«Ἀκόμη καί τό πιό μεγάλο μαρτύριο, ἀκόμη καί τό πιό ὀδυνηρό βάσανο ἐπάνω στή γῆ, ὅταν τό συγκρίνωμε μέ τήν πιό ἐλαφρά τιμωρία στόν Ἅδη, δέν εἶναι παρά σάν ἕνα ἀθῶο παιδικό παιχνίδι».

Ἅγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.