Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες

τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου

Ἁγιορείτου μοναχοῦ

 218 . Ὁ καθαρός κατά τήν ψυχή λαλεῖ πάντοτε λόγους πνευματικούς. Ὁ δέ κυριευμένος ἀπό τά πάθη ὁμιλεῖ ἐμπαθῶς ἀκόμα καί ὅταν γιά πνευματικά θέματα διαλέγεται!…

219 . Ἡ συναναστροφή, συνομιλία καί πολυλογία μέ κοσμικούς, ψυχραίνουν τή μέσα στήν καρδιά μας φωτιά τοῦ ἁγίου Πνεύματος!…

  220 . Ἀγάπα τό Θεό, γιά νά μή σ᾿ αἰχμαλωτίσει ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου!…

 221 . Ὅποιος κάνει διαρκῶς συμπόσια, εἶναι ἐργάτης τοῦ δαίμονος τῆς πορνείας καί μολύνει τήν ψυχή τοῦ ταπεινόφρονος!…

  222 . Τά αἴτια τῆς ἁμαρτίας εἶναι τό κρασί, οἱ γυναῖκες, τά πλούτη καί ἡ νεότης!..

  223 . Ὅποιος πτωχεύει γιά τό Θεό, εὑρίσκει ἀκένωτους θησαυρούς!…

  224 . Ἡ τράπεζα αὐτοῦ πού ἐπιμένει πάντοτε στήν προσευχή εἶναι γλυκύτερη ἀπό κάθε εὐωδία ἀρωμάτων!…

 225 . Μακάριος εἶναι ὅποιος ἔχει τροφή τόν Ἄρτο, πού κατέβηκε ἀπό τόν Οὐρανό καί ἔδωσε ζωή στόν κόσμο, δηλαδή τή Θεία Κοινωνία! Ἡ καρδιά του χαίρει καί εὐφραίνεται πάντοτε!…

  226 . Μακάριος ὅποιος ἔνιωσε στήν καρδιά του τή δρόσο τῆς ζωῆς τήν ἐκ τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τό Ἅγιο Πνεῦμα! Διότι ποτιζόμενος ἀπ᾿ αὐτή θά ἔχει γεμάτη χαρά καί εὐφροσύνη τήν καρδιά του!…

227 . Ποιός δέν ἀγαπᾶ τόν ταπεινό καί τόν πράο, ἐκτός ἀπό τούς καταλαλοῦντας καί ὑπερήφανους!…

 228 . Οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι φροντίζουν γιά μᾶς, ὅπως οἱ μεγαλύτεροι ἀδελφοί γιά τούς μικρότερους.

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

  Ἀπότόβιβλίο:“475 ΣΟΦΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ:«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

  Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης