«ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τήν ἀνάπαυσίν σου,
σύ καί ἡ κιβωτός τοῦ ἁγιάσματος σου».

(Ψαλμ. 131:8).

« Ὁ Θεός ἡμῶν καταφυγή καί δύναμις, βοηθός ἐν θλίψεσι
ταῖς εὐρούσαις ἡμᾶς σφόδρα.

διά τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι
τήν γῆν καί μετατίθεσθαι ὄρη ἐν
καρδίαις θαλασσῶν.
(Ψαλμ. 45:2 – 3)

***************************