Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κύριε! Εἶμαι ἕνα θαῦμα τῆς ἀγαθότητας, τῆς σοφίας καί τῆς παντοδυναμίας σου, ἀφοῦ μέ ἔφερες ἀπό τήν ἀνυπαρξία στήν ὕπαρξη·

διατηρεῖς μέχρι σήμερα τήν ὕπαρξή μου αὐτή·

μέ τό ἔλεος, τή φιλανθρωπία καί τήν ἀγάπη τοῦ Μονογενοῦς Σου Υἱοῦ γιά τό ἀνθρώπινο γένος, θά κληρονομήσω τήν αἰώνια ζωή, ἐφόσον θά παραμείνω πιστός σέ Σένα·

μέ τή μεγαλειώδη πράξη Σου νά θυσιάσεις τόν Υἱό Σου ἀποκαθίσταμαι ἀπό τή φοβερή πτώση μου, λυτρώνομαι ἀπό τά αἰώνια βάσανα καί δοξολογῶ τήν ἀγαθότητα, τήν ἄπειρη δύναμη καί τή σοφία Σου!Σέ παρακαλῶ, Κύριε! Συμπλήρωσε τό θαῦμα τῆς ἀγαθότητας, τῆς παντοδυναμίας καί τῆς σοφίας Σου σέ μένα τόν ἁμαρτωλό! Μέ τούς τρόπους πού Ἐσύ γνωρίζεις σῶσε με τόν ἀνάξιο δοῦλο Σου καί ὁδήγησέ με στήν αἰώνια βασιλεία Σου, ἀξίωσέ με «τῆς ἀγήρου ζωῆς», τῆς ἀνέσπερης μέρας.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright – κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382