Ὅποιος λέγει ὅτι ὀσφράνθηκε καλά τήν εὐωδία ἑνός τέτοιου μύρου (δηλ. τῆς ταπεινοφροσύνης) καί συγχρόνως ὅταν ἀκούει ἐπαίνους συγκινεῖται κάπως ἡ καρδιά του ἤ βλέπει ὅτι δονεῖται ἀπό τήν δύναμη τῶν ἐπαινετικῶν λόγων, αὐτός ἄς μήν ἀπατᾶται, ἔχει πλανηθεῖ».

  (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναῒτης) 

 Πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο