Στάρετς Ἀνατόλιος τῆς Ὄπτινα, 1929

«Ὁ ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου γένους θά ἐνεργεῖ μέ πονηρία, μέ σκοπό νά ἑλκύσει ἐντός τῆς αἱρέσεως ἐάν ἦτο δυνατόν ἀκόμη καί τούς ἐκλεκτούς. Δέν θά ἀρχίσει κατ᾿ εὐθεῖαν ὠμά νά ἀπορρίπτει τά δόγματα, ἀλλά θά ἀρχίσει ἀνεπαίσθητα νά διαστρεβλώνει τίς διδασκαλίες καί τούς θεσμούς τῆς Ἐκκλησίας καί τό πραγματικό νόημά τους, ὅπως μᾶς παρεδόθησαν ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Ὀλίγοι θά ἀντιληθφοῦν αὐτές τίς πανουργίες τοῦ ἐχθροῦ, ἐκεῖνοι μόνον οἱ πλέον πεπειραμένοι εἰς τήν πνευματικήν ζωήν. Οἱ αἱρετικοί θά πάρουν τήν ἐξουσία τῆς ἐκκλησίας καί θά τοποθετήσουν ἰδικούς τους ὑπηρέτες παντοῦ, οἱ δέ πιστοί θά καταφρονοῦνται… γι᾿ αὐτό παιδί μου, ὅταν δεῖς τήν παράβαση τῆς πατερικῆς παράδοσης καί τῆς Θείας τάξεως, πού ἐγκαθιδρύθη ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό, γνώριζε ὅτι οἱ αἱρετικοί ἔχουν ἤδη ἐμφανισθεῖ, ἄν καί πρός τό παρόν μπορεῖ νά ἀποκρύπτουν τήν ἀσέβειά τους.

Ἀκόμη θά διαστρέφουν τήν Ἁγία Πίστη μας ἀνεπαίσθητα μέ σκοπό νά παραπλανήσουν τούς ἄπειρους στά δίκτυά τους. Νά ἀναγνωρίζεις αὐτούς τούς λύκους μέ ἔνδυμα προβάτου ἀπό τίς ὑπερήφανες διαθέσεις τους καί ἀπό τήν ἀγάπη τους γιά ἐξουσία… οἱ ἀληθινοί ὑπηρέτες τοῦ Θεοῦ εἶναι ταπεινοί καί ὑπακούουν στήν ἐκκλησία. Οἱ πιστοί τότε πού δέν ἔχουν δείξει τίποτε ἄλλες ἀρετές θά λάβουν στεφάνους μόνο καί μόνον, ἐπειδή στάθηκαν στέρεοι στήν πίστη. Νά φοβᾶσαι τόν Κύριο, παιδί μου. Νά φοβᾶσαι μήν ἀποβληθεῖς στήν αἰώνια κόλαση. Στέκε ἀνδρείως στήν πίστη καί ἄν εἶναι ἀναγκαῖο ὑπόμενε διωγμούς καί ἄλλες θλίψεις, διότι καί ὁ Κύριος θά εἶναι μαζί καί οἱ Ἅγιοι μάρτυρες καί ὁμολογητές θά βλέπουν μέ χαρά τούς ἀγῶνες σου. Νά μή φοβᾶσαι τίς θλίψεις, ἀλλά μᾶλλον νά φοβᾶσαι τήν ὀλέθρια αἵρεση, διότι αὐτό εἶναι πού μᾶς γυμνώνει ἀπό τήν Θεία Χάρη».

 1   Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής· 

ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστι τῶν προβάτων.

Ἰωαν. ι΄ : 1-2.