«ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν»

(Ματθ. ιθ΄: 19 – 20)

οὐ χαίρει ἐπί τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δέ τῇ ἀληθείᾳ·»

(Α΄Κορ. ιγ΄ : 6)

«δικαιοσύνη γάρ Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται

ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθώς γέγραπται·

ὁ δέ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται»

(Ρωμ. α΄ : 17)

«νυνί δέ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη,

τά τρία ταῦτα· μείζων δέ τούτων ἡ ἀγάπη»

(Α΄Κορ. ιγ΄ : 13)

«στήκετε, καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις ἄς ἐδιδάχθητε

εἴτε διά λόγου εἴτε δι᾿ ἐπιστολῆς ἡμῶν»

(Θεσ. Β΄, β΄: 15)

Στόν Θεό ἡ δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν!