* «Στήκετε καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις»

(Β΄ Θεσ. Β΄: 15)

* «Ὅταν μοῦ πειράζουν τήν πατρίδα καί θρησκεία μου, θά μιλήσω, θά ἐνεργήσω κι᾿ ὅ,τι θέλουν ἄς μοῦ κάνουν…. Κι᾿ ὅσο ἀγαπῶ τήν πατρίδα μου δέν ἀγαπῶ ἄλλο τίποτας…. Γλυκύτερον πρᾶμα δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν πατρίδα καί θρησκεία…. Χωρίς ἀρετή καί πόνο εἰς τήν πατρίδα καί πίστη εἰς τήν θρησκεία τους ἔθνη δέν ὑπάρχουν».

(Στρατηγοῦ Ἰωάν. Μακρυγιάννη)

* «Ἐγώ δουλεύω γιά τό Γένος».

(Ἅγ. Κοσμᾶς Αἰτωλός)* «Τήν συνείδησί μου δέν μολύνω. Τήν Ἐκκλησία μου δέν προδίδω. Ἤ κυβερνῶ σύμφωνα μέ τούς κανόνες, ἤ δίνω τήν παραίτησί μου καί φεύγω εἰς τό Ἅγιον Ὄρος. Νά, τό κλειδί τοῦ κελλιοῦ μου».

« Ἰερομάρτυς Γρηγόριος ὁ Ε΄ πρός τόν Σουλτάνο»

* ... Φοβερώτερος ἐχθρός δέν εἶναι ἀπό ἐκεῖνον ὁποῦ ὑποκρίνεται φίλος….

Προτιμῶμεν ἡμεῖς τόν Νόμον, τόν ὁποῖον παρά τῶν Πατέρων ἡμῶν ἐκ Θεοῦ ἐλάβομεν, ἀπό ὅλα τά καλά ὅπου μᾶς ὑπόσχεσθε. Προκρίνομεν τήν εὐσεβῆ θεόσδοτον Πίστιν ὁποῦ κρατοῦμεν, ἀπό ὅλας τάς εὐτυχίας τῆς παρούσης ζωῆς…. Ἄς κινδυνεύσῃ ὅλον τό κορμί, ἄν τό φέρῃ ἡ ἀνάγκη, μόνον ἡ ψυχή νά φυλαχθῆ…. «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;» (Ρωμ. Η΄ : 35).

«Εὐγένιος Βούλγαρις»

* «Ὁ φύλαξ τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὁ εὐσεβής λαός τοῦ Κυρίου».

«Ἐγκύκ. τοῦ 1848 τῶν τεσσάρων Πατρ/χῶν τῆς Ἀνατολῆς»

* «Ἐάν οἱ σημερινοί Ἀρχιερεῖς, δέν σεβασθοῦν τάς ἀποφάσεις, τούς κανόνας καί τάς παραδόσεις τῶν θείων Ἀποστόλων καί Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά τάς καταφρονοῦν, ποῖος, πού καλῶς φρονεῖ, θά σεβασθῃ τάς ἰδικάς των;».

«π. Φιλόθεος Ζερβάκος»

* Ὁ Χριστός δέν ἀπέθανε, ἀλλά ζῆ καί βασιλεύει καί τούς πιστούς προστεύτει.

Μᾶς ἀρκεῖ, λοιπόν, ὁ Χριστός καί ἡ Ἑλλάδα.

συνεχίζεται….

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό “Φυλάδιο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Ἀφυπνιστικές πικρές ἀλήθειες” σταχυολογημένες ἀπό τό βιβλίο ὁ Παπουλάκος τοῦ Κωστῆ Μπαστιᾶ”

 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά φυλλάδια πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/