Ανακοινωθέν Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ για σχέδια ίδρυσης τμήματος Ισλαμικών Σπουδών από καθηγητες Α.Π.Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (19), Fax +30 210 4528332 e-mail: impireos@hotmail.com

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 8ῃ  Ἰουλίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Πληροφορούμεθα μετά βαθυτάτης θλίψεως ὅτι ἐλαχίστη θορυβοῦσα καί βερμπαλίζουσα μειοψηφία τῶν ἐλλογιμωτάτων Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «προοδευτικαρίων» ἐπιχειρεῖ νά ἐπιβληθεῖ στήν δυστυχῶς ὑπνώττουσα μετά πολλῆς ὑποθερμίας πλειοψηφία τῶν ἐλλογιμωτάτων συναδέλφων τους, ἐπιδιώκουσα νά ὑλοποιήσει τό «ὅραμά» της γιά τήν ἔκπτωση τοῦ ὁμολογιακοῦ χαρακτῆρα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης σέ θρησκειολογικό μέ τήν ἀνίδρυση τμήματος Ἰσλαμικῶν σπουδῶν. Δυστυχῶς γιά τούς ἐλλογιμωτάτους κ.κ. Καθηγητάς ἡ θρυλική πολυπολιτισμικότης ἀπεδείχθη στήν Εὐρωπαϊκή τουλάχιστον ἤπειρο σκέτη πομφόλυγα ὅπως ἀπεδείχθη πρόσφατα καί ἔμπονα στό Λονδίνο, τό Παρίσι καί τήν Στοκχόλμη καί τήν στόχευση τοῦ «ὁράματός» τους τήν διεκδικοῦν μετά πολλῶν ἐπαίνων γνωστά διεθνιστικά κέντρα καί μυστικοπαθῆ ἱδρύματα ὡς λ.χ. τοῦ κ. Σόρος.Διερωτώμεθα ἐφ’ ὅσον εἶναι δεδομένο ὅτι οἱ ἐλλογιμώτατοι κ.κ. Καθηγηταί δέν ἀγνοοῦν τόν ἀντιτριαδισμό τοῦ Ἰσλάμ, οὔτε ἀσφαλῶς τάς ὕβρεις του κατά τοῦ Θεανθρωπίνου προσώπου καί ἔχουν μελετήσει τά κορανικά χωρία κεφ. 112,3/4,169/19,36/20,93/5,77/9,31/10,69/21,30/23,93/25,2/43, 58/72,3 μέ τά ὁποῖα σαφῶς ἐπαναλαμβάνεται ἡ κατεγνωσμένη ἀντιτριαδική αἱρετική διδασκαλία τοῦ αἱρεσιάρχου Ἀρείου ἀπό τόν κοινό ὑποβολέα, Ἀρείου καί Μωάμεθ τόν Ἀρχέκακο καί βύθιο δράκοντα, μέ τί συνείδηση εἰσηγοῦνται κάτι τόσο φρικτό καί ἀποτρόπαιο στήν χώρα πού τό προοίμιο τοῦ Συντάγματος τῆς ὁποίας ἄρχεται μέ τήν ἐπίκληση τοῦ Παναγίου Ὀνόματος τοῦ Παναχράντου Τριαδικοῦ Θεοῦ;

Πάντως μέ τήν ἴδια νοοτροπία καί ἀντίληψη θά ἦταν εὔλογο ἐφ’ ὅσον οἱ Ἐλλογιμώτατοι κκ Καθηγηταί ἐπιδιώκουν νά ἀναδειχθοῦν στήν ἱστορία καί τήν αἰωνιότητα «μέντορες καί ποδηγέται» τοῦ ἀντιτριαδισμοῦ νά ἀνιδρύσουν καί τμῆμα «βιβλικῶν σπουδῶν» τῆς ἀνωνύμου μετοχικῆς ἑταιρείας ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ πού φαίνεται θά λησμόνησε τήν ἀποστροφή της γιά τίς ἔννοιες Ἐκκλησία καί Χριστός καί αὐτοπροβάλλεται σήμερα ὡς «Ἐκκλησία τῶν Χριστιανῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» γιατί τίς ἴδιες βλασφημίες ἐπανέλαβε καί ὁ ἱδρυτής της Κάρολος Ράσσελ καθώς καί τμῆμα σπουδῶν τῶν ἄλλων ἀντιτριαδιστῶν τῶν πρακτικιστῶν τῆς Χριστιανικῆς ἐπιστήμης τῆς Μαίρης Ἐντυ Μπέκερ καί τῆς αὐτοπροσδιοριζόμενης ὡς «Ἐκκλησίας τῶν ἁγίων τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς ὑστέρας ἡμέρας» τοῦ Ἰωσήφ Σμίθ.

Προτείνομε δέ στούς ἐν λόγῳ ἐλλογιμωτάτους κκ Καθηγητάς τό νέο τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης νά ὀνομαστεῖ τιμῆς ἔνεκεν γιά τόν διδάκτορα τους «Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν –Μητροπολίτης Χαλεπίου Παῦλος Γιαζίγ» καί σάν μότο τοῦ νέου Πανεπιστημικοῦ φορέα νά χρησιμοποιήσουν ἕνα τμῆμα τοῦ Κορανίου ἀπό τό κεφ. 47 στιχ. 4 «Ὅταν συναντᾶτε τούς ἀπίστους φονεύετε καί κατασφάζετε συγκρατοῦντες στερεά τά δεσμά τοῦ αἰχμαλώτου»… Μποροῦν ἄριστα ἀκόμη νά ἐμπνέονται ἀπό τήν καταχώρηση στήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς Μουσουλμανικῆς ἀδελφότητος στήν Αἴγυπτο τοῦ στενοῦ συνεργάτη τοῦ ἐκδιωχθέντος Ἰσλαμιστή Προέδρου Μόρσι κ. Ἐσάμ Ἀλ Χαντάντ πού ἔγραψε: «Τό μήνυμα πού πρέπει νά ἔχει ἀπήχηση σέ ὅλο τόν Μουσουλμανικό κόσμο εἶναι ξεκάθαρο. Ἡ Δημοκρατία δέν εἶναι γιά τούς Μουσουλμάνους. Γι’ αὐτό ὁ Θεός μέ τήν σοφία του ἔδειξε σάν μόνο δρόμο τό σπαθί καί τή βία».

Μέ πού σεβασμό καί ἐκτίμηση στήν ἐπιστημοσύνη τους μποροῦν μήπως οἱ ἐν λόγῳ κκ Καθηγηταί νά μᾶς πληροφορήσουν γιά κάποιο ἀντίστοιχο παράδειγμα μουσουλμανικῆς θεολογικῆς σχολῆς παγκοσμίως πού νά διαθέτει τμῆμα Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σπουδῶν. Περιμένομε μέ ἀγωνία!
Ὁ Δομήτωρ καί Κύριος τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν παραβολικό Του λόγο περιέγραψε καταστάσεις σάν τήν παραπάνω καί προσδιόρισε τά προσόντα πού ἀπαιτοῦνται. Γιά περισσότερα παραπέμπουμε στήν σχετική παραβολή Λουκ. 18,2.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 http://www.impantokratoros.gr/3AB36712.el.aspx