ΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αντινόης κ.κ. Παντελεήμονος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αντινόης κ.κ. Παντελεήμων, εφησυχάζων Μητροπολίτης του Ελλη­νορθόδοξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πά­σης Αφρικής ευρισκόμενος στη Γερμανία είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να κατηχήσει πολλούς Γερμανούς και μία μουσουλμάνα (το όνομα της οποί­ας δεν αναφέρεται για ευνόητους λόγους), «διαλεγόμενος τα περί της Βασιλείας του Θεού». Όλοι εξέ­φρασαν την επιθυμία να βαπτισθούν με τον κανο­νικό τρόπο, σύμφωνα με την Ορθόδοξο Παράδοση, δηλ. με την τριπλή κατάδυση και ανάδυση εντός κα­θαγιασμένου ύδατος και όχι μόνον με απλό μύρωμα.

Ο Σεβασμιώτατος Αντινόης διεκήρυξε ευθαρσώς ότι: «Το βάπτισμα όλων των αιρε­τικών ουδέποτε και κάτω από καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται ως κανονικό, αλλά αποτελεί «αλογία» και όχι «ευλογία», εφ’ όσον δεν μεταδίδεται καμμία Θεία Χά­ρις σ’ αυτούς, αλλ’ ούτε έχουν το Πνεύμα το Άγιο, διότι ο θεός της Αληθείας δεν μπο­ρεί να επαναπαύεται εκεί όπου βασιλεύει το ψέμα.

Και έτσι, αντί να καθαρίζονται από τα αμαρτήματα τους, μολύνονται ακό­μα περισσότερο. Γι αυτό τον λόγο, οφεί­λουν όλοι οι Ορθόδοξοι Κληρικοί, Επί­σκοποι καιΙερείς, να ορθοτομούν τον λόγον της Αληθείας, να τηρούν ανόθευτες τις ιερές Παραδόσεις και να ακολουθούν πι­στά τις διατάξεις της Ορθοδόξου Εκκλη­σίας […]Το να δέχεται κανείς τους αιρετι­κούς Προτεστάντες με μόνον το Άγιο Μύ­ρο δεν αποδεικνύει ειλικρινή αγάπη, αλλά άγνοια εκ μέρους των δικών μας κληρικών της Ορθοδόξου Θεολογίας και έλλειψη Ορθοδόξου εκκλησιαστικού φρονήματος, που δεν βοηθά τον πλανημένο να επιστρέ­ψει στο Κανονικό Σώμα του Χριστού, πουείναι μόνον η Ορθόδοξος Εκκλησία, αλλά τον οδηγεί ακόμα περισσότερο σε απόμα­κρα και ολέθρια συμπεράσματα περί της Πίστεως […]

Γιατί αυτοί που αναγνωρίζουν το βάπτισμα των αιρετικών δεν αναγνωρί­ζουν και τα υπόλοιπα μυστήρια τους; Για­τί δεν κοινωνούν από το δικό τους ποτήριο; Τι τους εμποδίζει να συλλειτουργήσουν μ’ αυτούς που δεν έχουν ιεροσύνη; Γιατί δεν αναγνωρίζουν τον γάμο των Ρωμαιοκαθολικών ή Προτεσταντών, αλλά απαιτούν να γίνεται ο Ορθόδοξος; Μήπως θέλουν να αναγνωρίσουμε την περιτομή των Εβραίων και Μουσουλμάνων, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι, δήθεν, παιδιά του Θεού; Η από­φαση της Συνόδου των Ορθοδόξων Μη­τροπολιτών Γερμανίας, που δημοσιεύθηκε στις 28 Απριλίου 2005 (βλέπε το Ορθόδοξο Περιοδικό: St. AndreasBote, τευχ. Ιου­νίου 2007, σελ. 18-20, ως και τον Χαιρετι­σμό του Μητροπολίτου Γερμανίας κ.κ. Αυγου­στίνου προς την 10η Σύνοδο της Ευαγγε­λικής Εκκλησίας στη Βρέμη, Νοέμβριο 2008, βλέπε: St. AndreasBote, τευχ. Δεκεμβρίου 2008, σελ. 13), δια της οποίας αναγνωρίζεται το βάπτισμα των ετεροδόξων, δηλαδή των αιρετικών Ρωμαιοκαθολικών και Προ­τεσταντών, ΔΕΝ είναι σύμφωνη προς την Ορθόδοξη Πίστη και Παράδοση, αλλά, θα τολμούσα να διακήρυξαν, ότι αποτελεί αβα­σάνιστη παραβίαση και εκβιασμό των Ιερών Κανόνων των Αγίων Οικουμενικών και Το­πικών Συνόδων της Μίας, Αγίας, Καθο­λικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δηλα­δή της Μίας ενωμένης παγκόσμιας Ορθοδόξου Εκκλησίας. Διότι, κανένα από τα παλαίφατα Ορθόδοξα Πατριαρχεία, Κων­σταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας ή Ιεροσολύμων, ή κανένα από τα νε­ώτερα Πατριαρχεία Μόσχας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σερβίας, Γεωργίας, ή καμία από τις Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, ή το Άγιον Όρος ή το Θεοβάδιστο Μο­ναστήρι του Σινά, ΔΕΝ έλαβαν γνώση και δεν θα τολμούσαν να συμφωνήσουν ποτέ με τέτοια παράνομη απόφαση!

Αν οι Ορθόδοξοι Μητροπολίτες της Γερμανίας έσφα­λαν και έλαβαν μία τέτοια άλογη απόφα­ση, ας φροντίσουν δια ειλικρινούς μετα­νοίας να την διορθώσουν το συντομώτερο ώστε επαξίως να λέγεται μέσα στη Θεία Λειτουργία, ότι ορθοτομούν «τον λόγον της Αληθείας» […] Εμείς οι Ορθόδοξοι οφείλομαι να ορθοτομούμε και να ομολογούμε «τον λόγον της Αληθείας» και να αγαπάμε όλους τους συνανθρώπους μας, άσχετα από τα θρησκευτικά τους πιστεύω, αλλά δεν θυ­σιάζομε την Αλήθεια της Θείας Αποκαλύψεως προς χάρη της ψεύτικης, υποκρι­τικής και συμφεροντολογικής αγάπης. Η υποχώρηση σε θέματα Ορθοδόξου Πίστε­ως, ας μη ξεχνάμε ότι αποτελεί καθαρά προ­δοσία κατά του ιδίου του Κυρίου και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού […] Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου, αδελφοί μου! Ας κρα­τήσουμε ανόθευτη την Ορθόδοξό μας Πί­στη, προς χάρη της οποίας οι Άγιοι Πα­τέρες θυσίασαν την ζωή τους. Ας γίνουμε εμείς το παράδειγμα με την χριστιανική μας ζωή, ώστε οι ετερόδοξοι να δουν τα καλά μας έργα και να επιστρέψουν από την οδόν της πλάνης τους».

Από το περιοδικό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ τεύχος 65


Read more: http://www.egolpion.com/baptisma-eterodoxwn.el.aspx#ixzz2OxISQO00