηρώδη.
Δεύτερη ανάκριση του Ιησού από τον Πιλάτο.
Μαστίγωση του Ιησού από τους Ρωμαίους και εμπαιγμός αυτού.
Παρουσίαση του Ιησού στον όχλο και αίτηση του όχλου για απελευθέρωση του Βαρραβά.
        Συνεπώς η αναφερόμενη ΕΚΤΗ ΩΡΑ από τον Ιωάννη δεν μπορεί να είναι η 6 πρωϊνή  αλλά η 12 μεσημβρινή . Όλα αυτά τα γεγονότα που περιγράφονται αρχής γενομένης από του πρωϊνού συμβουλίου του Σαχένδριν έως την φράση του Πιλάτου «ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν» δεν χωράνε χρονικά από το Πρωί μέχρι την 6 πμ που επίσης είναι πρωί ! Τονίζουμε ότι απαγορεύονταν από τον Νόμο δίκη υπό σκότος. Για τον λόγο αυτό το Σαχένδριν συνεδρίασε και το ΠΡΩΪ, για να προσδώσει νομιμότητα στην καταδίκη του Ιησού που έγινε την νύχτα !
        Ο Ιωάννης λοιπόν χρησιμοποιεί τον Εβραϊκό τρόπο μέτρησης των ωρών όπως ο Μάρκος και όχι τον Ρωμαϊκό τρόπο όπως νομίζουν μερικοί.
Ορισμένοι προκειμένου να λύσουν τον γρίφο ισχυρίζονται εντελώς αβάσιμα ότι δήθεν η ΕΚΤΗ ΩΡΑ που αναφέρει ο Ιωάννης δεν είναι ούτε Ρωμαϊκός τρόπος μέτρησης του χρόνου (από τα μεσάνυχτα δηλαδή), ούτε Εβραϊκός τρόπος μέτρησης (από την ανατολή του Ηλίου ) αλλά δηλώνει τις ώρες που πέρασαν από την σύλληψη του Ιησού μέχρι εκείνη την στιγμή !!! Δεν έχω διαβάσει πιο γελοία άποψη. Εντελώς αυθαίρετη ! Ο τρόπος που εκφράζεται ο Ιωάννης δεν αφήνει περιθώρια για τέτοια ερμηνεία –« ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη» ο Ιωάννης προσδιορίζει Ημέρα και Ώρα της ημέρας, όχι πόσες ώρες πέρασαν από την σύλληψη.
Άλλοι επικαλούνται διαφορετική γραφή της ώρας που υπάρχει σε ορισμένα (λίγα) χειρόγραφα και αναφορές αρχαίων. Αυτές όμως οι πληροφορίες δεν κρίνονται αξιόπιστες και μάλλον είναι αποτέλεσμα λάθους αντιγραφέων ή προσπαθειών εξομάλυνσης της διαφοράς. Η Εκκλησία που είναι ο Στύλος και το Εδραίωμα της Εκκλησίας – Α Τιμ. 3:15 καθώς και οι πιο αξιόπιστες κριτικές εκδόσεις της Καινής Διαθήκης  δέχονται τα εν λόγω εδάφια του Ιωάννη και του Μάρκου όπως τα παραθέσαμε.
Τέλος υπάρχουν και εκείνοι οι τελείως άσχετοι με την Γραφή, που λέγουν ότι η Σταύρωση του Ιησού έγινε την επόμενη μέρα της δίκης του από τον Πιλάτο !!! Δηλαδή ο Πιλάτος στις 12 η ώρα το μεσημέρι έκδοσε την απόφασή του και την επομένη ημέρα στις 9 π.μ εκτελέστηκε η απόφαση !!! Αυτή και αν είναι ανοησία !
Για την τελευταία αυτή διαστροφή της Γραφής θα πούμε ορισμένα  πράγματα αναλυτικά .
Διάφοροι αιρετικοί ισχυρίζονται όπως είπαμε και προηγουμένως ότι ο Ιησούς δεν δικάστηκε και σταυρώθηκε την ίδια ημέρα ! Ισχυρίζονται μεν ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε την 14η Νισάν αλλά η σύλληψη και η δίκη του από τον Πιλάτο δεν έγινε την ίδια ημέρα…
Το σενάριο αυτό έχει ως εξής :
Ο Ιησούς συλλαμβάνεται την νύχτα της 13ης Νισάν και δικάζεται από τους Αρχιερείς. Κατόπιν το πρωΐ τον οδηγούν στον Πιλάτο ο οποίος το μεσημέρι κατά τις 12:00 εκδίδει την καταδικαστική απόφασή του. Η απόφαση αυτή του Πιλάτου εκτελείται την επόμενη ημέρα 14η Νισάν στις 9:00.
Σύμφωνα με τους αιρετικούς η ημέρα της 13ης Νισάν κατά την οποία καταδικάστηκε ο Ιησούς ονομάζεται «Παρασκευή του Πάσχα»- Ιωάννης 19:14- με την έννοια ότι αυτή η ημέρα ήταν η παραμονή της 14ης Νισάν όπου σύμφωνα με τον Νόμο έχουμε την εορτή του Πάσχα. Η επόμενη ημέρα που εκτελέστηκε η απόφαση (14 Νισάν), ονομάζεται επίσης «Παρασκευή» από τον ίδιο Ευαγγελιστή στο ίδιο κεφάλαιο  – Ιωάννης 19:31- με την έννοια της παραμονής του ειδικού Σαββάτου της 15ης Νισάν (αρχή εορτής Αζύμων) και όχι με την ίδια έννοια που η προηγούμενη κατά τους αιρετικούς ημέρα ονομάζεται «Παρασκευή» !!!
Δηλαδή ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του ονομάζει και την 13η Νισάν ως «Παρασκευή» και την 14η Νισάν επίσης ως «Παρασκευή» με διαφορετική έννοια και χωρίς επιπλέον να είναι καμία από τις δύο ημέρες η έκτη ημέρα της εβδομάδος !!!
« ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς ᾿Ιουδαίοις· ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν» Ιωάννης 19:14
« Οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν· ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνη τοῦ σαββάτου· ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ ἀρθῶσιν» Ιωάννης 19:31
Οι αιρετικοί υποστηρίζουν ότι η αναφερόμενη «Παρασκευή» του εδαφίου Ιωάννης 19:14 είναι η 13η Νισάν (Τρίτη) και η αναφερόμενη «Παρασκευή» του εδαφίου Ιωάννης 19:31 είναι η 14η Νισάν (Τετάρτη) !
Σε άλλη μελέτη μας είχαμε αποδείξει το άτοπο της διδασκαλίας για σταύρωση του Ιησού ημέρα Τετάρτη.
Εδώ θα αποδείξουμε το άτοπο του αιρετικού ισχυρισμού ότι δήθεν η σύλληψη, η δίκη  του Ιησού και η Σταύρωσή του δεν έγιναν την ίδια ημέρα (δηλαδή την 14Η Νισάν) αλλά σε διαφορετικές ημέρες.
Με αυτό δεν θέλω να πω ότι όλοι οι αιρετικοί που υποστηρίζουν σταύρωση ημέρα Τετάρτη ότι υποστηρίζουν  και την άποψη  ότι η δίκη και η εκτέλεση του Ιησού έγιναν σε διαφορετικές ημέρες. Όχι. ΜΕΡΙΚΟΙ από αυτούς υποστηρίζουν ότι τα γεγονότα της σύλληψης και δίκης του Ιησού από την μία και της σταύρωσης από την άλλη ότι  δεν έγιναν την ίδια ημέρα !
Η Γραφή διαψεύδει τους αιρετικούς που λέγουν ότι η σύλληψη και η δίκη του Χριστού έγιναν την 13η Νισάν και η σταύρωση την 14η.  Ότι δηλαδή η καταδικαστική απόφαση βγήκε στις 12:00 της 13ης Νισάν και η εκτέλεση έγινε στις 09:00 της επομένης  ημέρας 14ης Νισάν :
«῏Ηλθε δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἐν ᾗ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα,  καὶ ἀπέστειλε Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην εἰπών· πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν» Λουκάς 22:7-8
Ο Λουκάς κρημνίζει την επιχειρηματολογία των παραχαρακτών της Βίβλου. Ο Ευαγγελιστής σαφώς λέγει ότι «῏Ηλθε δὲ ἡ ἡμέρα , ἐν ᾗ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα» = η 14η Νισάν δηλαδή… και κατόπιν ο Ιησούς κάθισε στο τελευταίο δείπνο με τους μαθητές ! Δεν ήταν δυνατόν ο Ιησούς να είχε δικαστεί την προηγούμενη ημέρα 13η Νισάν !!! Η ημέρα όπου εσφάζετο ο Πασχάλιος αμνός ήταν η 14η Νισάν η οποία ΗΛΘΕ και κατά την οποία έλαβαν χώρα τα γεγονότα της σύλληψης, της δίκης και της σταύρωσης – ταφής.
« καὶ ἔσται ὑμῖν διατετηρημένον ἕως τῆς τεσσαρεσκαιδεκάτης τοῦ μηνὸς τούτου, καὶ σφάξουσιν αὐτὸ πᾶν τὸ πλῆθος συναγωγῆς υἱῶν ᾿Ισραὴλ πρὸς ἑσπέραν» Έξοδος 12:6
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
        Αν όμως έτσι έχουν τα πράγματα τότε ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΩΡΑ (12 το μεσημέρι) να βρίσκεται ενώπιον του Πιλάτου σύμφωνα με τον Ιωάννη και την ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ της ίδιας μέρας (9 π.μ) να βρίσκεται στον Σταυρό όπως λέγει ο Μάρκος;;;
        Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα πρέπει πρώτα να πούμε ορισμένα πράγματα για τον τρόπο που οι Εβραίοι μετρούσαν τον χρόνο.
Οι Εβραίοι χώριζαν το 24ωρο σε δύο τμήματα. Την ημέρα και την νύχτα. Η ημέρα χωρίζονταν σε δώδεκα ίσα τμήματα / ώρες. Η νύχτα ομοίως. Ανάλογα με την εποχή του έτους οι ώρες της νύχτας είχαν περισσότερη διάρκεια ( τον χειμώνα) σε σχέση με τις ώρες της ημέρας ή το αντίστροφο ( το καλοκαίρι). Την εποχή που σταυρώθηκε ο Ιησούς (άνοιξη) οι διάρκεια των ημερήσιων και των νυχτερινών ωρών ήταν σχεδόν ίση.
Οι ώρες της ημέρας μετρούνταν από την ανατολή του Ηλίου και οι ώρες της νύχτας άρχιζαν να μετρούνται με την δύση του Ηλίου.
«ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὐχὶ δώδεκά εἰσιν ὧραι τῆς ἡμέρας;» Ιωάννης 11:9
« Καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν ἑκατοντάρχων εἶπεν· ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός» Πράξεις 23:23
        Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε η ακρίβεια μέτρησης του χρόνου που έχουμε σήμερα. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν μπορούσαν δηλαδή να ξεχωρίσουν εύκολα το πότε έληγε μία ώρα και το πότε ξεκίναγε η επόμενη. Γιαυτό χώριζαν το 24ωρο σε μεγαλύτερα χρονικά τμήματα για πρακτικούς λόγους.
Η νύχτα χωρίζονταν σε 4 ίσα τμήματα ή φυλακές (από τρείς ώρες η κάθε φυλακή) : « ὅτι χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς σου ὡς ἡμέρα ἡ ἐχθές, ἥτις διῆλθε, καὶ φυλακὴ ἐν νυκτί» Ψαλμός 89:4 κατά τους Εβδομήκοντα. Η πρώτη φυλακή ήταν από τις 18:00 έως 21:00, η δεύτερη φυλακή από 21:00 έως 24 :00, η τρίτη φυλακή από 00:01 έως 3:00 και η τέταρτη φυλακή από 03:00 έως 06:00.
Ομοίως η ημέρα χωρίζονταν σε ανάλογα χρονικά τμήματα που ονομάζονταν όμως ως εξής :
ΠΡΩΙ = 06:00-09:00
ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ = 09:00-12:00
ΕΚΤΗ ΩΡΑ= 12:00-15:00
ΕΝΑΤΗ ΩΡΑ= 15:00-18:00
Αυτός ο διαχωρισμός της ημέρας φαίνεται από το γεγονός ότι από όλες τις αναφορές της Καινής Διαθήκης  σε συγκεκριμένη ώρα (24 αναφορές) ΜΟΝΟ οι τέσσερις ( Ματθαίος 20:6,9, Ιωάννης 1:40, 4:52) αφορούν σε ονομασία ώρας διαφορετικής από την ονομασία ΤΡΙΤΗ/ΕΚΤΗ/ΕΝΑΤΗ.
Παραθέτω όλες τις αναφορές :
« καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς,  καὶ ἐκείνοις εἶπεν· ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν. οἱ δὲ ἀπῆλθον.  πάλιν ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως.  περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας ἀργούς, καὶ λέγει αὐτοῖς· τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί;  λέγουσιν αὐτῷ· ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. λέγει αὐτοῖς· ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον λήψεσθε. ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ· κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθόν, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων.  καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον» Ματθαίος 20:3-9
« ᾿Απὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης.  περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων· ἠλὶ ἠλί, λιμᾶ σαβαχθανί; τοῦτ᾿ ἔστι, Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες;» Ματθαίος 27:45-46
« ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν» Μάρκος 15:25
« Γενομένης δὲ ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης·  καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐνάτῃ ἐβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων· ᾿Ελωῒ ᾿Ελωΐ, λιμᾶ σαβαχθανί;» Μάρκος 15:33-34
« ῏Ην δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης, τοῦ ἡλίου ἐκλείποντος» Λουκάς 23:44
«ὥρα ἦν ὡς δεκάτη» Ιωάννης 1:40
« ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ ᾿Ιακώβ. ὁ οὖν ᾿Ιησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡσεὶ ἕκτη» Ιωάννης 4:6
« ἐπύθετο οὖν παρ’ αὐτῶν τὴν ὥραν ἐν ᾗ κομψότερον ἔσχε. καὶ εἶπον αὐτῷ ὅτι χθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός» Ιωάννης 4:52
« ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη» Ιωάννης 19:14
« οὐ γάρ, ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε, οὗτοι μεθύουσιν· ἔστι γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας» Πράξεις 2:15
«Επί τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος καὶ ᾿Ιωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην» Πράξεις 3:1
« εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς ὡσεὶ ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας» Πράξεις 10:3
«Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι περὶ ὥραν ἕκτην» Πράξεις 10:9
« καὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη· ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην νηστεύων, καὶ τὴν ἐνάτην ὥραν προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου» Πράξεις 10: 30
« Καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν ἑκατοντάρχων εἶπεν· ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός» Πράξεις 23:23
        Δηλαδή εκείνη την εποχή όταν κάποιος ομιλούσε για ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι μιλούσε για τις 9π.μ ακριβώς. ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ ονομάζονταν και ολόκληρο το διάστημα από 9π.μ – 12π.μ.
Συνεπώς δεν υπάρχει πραγματική αντίφαση ανάμεσα στον Μάρκο και στον Ιωάννη.
«ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς ᾿Ιουδαίοις· ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν» Ιωάννης 19:14
Ο Ιωάννης λέγει ότι η ώρα ήταν «ωσεί» =περίπου έκτη (12 μεσημβρινή). Το «περίπου» σε εποχή που δεν υπάρχουν τα σύγχρονα μέσα μέτρησης του χρόνου, έχει μεγάλο χρονικό εύρος…
Άρα στην πραγματικότητα ο Ιησούς σταυρώθηκε κατά την διάρκεια της ΤΡΙΤΗΣ ΩΡΑΣ (09:00- 12:00)   πρίν την 12 μεσημβρινή –« ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη» και όταν πλέον ήρθε η ΕΚΤΗ ΩΡΑ (12:00-15:00) βρίσκονταν στον Σταυρό και ο Ήλιος σκοτείνιασε μέχρι την ΕΝΑΤΗ ΩΡΑ-δηλαδή μέχρι την αρχή της ΕΝΑΤΗΣ ΩΡΑΣ (15:00) όπου και πέθανε.
« ῏Ην δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης, τοῦ ἡλίου ἐκλείποντος» Λουκάς 23:44
Συγκρίνοντας τα εδάφια Λουκάς 23:44 και Ιωάννης 19:14 βλέπουμε ότι όλο το διάστημα από την ώρα που ο Ιησούς βρίσκονταν στο Λιθόστρωτο έως την έναρξη του σκότους (διάστημα πορείας προς τον Γολγοθά, αγγάρευσης Σίμωνος, Σταύρωσης) ονομάζεται «ὡσεὶ ὥρα ἕκτη»=περίπου έκτη ώρα(12:00). Επαναλαμβάνω ότι εκείνη την εποχή λόγω απουσίας τεχνολογικών μέσων ο χρόνος δεν μετρούνταν με την σημερινή ακρίβεια.
« Γενομένης δὲ ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης» Μάρκος 15:33
Αφού λοιπόν ο Ιωάννης ομιλεί για «ὡσεὶ ὥρα ἕκτη»=περίπου έκτη ώρα(12:00) και ο Μάρκος για ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ (09:00- 12:00) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΦΑΣΗ.Υπάρχει στην ουσία χρονική αλληλοκάλυψη των δύο Ευαγγελιστών.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ 15:25
        Για να φανεί ακόμη περισσότερο ότι δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στα εδάφια Μάρκος 15:25 και Ιωάννης 19:14 κρίναμε σκόπιμο να αναλύσουμε περισσότερο το εδάφιο του Μάρκου και μάλιστα να το δούμε εντός των συμφραζομένων.
« ὁ δὲ Πιλᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς· τί γὰρ ἐποίησε κακόν; οἱ δὲ περισσοτέρως ἔκραξαν· σταύρωσον αὐτόν.  ὁ δὲ Πιλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι, ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, καὶ παρέδωκε τὸν ᾿Ιησοῦν φραγελλώσας ἵνα σταυρωθῇ. Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστι πραιτώριον, καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν·  καὶ ἐνδύουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον,  καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν. χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων·  καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ.  καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ ἴδια, καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν. Καὶ ἀγγαρεύουσι παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον, ἐρχόμενον ἀπ᾿ ἀγροῦ, τὸν πατέρα ᾿Αλεξάνδρου καὶ Ρούφου, ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ Γολγοθᾶ τόπον, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον κρανίου τόπος.  καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν ἐσμυρνισμένον οἶνον· ὁ δὲ οὐκ ἔλαβε.  καὶ σταυρώσαντες αὐτὸν διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον ἐπ᾿ αὐτὰ τίς τί ἄρῃ.  ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν» Μάρκος 15:14-25
Ο Μάρκος αφού εξιστορεί όλα τα παθήματα του Ιησού από τους Ρωμαίους κατόπιν αναφέρει και την Σταύρωση – «καὶ σταυρώσαντες αὐτὸν διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ». Έπειτα επανέρχεται για να δηλώσει ότι «ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν».
Εδώ χρειάζεται προσοχή. Ο Μάρκος λέγει «ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν». Δεν λέγει «ἦν δὲ ὥρα τρίτη ότε (= όταν) ἐσταύρωσαν αὐτόν».Αυτή είναι μία πολύ σπουδαία λεπτομέρεια.
        Η λέξη ΚΑΙ στο εδάφιο «ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν» μας δείχνει ότι η φράση «ἦν δὲ ὥρα τρίτη» έλκεται προς τα προηγουμένως αναφερθέντα πάθη του Ιησού από τους Ρωμαίους και όχι απαραίτητα προς την φράση «ἐσταύρωσαν αὐτόν» ή μόνο σε αυτήν.
        Δηλαδή η φράση «ἦν δὲ ὥρα τρίτη» σηματοδοτεί την έναρξη των Δεσποτικών παθημάτων από τους Ρωμαίους στρατιώτες που κατέληξαν στην  Σταύρωση. (Βλέπε και ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ του Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑ).
        Για να γίνει περισσότερο κατανοητό αυτό παραθέτω παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη (κείμενο Εβδομήκοντα).
«Καὶ ἦν Νῶε ἐτῶν πεντακοσίων καὶ ἐγέννησε τρεῖς υἱούς, τὸν Σήμ, τὸν Χάμ, καὶ τὸν ᾿Ιάφεθ» Γένεση 5:32
Το Γένεση 5:32 λέγει ότι ο Νώε ήταν 500 ετών ΚΑΙ εγέννησε τρείς υιούς.Δεν λέγει ότι  ΟΤΑΝ ήταν 500 ετών γέννησε τρείς υιούς. Άλλωστε ο Νώε που είχε μία σύζυγο ΠΩΣ ήταν δυνατόν να γεννήσει τρείς υιούς κατά την διάρκεια ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ (του πεντακοσιοστού της ηλικίας του);;; Τα τρία τέκνα του Νώε δεν ήταν τρίδυμα- δεν είχαν την ίδια ηλικία.
Στο Γένεση 9:24 λέγεται για τον Χάμ : « ἐξένηψε δὲ Νῶε ἀπὸ τοῦ οἴνου καὶ ἔγνω ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ νεώτερος».
Συνεπώς η φράση «Καὶ ἦν Νῶε ἐτῶν πεντακοσίων καὶ ἐγέννησε τρεῖς υἱούς, τὸν Σήμ, τὸν Χάμ, καὶ τὸν ᾿Ιάφεθ» σημαίνει ότι τα σχετικά με την γέννηση των τριών τέκνων του Νώε άρχισαν να λαμβάνουν χώρα κατά το πεντακοσιοστό έτος της ηλικίας του, όχι ότι και τα τρία τέκνα γεννήθηκαν το ίδιο έτος.
Ομοίως ο Μάρκος γράφει «ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν». Κατά την ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ (09:00) άρχισαν τα σχετικά με την Σταύρωση παθήματα του Ιησού από τους Ρωμαίους στρατιώτες, τα οποία κράτησαν όλο το διάστημα της ημέρας που ονομάζεται γενικώς ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ (09:00-12:00) και περίπου την ΕΚΤΗ ΩΡΑ καταδικάστηκε οριστικά από τον Πιλάτο και Σταυρώθηκε. Όταν πλέον το κάρφωμα στον Σταυρό τελείωσε και ήρθε η ΕΚΤΗ ΩΡΑ σκότος έπεσε και ο Ήλιος δεν έδωσε το φως του. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΦΑΣΗ.
        Γενικά το θέμα του πως οι Εβραίοι εκείνης της εποχής αντιλαμβάνονταν τον χρόνο έχει μεγάλη σημασία.
Ο Ιησούς λοιπόν δεν ήταν στον Σταυρό για 6 ώρες όπως υποστηρίζουν οι αμαθείς, αλλά περίπου 3. Το θέμα είναι ότι οι διάφοροι αμαθείς έρχονται σε εμάς τους Ορθοδόξους ως διδάσκαλοι του θείου λόγου και μας κουνούν το δάκτυλο και μας λέγουν ότι δεν πρέπει να ακολουθούμε ανθρώπινες παραδόσεις αλλά ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗ…..
Τι λέτε βρε θεομπαίχτες ;;; Στους Ορθοδόξους θα κάνετε εσείς μαθήματα για το τι λέει η Αγία Γραφή ;;;
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ
 
 http://katanixis.blogspot.gr/2014/03/blog-post_2977.html#more