ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βογατσικοῦ 7 – 546 22 Θεσσαλονίκη , τηλ. 2310-229.871.-
Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 31-5-2013.-
 
ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 
Ἐπειδὴ κατὰ τὴν παροῦσα περίοδο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση ποὺ τόσο μαστίζει ὅλο τὸν λαό μας, ἐμφανίζονται καὶ ἄλλα φαινόμενα, τὰ ὁποῖα εἶναι ἀνησυχητικὰ γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀντίληψη, καὶ πρὸ πάντων τὴν πνευματικὴ κατεύθυνση ὅλων μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπεφασίσαμε νὰ κάνωμε αὐτὸ ποὺ εἶναι τὸ καλύτερο ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τῆς ὀφειλῆς μας, δηλαδὴ νὰ προσφέρωμε μιὰ πραγματικὴ παράκληση καὶ ἱκεσία πρὸς τὸν ἐν Τριάδι ἅγιον Θεόν, τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τὸν ἅγιο Δημήτριο καὶ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, σὲ μιὰ βραδυνὴ ἀγρυπνία.
Προσκαλοῦμε ὅλους ὅσους ἔχουν χρόνο καὶ ἐπιθυμοῦν στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Δημητρίου, τὴν ἑπομένη Παρασκευὴ 7 Ἰουνίου, 8.30 – 11.00 μ.μ. νὰ προσέλθουν στὴν κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ πολιούχου μας, ὥστε καὶ διὰ τῆς προσευχῆς μέσα ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία, καὶ ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία γιὰ ὅσους θὰ κοινωνήσουν, νὰ ζητήσωμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τὴν λύση τῶν προβλημάτων, τὴν περιστολὴ τοῦ κακοῦ ποὺ φαίνεται νὰ κυριεύῃ τὸν κόσμο, καὶ τὴν ἀποτροπὴ ὅλων ἐκείνων τῶν φαινομένων ποὺ παρουσιάζονται κατὰ τὴν παροῦσα περίοδο καὶ εἶναι ἀπολύτως ξένα πρὸς τὴν πίστη, τὴν πρά-ξη, τὴν θεωρία καὶ τὴν προσπάθεια γιὰ ἀντικειμενικὴ ἐφαρμογὴ γιὰ τὸν εὐλογημένο Ὀρθόδοξο Ἑλληνικὸ Λαό μας.
 
Ὁ Θεὸς νὰ εἶναι μαζύ μας, βοήθειά μας, ἔτη πολλά.
 
   Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
 
     Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-
 
 
 http://www.imth.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&&page=139&newsid=671