Ανακοινωθέν Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ για συνέντευξη του στο Reuters

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (19), Fax +30 210 4528332 e-mail: impireos@hotmail.com

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 4ῃ  Ἰουλίου 2013
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ παρεκλήθη ἀπό τό διεθνές πρακτορεῖο REUTERS καί τήν δημοσιογράφο του κ. Καρολίνα Ταγαρη νά ἀπαντήση σέ ἐρωτήσεις πού τοῦ ὑπέβαλαν σχετικά μέ τήν ἵδρυση Μουσουλμανικοῦ τεμένους ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία. Ἀπό τό ὅλο κείμενο τῶν ἐρωτήσεων καί ἀπαντήσεων τό Εἰδησεογραφικό Πρακτορεῖο REUTERS παρουσίασε μόνο 4 γραμμές πού δέν ἀπέδωσαν κατ’ οὐδένα τρόπο τήν θέση τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἀλλά ἀντιθέτως ἐκτενῶς ἀναφέρθηκε στήν ἄποψη ἑνός συμπαθοῦς Πακιστανοῦ ταξιτζῆ. Δημοσιοποιοῦνται λοιπόν οἱ ὑποβληθεῖσες ἐρωτήσεις ἀπό τήν κ. Ταγαρη καί οἱ ἀπαντήσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τήν ἀκεραιότητα τῆς ἀλήθειας.
ΕΚ  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

«Κυρία
Καρολίνα Ταγαρη
Δημοσιογράφο Reuters

ΕΡ: Ποιοί εἶναι οἱ λόγοι πού σᾶς ὁδήγησαν στό ΣτΕ;
ΑΠ: Ἡ Ἑλλάδα, χώρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης εἶναι κράτος δικαίου, ὅπου ἰσχύει ἡ διάκριση τῶν ἐξουσιῶν καί οἱ ὁποιεσδήποτε διαφορές ἐπιλύονται πάντοτε μέ νόμιμο τρόπο, πού προβλέπεται ἀπό τό Σύνταγμα τῆς χώρας, τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τή Χάρτα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί τούς ἰσχύοντες νόμους καί βέβαια τό Εὐρωπαϊκό κεκτημένο. Αὐτό σημαίνει ὅτι καί τό Κράτος καί οἱ πολίτες ὀφείλουν νά σέβονται τίς ἀνωτέρω ἀρχές. Ὁ νόμος, πού ψηφίσθηκε ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων γιά τήν δημιουργία μουσουλμανικοῦ τεμένους στήν Ἀθήνα, παραβιάζει ἄμεσα τό Σύνταγμα τῆς χώρας καί εἰδικώτερα τίς ἀρχές τῆς ἰσότητος, τῆς ἀναλογικότητος καί τῶν περιβαλλοντολογικῶν προβλέψεων διότι ἡ Ἑλληνική πολιτεία πού στηρίζεται στήν ἀρχή τῆς ἀνεξιθρησκείας χωρίς νά ἀποτελεῖ οὐδετερόθρησκη Πολιτεία δηλ. λαϊκό κράτος ἀναγνωρίζει ὡς ἐπικρατούσα θρησκεία στήν Ἑλλάδα τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί παρά αὐτό τό γεγονός ποτέ μέ νόμο της δέν ἵδρυσε καί δέν χρηματοδότησε τήν ἀνέγερση Ὀρθοδόξου ναοῦ ἤ ὁποιουδήποτε ἄλλου χώρου λατρείας ἄλλης θρησκείας.Συνεπῶς ἡ μέ νόμο τοῦ κράτους δημιουργία μουσουλμανικοῦ τεμένους παραβιάζει τό Σύνταγμα τῆς χώρας καί θέτει σέ προνομιακή θέση τή μουσουλμανική θρησκεία τῆς ὁποίας ἡ δογματική πίστη ἀρνεῖται εὐθέως τόν Τριαδικό Θεό μέ τό ὄνομα τοῦ ὁποίου ἀρχίζει τό Σύνταγμα τῆς χώρας. Μέ τήν παράλογη αὐτή, παράνομη καί ἀντισυνταγματική συμπεριφορά τῆς Κυβέρνησης θά ἔπρεπε ἡ Ἑλληνική Πολιτεία νά χρηματοδοτήσει καί τήν κατασκευή ναοῦ τῶν ἀντιτριαδιστῶν Μορμόνων ἤ τῶν ἀντιτριαδιστῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ. Ἑπομένως ἡ ἀντίρρησή μας συνίσταται στό γεγονός νά ἰσχύσει καί γιά τούς μουσουλμανικῆς πίστεως συνανθρώπους μας πού βρίσκονται στήν Ἑλλάδα, ὅ,τι ἰσχύει γιά ὅλους τούς ἄλλους πολίτες αὐτῆς τῆς δημοκρατικῆς χώρας. Νά ὑποβάλουν δηλ. σχετική αἴτηση γιά τήν δημιουργία χώρου λατρείας οἱ ἴδιοι στό Ὑπουργεῖο Θρησκευμάτων καί νά πάρουν τήν σχετική ἄδεια καί νά κατασκευάσουν τό χῶρο λατρεία τους χωρίς καμμία συμμετοχή τοῦ κρατικοῦ πρϋπολογισμοῦ, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει μέ ὅλες τίς ἄλλες θρησκεῖες στήν Ἑλλάδα καί μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τό Ἰσλάμ στηρίζεται στό διά τῆς βίας προσηλυτισμό καί στήν ἐπικράτησή του μέ τόν ἱερό πυλῶνα τοῦ Ἰσλάμ τό Τζιχάντ (ἱερό πόλεμο). Ὅπως διδάσκει τό Κοράνιο (Κεφ. 8,17/8,40/8,68/47,4) ἡ βία, ἡ σφαγή καί τό ἔγκλημα κατά τῶν θεωρουμένων ὡς ἀπίστων, ἀποτελεῖ ἱερά ὑποχρέωση τῶν μουσουλμάνων πιστῶν πού θά ἀμοιφθεῖ δῆθεν ἀπό τό Θεό. Τά τραγικά πρόσφατα γεγονότα τῆς Βοστώνης, τοῦ Λονδίνου, τοῦ Παρισίου καί τῆς Στοκχόλμης καί ὁ ἀφανισμός τῶν Χριστιανῶν τῆς Μ. Ἀνατολῆς τῶν Ἀραβικῶν χωρῶν καί τῆς Β. Ἀφρικῆς ἀπό τίς προαιώνιες ἑστίες τους ἐπιβεβαιώνουν πλήρως ὅτι τό Ἰσλάμ ἀποτελεῖ καταστροφική λατρεία ἀσύμβατη μέ τό Εὐρωπαϊκό κεκτημένο καί τόν Εὐρωπαϊκό πολιτισμό. Ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι ἡ πρόθεση δέν εἶναι νά ἀνεγερθεῖ ἕνας καί μόνον χῶρος λατρείας τῶν Μουσουλμάνων καί μόνο στήν Ἀθήνα πού εἶναι ἡ καρδιά τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Εὐρώπης, θεσμοθετημένα ἀπό τό ἑλληνικό δημόσιο διότι τό Ἰσλάμ μετά μίσους χωρίζεται σέ ἀντιμαχόμενες καί ἀλληλομισούμενες θρησκευτικές ὁμάδες ὅπως Σουνίτες, Σιΐτες, Ἀλεβίδες, κ.λ.π. οὔτε τό θέμα εἶναι ἡ θεσμοθέτηση ἑνός καί μόνο τεμένους ἀφοῦ αὐτό ἀποτελεῖ πρόσχημα γιά τήν ἰσλαμοποίηση τῆς Ἀθήνας καί τήν ἀλλαγή τῆς ἰδιοπροσωπείας της σάν πρωτεύουσας ἑνός Χριστιανικοῦ ἔθνους, γεγονός πού ἐπιχειρεῖται μέ τήν δόλια λαθρομετανάστευση γιά νά ἀλλοιωθεῖ βίαια ἡ δημογραφική καί ἐθνοτική του σύνθεση.     


ΕΡ: Εἶναι ἔτοιμη ἡ Ἑλληνική κοινωνία νά δεχθεῖ ἕνα Τζαμί;
ΑΠ: Στόν τόπο μας γεννήθηκε ἡ ἐπιστήμη τῆς Ἱστορίας μέ τούς κορυφαίους Ἠρόδοτο, Θουκυδίδη καί Ξενοφώντα καί θεμελιώθηκαν οἱ ἀρχές της ὡς ἐπιστήμης, ἐνῶ ἀκόμα πιό πρίν στά Ὁμηρικά ἔπη ὑποφώσκει ἡ Ἱστορία. Ἔτσι ὁ λαός μας ἔχει ἔντονη τήν ἐνασχόληση μέ τήν ἱστορία ἀλλά καί τιμᾶ ἰδιαίτερα τήν ἱστορική μνήμη, πού ἀποτελεῖ πλοῦτο καί θησαυρό του. Μέ βάση τά ἀνωτέρω καί δεδομένα τά διακόσια περίπου χρόνια ἐλευθέρου ἑλληνικοῦ κράτους, ἔπειτα ἀπό στυγνή δουλεία τετρακοσίων χρόνων, ὅπου μόνοι συνεκτικοί δεσμοί στό μωσαϊκό τῆς Ὀθωμανικῆς (Μουσουλμανικῆς) Αὐτοκρατορίας ἦταν πρωτίστως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί δευτερευόντως ἡ ἑλληνική γλώσσα, ἡ Ἑλληνική κοινωνία πιέζεται –ἀπό ποῦ;- νά ἀποδεχθεῖ τήν ἀποτυχημένη διεθνῶς πολυπολιτισμικότητα καί τόν παραλογισμό ὅτι τό βαρβαρικῶν προδιαγραφῶν Ἰσλάμ -ὅπως μᾶς ἀντιμετώπισε τότε στήν δουλεία μας καί σήμερα καταγράφεται σέ ὅλες τίς γωνιές τοῦ πλανήτη- ἄλλαξε, μεταμορφώθηκε σέ θρησκεία προσέγγισης καί συνδιαλλαγῆς. Καί νά θελήσουμε νά τό δεχθοῦμε βοᾶ τό αἷμα χιλιάδων νεομαρτύρων πού πότισαν τήν ἑλληνική γῆ διότι ἀρνήθηκαν νά ἐξισλαμισθοῦν. Θεωρεῖται ἔντιμη λοιπόν καί εὐπρεπής ἡ στάση τῶν ἐπιγόνων καί ποιό ζοφερό μέλλον θά ἀντιμετωπίσουν ὅταν μέ τίς πράξεις τους καί συγκεκριμένα μέ τήν θεσμοθέτηση ἰσλαμικοῦ τεμένους στήν καρδιά τῆς Πρωτεύουσας ἀρνοῦνται καί προδίδουν τίς θυσίες τῶν προγόνων τους;

ΕΡ: Τί προβλήματα θά δημιουργοῦσε ἕνα Τζαμί στήν Ἀθήνα; Θά προκαλοῦσε;
ΑΠ: Νομίζω ὅτι ἀπαντήθηκε μέ τό πρῶτο ἐρώτημά σας, σημειώνω ὅμως μέ ἔμφαση ὅτι ἡ Ἀθήνα εἶναι ἡ μόνη πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης πού πέρασε τέσσερις αἰῶνες σκλαβιᾶς στό Ἰσλάμ, μέ ποτάμια αἵματος κατόρθωσε νά ἐλευθερωθεῖ πρίν μόλις διακόσια χρόνια. Ὅταν σκεφτεῖ κανείς τή δήλωση πού δέν διαψεύστηκε ποτέ τοῦ πρ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας Τουργκούτ Ὀζάλ ὅτι τήν Ἑλλάδα δέν χρειάζεται νά τήν πολεμήσει κανείς ἀλλά μπορεῖ νά τῆς ἀλλοιώσει τήν γλώσσα, τήν ἱστορία καί τήν ἰδιοπροσωπεία της στέλνοντάς της πέντε ἑκατομμύρια Μουσουλμάνους καταλαβαίνει κανείς τί θά συμβεῖ.

4. Γιατί εἶναι τόσο σημαντικό γιά ἐσᾶς νά ἀποτραπεῖ τό χτίσιμο τοῦ Τζαμιοῦ;
Ἀπό τίς παραπάνω ἀπαντήσεις ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι ἀντιτίθεμαι στήν προνομιακή θεσμοθέτηση τοῦ Ἰσλάμ ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία πού θά ἔχει ὡς συνέπεια τό νά τήν μετατρέψει σέ οὐδετερόθρησκο λαϊκό κράτος μέ ἀποτέλεσμα νά χάσει τόν χριστιανικό της χαρακτῆρα.

ΕΡ: Οἱ μουσουλμάνοι πού εἶναι στή χώρα νόμιμα ἔχουν δικαίωμα σέ χῶρο προσευχῆς;
ΑΠ: Βασική ἀρχή τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας εἶναι ἡ ἀνεξιθρησκεία ὅπως προανέφερα, πού πηγάζει ἀπό τόν Εὐαγγελικό νόμο, ὁ ὁποῖος θεσμοθετεῖ τόν ἀπόλυτο σεβασμό τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας καί ἀσφαλῶς τῆς ἀπόλυτης  ἐλευθερίας ἀποδοχῆς ὁποιασδήποτε θρησκευτικῆς πίστεως, πού σέβεται τήν δημόσια τάξη καί τά χρηστά ἤθη. Νά σημειωθεῖ μέ ἐπίταση ὅτι ὁ ἀληθινός Θεός δέν ἐπιβάλλεται μέ τήν βία ἀλλά μέ τόν λόγο Του καί τήν χάρη Του καί δίδει στόν ἄνθρωπο τήν δυνατότητα νά Τόν ἀπορρίψει ἤ νά Τόν ἀρνηθεῖ. Τό «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν» τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ αἰώνιο καί ἀδιαπραγμάτευτο παράγγελμα ἐλευθερίας. Ἑπομένως οἱ Μουσουλμανικῆς πίστεως συνάνθρωποι πού ζοῦν στήν Ἑλλάδα μποροῦν ἀκώλυτα νά ἔχουν δικούς τους χώρους λατρείας καί αὐτό ἤδη συμβάινει ἀφοῦ στό λεκανοπέδιο τῆς Ἀθήνας ὑπάρχουν καί λειτουργοῦν ἀπρόσκοπτα 150 τέτοιοι χώροι λατρείας. Στόν Πειραιά ὑπάρχουν καί λειτουργοῦν 40 χώροι λατρείας τῶν μουσουλμάνων.
 
ΕΡ: Τί ρόλο πρέπει νά παίζει ἡ Ἐκκλησία;
ΑΠ: Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό ἕνα καί μοναδικό σῶμα τοῦ τελείου Θεοῦ καί τελείου ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού προσφέρει στόν ἄνθρωπο τήν ὑπέρβαση τοῦ θανάτου τοῦ μίσους, τῆς βίας, τοῦ ἐγκλήματος καί τοῦ ψεύδους μέ τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση καί ταυτόχρονα τόν φωτίζει μέ τόν ἀληθινό της λόγο νά ἀποφεύγει τήν ἀνθρώπινη πλάνη, τήν ὁποία ἐκφράζουν οἱ διάφορες αἱρέσεις πού ὁδηγοῦν τόν ἄνθρωπο στήν σύγχυση, στήν ἀκαταστασία, στήν βία, στό ἔγκλημα, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει μέ τήν ψευδῆ θρησκεία τοῦ Ἰσλάμ πού δέν ἀποτελεῖ ἀποκάλυψη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἀλλά ἀνθρώπινη ἐπινόηση καί κατασκευή γιατί ἀλλοίμονο ἄν ὁ ὑπέρτατος Νοῦς πού δημιούργησε ἀπό τό μηδέν τά τρισεκατομμύρια τῶν γαλαξιῶν μέ ἄπειρη ἁρμονία, σοφία καί ἀγάπη ἔδινε ἐντολές σάν κι αὐτές πού δίδονται στό τραγικό Κοράνιο. Εἶναι ἀδιανόητο καί ἐφιαλτικό τό γεγονός ὅτι νέοι ἄνθρωποι μποροῦν νά πιστεύουν τέτοιες ἀφελεῖς καί χονδροειδεῖς ἀνοησίες σάν κι αὐτές πού περιγράφονται στό Κοράνιο. Εἶναι ποτέ δυνατόν ὅλη αὐτή ἡ ὀμορφιά τοῦ φυσικοῦ κόσμου νά πηγάζει ἀπό ἕνα μισαλλόδοξο Θεό πού ἀρέσκεται στό αἷμα ἀθώων καί ἀνυποψίαστων ἀνθρώπων;
ΥΓ. Στό Διαδίκτυο ὑπάρχει συγκριτική μελέτη μου γιά τό Ἰσλάμ καί τόν Χριστιανισμό, (http://pmeletios.com/ar_meletios/xristianismos_thriskeies/xristanismos_kai_islam.html).

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ»

 http://www.impantokratoros.gr/5BACA44C.el.aspx