Aνακοινωθέν της ΙΣ΄ Διορθόδοξης Συνάντησης του Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών 19-22 Σεπτεμβρίου 2013

Το ανακοινωθέν της έκτης Διορθόδοξης Συνάντησης του Δικτίου Πρωτοβουλιών μελέτης Θρησκειών και καταστροφικών Λατρειών που έγινε στις 19-22 Σεπτεμβρίου 2013 στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου- Χατζηδήμοβο Νευροκόπι-Βουλγαρία.

Το Γενικό Θέμα ήταν: «Πρακτικοί τρόποι ποιμαντικής, κοινωνικής και νομικής αντιμετώπισης των Λατρειών-Αιρέσεων»

Δείτε το Ανακοινωθέν

ΣΤ’   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ   ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ    ΜΕΛΕΤΗΣ   ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ   ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ  
19 – 22  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΒΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ  ΘΕΜΑ:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ – ΑΙΡΕΣΕΩΝ»
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 

Έχειβάσιµαυποστηριχθείότιταµεγάλαηθικάκαικοινωνικάπροβλήµατα, πουκατακλύζουντονκόσµοµας,δενοφείλονταιστηνέλλειψηθρησκευτικότητας, αλλάαντίθεταοφείλονταιστηντόσοµεγάληπίστησεπλανεµένεςδοξασίες.
ΑυτήείναικαιηβασικήδιαπίστωσητωνσυµµασχόντωνστηνΣΤΣυνάντηση τουΔιορθοδόξουΔικτύουΠρωτοβουλιώνΜελέτης ΘρησκειώνκαιΚαταστροφικών Λατρειών,ηοποίαέλαβεχώρααπότην19ηµέχρικαιτην22αΣεπτεµβρίου2013στη Βουλγαρία.
ΗΣυνάντησηφιλοξενήθηκεαπότονΣεβασµιώτατο Μητροπολίτη Νευροκοπίου κ.Ναθαναήλ στηνΙεράΜονήτουΑγίουΓεωργίου-Χατζηδήµοβο ΝευροκοπίουΒουλγαρίαςυπότηναιγίδατηςΕκκλησίας τηςΒουλγαρίας.   Στη Συνάντησηαυτήσυµµετείχανπερισσότεροιαπό100σύνεδροι–εκπρόσωποιόλων σχεδόντωνΟρθοδόξωνΕκκλησιών:τουΟικουµενικού Πατριαρχείου,των ΠατριαρχείωνΑλεξανδρείας,Αντιόχειας,Ιεροσολύµων,Ρωσίας, Σερβίας,Ρουµανίας, Βουλγαρίας,τωνΕκκλησιών Κύπρου,Ελλάδας,Πολωνίας,Αλβανίας καιΟυκρανίας, καιπολλώνΟρθοδόξωνΠρωτοβουλιών,πουασχολούνταιµεταθέµατα των νεοφανώναιρέσεων.
Το γενικόθέµα,το οποίοαπασχόλησετουςσυνέδρους,ειδικούςερευνητέςκαι
µελετητέςεπίθεµάτωννεοφανώναιρέσεωνκαικαταστροφικώνλατρειών/σεκτών ήταν:«Πρακτικοίτρόποιποιµαντικής, κοινωνικήςκαινοµικήςαντιµετώπισης τωνλατρειών– αιρέσεων».
Από  τις  εµπεριστατωµένεςεισηγήσεις  και  τις  διεξοδικές  συζητήσεις,  που
έγιναν,διαπιστώθηκεότιηραγδαίαεξάπλωσητωνποικιλώνυµων αιρέσεωνκαι καταστροφικώνλατρειώνκαθιστάεπιτακτικήτηνανάγκηυπεύθυνηςενασχόλησης καισυνεχούςπροσαρµογής τηςτακτικήςγιατηνποιµαντική, κοινωνικήκαινοµική αντιµετώπισητουςστιςσηµερινέςσυνθήκες.
Έγινεµεσαφήνειαφανερόότιοιενλόγωσέκτες,καλυπτόµενεςκάτωαπό δελεαστικάπροσωπείακαικαλλιεργώντας απατηλέςπροσδοκίες,παγιδεύουν ανυποψίασταανθρώπιναθύµατα,τααποκόπτουναπότοφυσικό,τοοικογενειακόκαι κοινωνικό  περιβάλλον,  αλλοιώνουν  την  προσωπικότητα  τους  και  τα  καθιστούν άβουλάόργανατους.
Τοχειρότεροδεόλωνείναιτογεγονόςότιεµποδίζουνταθύµατάτουςαπό τηνεπίτευξητουτελικούανθρώπινουπροορισµού, πουείναιηκατάχάρινένωσηµε τονΘεόκαιηαιώνιαζωή.
Κρίθηκε  απαραίτητο  µετά  από  ειλικρινή  αυτοκριτική,  να  δοθεί  ιδιαίτερη
έµφαση στηνπροσωπικήκαλλιέργειατωνποιµένων,στηναγιοπνευµατική αναζωογόνηση  της  ενορίας,  και  στην  συστηµατικότερη  κατά  τα  αγιοπατερικά πρότυπαοργάνωσητωνκατάτόπωνΕκκλησιώνκαιµετηνκατάλληληαξιοποίηση όλωντωνσύγχρονωνµέσων.
Ειδικοίνοµικοί,πουσυµµετείχανστηνΣυνάντησηκατέδειξανότιοιλατρείες παραβιάζουν διατάξειςκαιτουΠοινικούκαιτουΑστικούκώδικακαιβασικές Συνταγµατικάκατοχυρωµένεςελευθερίεςχρησιµοποιώνταςακόµηδόλοκαιαπάτη καιψευδεπίγραφεςπαραπλανητικέςµεθόδους.
Ως   εκ   τούτου   κρίθηκε   αναγκαίο   οι   ειδικοί   ερευνητές-µελετητές  των ΕκκλησιώνκαιΠρωτοβουλιώνσεσυνεργασίαµετουςνοµικούςσυµβούλους να ενηµερώσουν τουςπολιτειακούς,δικαστικούςκαικοινωνικούςφορείςγιατην επικινδυνότητααυτών.
Κατέστη,τέλος,φανερήηανάγκηγιαστενότερη συνεργασίατωντοπικών Εκκλησιώνµετηνανταλλαγήπληροφοριώνκαιεµπειριών, καθώςεπίσηςκαιη κατάρτισηενιαίουκαιεπικαιροποιηµένουκαταλόγουαιρετικώνοµάδων–σεκτώνοι οποίεςείναιασυµβίβαστες µετηνΟρθόδοξηπίστη,γιατηνέγκαιρηκαιέγκυρη ενηµέρωσηκαιπροστασίατωνπιστών.Προςτούτοορίστηκεειδικήεπιτροπή,η οποίαθαεπεξεργαστεί τιςβασικέςαρχέςκαιπροϋποθέσεις,πουθαδιέπουντην σύνταξητουκαταλόγου,ώστενακαταστείδυνατήηπαρουσίασήτουστηνεπόµενη Ζ΄Συνάντησηµας.


Εκκλησία Κύπρου

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/09/a-19-22-2013.html