Με την ευκαιρία της επικείμενης παρέλασης ομοφυλοφίλων στις 21 Ιουνίου 2014 στη Σόφια, η Ιερά Σύνοδος της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, εξέδωσε ανακοίνωση για το «Sofia Pride 2014»

Η Ιερά Σύνοδος, ζητάει να καταργηθεί αυτή “η πομπή που είναι γεμάτη αμαρτία” γιατί  είναι αντίθετη με τις εντολές του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού , που
Α Κορ. 1,30               Από αυτόν δε, τον Θεόν, και χάρις εις αυτόν, και σεις είσθε ενωμένοι με τον Ιησούν Χριστόν και σωσμένοι από αυτόν, ο οποίος έγινε και απεδείχθη εις ημάς τους πιστούς άπειρος σοφία εκ μέρους του Θεού, δικαίωσίς μας χάρις εις την θυσίαν του, αγιασμός και αναγέννησις των καρδιών μας, απελευθέρωσις από την αμαρτίαν και ένδοξος σωτηρία μας.
Και συνεχίζει
Α Κορ. 6,9                Η δεν γνωρίζετε, ότι όσοι διαπράττουν αδικίας, δεν θα κληρονομήσουν την βασιλείαν του Θεού; Μη πλανάσθε, ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε θηλυπρεπείς ούτε αρσενοκοίται
Α Κορ. 6,10              ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι ούτε ύβρισται ούτε άρπαγες θα κληρονομήσουν βασιλείαν Θεού.
Α Κορ. 6,11               Και κάτι τέτοιοι υπήρξατε και σεις στο παρελθόν. Αλλ’ ελουσθήκατε με το άγιον βάπτισμα και εκαθαρισθήκατε από αυτά τα αμαρτήματα. Αλλ’ επήρατε τον αγιασμόν που χαρίζει το Πνεύμα το Αγιον, εγίνατε δίκαιοι εν τω ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δια του Πνεύματος του Θεού μας.
Α Κορ. 6,12              Ολα μου επιτρέπεται να τα κάμω, όπως π.χ. να τρώγω και να πίνω χωρίς διακρίσεις, αλλά δεν είναι συμφέρον να πράττω όλα. Ολα μου επιτρέπονται, αλλ’ εγώ δεν θα εξουσιασθώ και δεν θα υποδουλωθώ εις τίποτε.
Α Κορ. 6,13               Τα φαγητά είναι δια την κοιλίαν και η κοιλία δια τα φαγητά. Ο δε Θεός θα καταργήση και αυτά και εκείνην εις την μέλλουσαν ανάστασιν των σωμάτων. Δεν είναι η τροφή, που μας κάνει αμαρτωλούς ενώπιον του Θεού. Αυτό όμως δεν ισχύει προκειμένου περί της ηθικής καθαρότητος, διότι το σώμα δεν έχει γίνει δια την πορνείαν και τας σαρκικάς επιθυμίας, αλλά δια τον Κυριον, που είναι κεφαλή του πνευματικού σώματος της Εκκλησίας· και ο Κυριος είναι δια το σώμα, δια να κατοική εις αυτό και το αγιάζη.
Α Κορ. 6,14              Αφού δε ο Θεός και τον Κυριον ανέστησεν εκ νεκρών, και ημάς όλους, που αποθνήσκομεν και το σώμα μας διαλύεται, θα μας αναστήση εκ νεκρών με την παντοδυναμίαν του.
Α Κορ. 6,15               Δεν γνωρίζετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού, (ο οποίος είναι κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας); Να αποτραβήξω, λοιπόν, και να πάρω τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνης; Μη γένοιτο.
Α Κορ. 6,16              Η δεν γνωρίζετε, ότι εκείνος ο οποίος προσκολλάται και ενώνεται με την πόρνην είναι ένα σώμα με αυτήν; Διότι αυτό λέγει η Γραφή· “θα γίνουν, λέγει, οι δύο, άνδρας και γυναίκα, μια σάρκα, εν σώμα”.
Α Κορ. 6,17               Εκείνος όμως που προσκολλάται και ενώνεται με τον Κυριον, γίνεται κατά μυστηριώδη τρόπον ένα πνεύμα με αυτόν, γεμίζει ολόκληρος και αγιάζεται από αυτόν.
Α Κορ. 6,18              Αποφεύγετε πάντοτε με όλην σας την δύναμιν τον μολυσμόν της πορνείας. Καθε άλλο αμάρτημα, που ήθελε πράξει ο άνθρωπος, είναι αμάρτημα που διαπράττεται έξω από το σώμα και δεν το βλάπτει αμέσως και κατ’ ευθείαν τόσον πολύ. Ενώ εκείνος που πορνεύει, αμαρτάνει εναντίον αυτού τούτου του σώματος, το οποίον και μολύνει και βλάπτει κατά τρόπον άμεσον και ταχύν.
Α Κορ. 6,19              Η δεν γνωρίζετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, που κατοικεί μέσα σας, και το έχετε λάβει από τον Θεόν και άρα δεν ανήκετε στον εαυτόν σας;
Α Κορ. 6,20              Διότι έχετε εξαγορασθή με πολύτιμον τίμημα, δηλαδή με το ανεκτίμητον αίμα του Χριστού. Αποφεύγετε, λοιπόν, κάθε σαρκικήν εκτροπήν, που μολύνει το σώμα, και δοξάσατε τον Θεόν με όλην σας την προσωπικότητα, με το σώμα σας και με το πνεύμα σας, τα οποία είναι του Θεού.
Ως εκ τούτου, η Ιερά Σύνοδος δεν θα μπορούσε να εγκρίνει τη διεξαγωγή των γεγονότων στο κέντρο της πόλης της Σοφίας του Θεού – Σόφια, που είναι ο καρπός μιας βαθιάς αυταπάτης καταστροφικής υπερηφάνειας και καταστροφικής απιστίας. Η ορθόδοξη συνείδηση ​​δεν μπορεί να δεχθεί εκδηλώσεις που διοργανώνονται υπό το σύνθημα «ενάντια στους κανόνες” και αποτελούν απειλή για την καλή εκπαίδευση των παιδιών μας, ανατρέπουν  την παραδοσιακή οικογένεια και απειλούν την  κοινωνίας μας.
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, να να μην επιμένουμε στην αμαρτία και
Α Κορ. 10,6     ………   να μη κυριευώμεθα από επιθυμίας κακών και αμαρτωλών πραγμάτων…
αλλά να γνωρίσουμε τον Θεό, ακολουθώντας τις εντολές Του για να γεμίσουμε με την αληθινή αγάπη γιατί
Α Κορ. 13,4               Η αγάπη δείχνει μεγαλοψυχίαν και ανεκτικότητα, είναι ευεργετική και εξυπηρετική. Η αγάπη δεν ζηλεύει και δεν φθονεί. Η αγάπη δεν φέρεται με αλαζονείαν και αυθάδειαν, δεν υπερηφανεύεται και δεν ξιππάζεται.
Α Κορ. 13,5               Δεν κάμνει ποτέ τίποτε το απρεπές και άκοσμον, δεν ζητεί εγωϊστικώς τα ιδικά της συμφέροντα, δεν εξερεθίζεται εναντίον του άλλου, δεν βάζει ποτέ κακό στον νου της εναντίον του πλησίον και δεν θέλει να ενθυμήται το κακόν που της έχει κάμει ο άλλος.
Α Κορ. 13,6               Δεν χαίρει, όταν βλέπη να γίνεται κάτι το άδικον, και αν ακόμη με αυτό εξυπηρετούνται τα συμφέροντά της, χαίρει δε όταν βλέπη να επικρατή η αλήθεια.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ
И З Я В Л Е Н И Е
НА СВ. СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
относно провеждането на гей-парад в София на 21 юни 2014 г.

По повод предстоящия гей-парад на 21 юни 2014 г. в София, Светият Синод на Българската православна църква-Българска Патриаршия отново се обръща към държавните и общински институции, както и към самите организатори на „София Прайд 2014“ с призив те да анулират този поход на възгорделия се грях, както и съпътстващите го изложбени и други прояви поради тяхната противоестествена и безнравствена същност.
Нека всички честно се замислим и си отговорим на следните въпроси:
Трябва ли да бъде изкривявана любовта към Бога и ближните?
Полезно ли е празната похот да шества безпрепятствено в нашия живот?
Откога безчестието „не е срамно” и „не е опустошително” за нас и за хората около нас?
Кой има интерес грехът да бъде широко пропагандиран и публично демонстриран?
При това в очевидно противоречие със заповедите на нашия Господ и Спасител Иисус Христос, „Който стана за нас Премъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление” (1 Кор. 1:30)?
„Или не знаете, че неправедници няма да наследят царството Божие? Не се лъжете: нито блудници, ни идолослужители, ни прелюбодейци, нито малакийци, ни мъжеложници, нито крадци, ни користолюбци, ни пияници, нито хулители, ни грабители няма да наследят царството Божие. И такива бяхте някои от вас; но се умихте, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа нашето Иисуса Христа и чрез Духа на нашия Бог“.
А царството Божие, според св. ап. Павел, е правда, радост и мир в Св. Дух.
„Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно; всичко ми е позволено, но няма да бъда аз обладан от нещо. Храната е за корема, и коремът за храната; но Бог ще погуби и едното и другото. Ала тялото не е за блудство, а за Господа, а Господ – за тялото. Бог и Господа възкреси, и нас ще възкреси със силата Си. /…/ А който се съединява с Господа, един дух е с Него. Избягвайте блудството; всеки грях, що прави човек, е извън тялото, а блудникът против собственото си тяло греши. Или не знаете, че тялото ви е храм на Духа Светаго, Който живее във вас и Когото имате от Бога, и че не принадлежите на себе си? Защото вие сте скъпо купени. Затова прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божии” (1 Кор. 6:9-14, 17-20).
Жадувайки за вечно спасение, ние трябва да бъдем отговорни и към земния си живот. Затова Св. Синод не може да одобри провеждането на събития в центъра на Града на Божията Премъдрост – София, които са плод на дълбока заблуда, гибелна гордост и пагубно безбожие. Православната ни съвест не може да приеме прояви, които се организират под мотото „Против правилата“. Защото те обезобразяват човека, представляват опасност за доброто възпитание на нашите деца, рушат устоите на традиционното семейство и заплашват здравината на цялото ни общество.
Скъпи братя и сестри, „да не бъдем похотливи на зло” (1 Кор. 10:6) и да не упорстваме в греха. А да познаем Бога като следваме Неговите заповеди и като се изпълваме с истинска любов! Любовта е „пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, … на неправда се не радва, а се радва на истина” (1 Кор. 13:4-6).
„Възлюбени, нека любим един другиго, защото любовта е от Бога, и всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога;
който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов,
Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света Своя Единороден Син, за да бъдем живи чрез Него.
В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина Си да стане умилостивение за нашите грехове.” (1 Йоан. 4:7-10)
Тази любов – Христовата любов – да ни ръководи и събира, да ни просвещава и очиства, да ни милва и спасява сега и вовеки! Амин.
 

http://aktines.blogspot.gr/2009/06/blog-post_4523.html