1_9-passion.jpg

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ
        Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με ένα επιχείρημα που εκτοξεύει μερίδα αιρετικών ενάντια στην Ορθόδοξη διδασκαλία αναφορικά με την Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού.
Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία ο Ιησούς Χριστός Σταυρώθηκε ημέρα Παρασκευή και Αναστήθηκε την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, την Κυριακή δηλαδή. Αυτός είναι και ο λόγος που οι Χριστιανοί τιμούμε ιδιαιτέρως την πρώτη ημέρα της εβδομάδος και την ονομάζουμε ΚΥΡΙΑΚΗ = ημέρα του Κυρίου. Είναι η ημέρα της Ανάστασης του Κυρίου μας.
Υπάρχουν όμως αιρετικοί Ιουδαΐζοντες – Σαββατιστές, οι οποίοι έχουν ενσκήψει ως λύκοι και στην χώρα μας και προσπαθούν να ακυρώσουν την ιδιαίτερη τιμή προς την Κυριακή, προπαγανδίζοντας την τιμή προς το Σάββατο των Ιουδαίων ! Στα πλαίσια αυτής της τακτικής έχουν αναπτύξει μία ολόκληρη ψευδοδιδασκαλία σχετικά με την υποτιθέμενη ανάσταση του Ιησού την ημέρα του Σαββάτου και όχι την Κυριακή !!! Προσπαθούν με διάφορα σοφίσματα να πείσουν τους απλοϊκούς ανθρώπους ότι δήθεν ο Ιησούς αναστήθηκε Σάββατο και όχι Κυριακή όπως διδάσκει η Εκκλησία μας. Ο λόγος που το κάνουν αυτό είναι γιατί θέλουν να αφαιρέσουν την ιδιαίτερη τιμή προς την Κυριακή και να την μεταθέσουν στο Σάββατο. Έτσι λοιπόν διδάσκουν ότι ο Ιησούς δεν σταυρώθηκε Παρασκευή αλλά Τετάρτη και αναστήθηκε Σαββάτο απόγευμα λίγο πριν την δύση του Ηλίου και όχι την Κυριακή !!!
Σε αυτούς τους αιρετικούς που διαδίδουν αυτές τις κακοδοξίες είχαμε απαντήσει αναλυτικά με άλλες μελέτες μας.
Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με ένα μόνο σοφιστικό επιχείρημα που  επικαλούνται οι αιρετικοί αυτοί.
ΤΟ ΨΕΥΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ
Στην προσπάθειά τους οι αιρετικοί να πολεμήσουν την  Παρασκευή ως ημέρα σταύρωσης και  επειδή γνωρίζουν ότι τα επιχειρήματά τους για σταύρωση ημέρα Τετάρτη δεν είναι ισχυρά αλλά αναιρούνται εύκολα, επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στο να πολεμήσουν την ημέρα της Παρασκευής. Προσπαθούν να αποδείξουν δήθεν μέσα από την Αγία Γραφή ότι δεν είναι δυνατόν η Σταύρωση να έγινε ημέρα Παρασκευή παραμονή εβδομαδιαίου Σαββάτου! Προϊόν αυτής της τακτικής είναι και το παρακάτω ψευδοεπιχείρημα το οποίο θα αποδειχθεί ότι γυρνά μπούμερανγκ στα κεφάλια των κακοδόξων ! Το εν λόγω ψευδοεπιχείρημα ήλθε εις γνώσιν μας από βίντεο – κήρυγμα,  ξένου αιρετικού προπαγανδιστή της «σταύρωσης  ημέρα Τετάρτη», που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.
«Ο οὖν ᾿Ιησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν» Ιωάννης 12:1
Από αυτό το εδάφιο ξεκινά η σοφιστική τακτική των αιρετικών. Τι μας λέγει το εδάφιο αυτό ; Αυτό το εδάφιο μας λέγει ότι ο Ιησούς 6 ημέρες πριν το Πάσχα ήλθε στην Βηθανία. Από πού ήλθε ; ΠΟΥ ήταν ο Ιησούς πριν έλθει στην Βηθανία ;
« ᾿Ιησοῦς οὖν οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς ᾿Ιουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς ᾿Εφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ διέτριβε μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ» Ιωάννης 11:54
        
Δηλαδή ο Ιησούς ήλθε στην Βηθανία από την πόλη Εφραίμ 6 ημέρες πριν το Πάσχα.
« ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνός, ἀνὰ μέσον τῶν ἑσπερινῶν πάσχα τῷ Κυρίῳ» Λευϊτικό 23:5
Ο Ιησούς  σταυρώθηκε την 14η του μηνός Νισάν. Αφού λοιπόν την 14η ημέρα του μηνός Νισάν σύμφωνα με την Γραφή έχουμε το Πάσχα – Λευϊτικό 23:5,  αυτό σημαίνει σύμφωνα με τους αιρετικούς, ότι ο Ιησούς 6 ημέρες πριν την 14η Νισάν- ημέρα της Σταύρωσης  πήγε στην Βηθανία.
Και ερωτούν με υποκρισία οι αιρετικοί : Τι ημέρα πήγε ο Ιησούς στην Βηθανία από την πόλη Εφραίμ ;
Και απαντούν μόνοι τους ως εξής : Αν η ημέρα της Σταύρωσης (14η Νισάν) ήταν ημέρα Παρασκευή…..όπως λέτε οι Ορθόδοξοι….αυτό σημαίνει ότι το ταξίδι Εφραίμ- Βηθανία το έκανε ο Ιησούς 6 ημέρες πριν, δηλαδή ημέρα Σάββατο…..όπου όμως δεν θα μπορούσε να το κάνει διότι την ημέρα του Σαββάτου ο Μωσαϊκός Νόμος απαγορεύει την διάνυση τέτοιας αποστάσεως !
«ἴδετε, ὁ γὰρ Κύριος ἔδωκεν ὑμῖν σάββατα τὴν ἡμέραν ταύτην· διὰ τοῦτο αὐτὸς ἔδωκεν ὑμῖν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ ἄρτους δύο ἡμερῶν· καθήσεσθε ἕκαστος εἰς τοὺς οἴκους ὑμῶν, μηδεὶς ἐκπορευέσθω ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ» Έξοδος 16:29
« προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ» Ματθαίος 24:20
Γιατί να μην γίνει η φυγή ημέρα Σάββατο ; Γιατί το Σάββατο δεν μπορούσε να απομακρυνθεί κανείς από τον τόπο του. Πώς λοιπόν ο Ιησούς ημέρα Σαββάτου, 6 ημέρες πριν από την Σταύρωση του, που υποτίθεται έγινε Παρασκευή 14η Νισάν, διένυσε την απόσταση αυτή την οποία απαγορεύει ο Νόμος;;; Ο Ιησούς σέβονταν τον Νόμο και τον τηρούσε – «Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι» Ματθαίος 5:17.
Άρα, συμπεραίνουν οι αιρετικοί, η 14η Νισάν όπου έχουμε το Πάσχα– « ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνός, ἀνὰ μέσον τῶν ἑσπερινῶν πάσχα τῷ Κυρίῳ» Λευϊτικό 23:5, και είναι η ημέρα της Σταύρωσης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ήταν ημέρα Παρασκευή- δηλαδή ημέρα παραμονής εβδομαδιαίου Σαββάτου. Ήταν «Παρασκευή» με την έννοια της παραμονής ειδικού και όχι εβδομαδιαίου Σαββάτου (15η Νισάν – αρχή εορτής Αζύμων / ειδικό Σάββατο), στην πραγματικότητα η 14η Νισάν εκείνου του έτους ήταν ημέρα Τετάρτη !!!
Αυτό είναι το αιρετικό επιχείρημα που επισείουν αναιδώς εμπρός από τα πρόσωπα των Ορθοδόξων οι παραχαράκτες της Γραφής. Με τέτοια κόλπα προσπαθούν να πλανήσουν αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Προσπαθούν να συσκοτίσουν τα νοήματα της Βίβλου και να τα παρουσιάσουν όπως η παχυλή τους άγνοια και το αντιχριστιανικό τους δόγμα τους υπαγορεύει. Όπως τους υπαγορεύει ο διδάσκαλος όλων των αιρετικών όλων των αιώνων….ο Διάβολος ! Όταν  ο Σατανάς πείραζε στην έρημο τον Ιησού, την Βίβλο χρησιμοποίησε ανάμεσα στα κόλπα του ! Έτσι και οι μαθητές του αρχεκάκου όφεως ακολουθούν την  ίδια τακτική .
ΑΝΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ  ΨΕΥΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ
        Πριν προχωρήσουμε στην ανασκευή του επιχειρήματος των αιρετικών θα σημειώσουμε ορισμένα δεδομένα τα οποία δεχόμαστε και εμείς και αυτοί :
  1. Ο Ιησούς Σταυρώθηκε την 14η του μηνός Νισάν.
  2. Η 14η Νισαν είναι «Παρασκευή»   Ειδικού Σαββάτου και κάθε έτος πέφτει άλλη  ημέρα διότι τα ειδικά Σάββατα δεν πέφτουν απαραιτήτως ημέρα Σάββατο.
  3. Το ειδικό αυτό Σάββατο είναι η 15η Νισάν – αρχή εορτής των Αζύμων.
Το σημείο στο οποίο διαφωνούμε εμείς οι Ορθόδοξοι με τους αιρετικούς είναι το εξής :
Εμείς πιστεύουμε ότι το έτος που έγινε η Σταύρωση του Ιησού Χριστού, το Ειδικό Σάββατο της 15ης Νισάν (που ακολουθούσε την ημέρα της Σταύρωσης), συνέπεσε με το εβδομαδιαίο Σάββατο. Ήταν δηλαδή Διπλό Σάββατο.
Οι αιρετικοί από την άλλη πιστεύουν ότι το Ειδικό Σάββατο της 15ης Νισάν (που ακολουθούσε την ημέρα της Σταύρωσης) έπεσε εκείνο το έτος ημέρα Πέμπτη. Άρα ο Ιησούς Σταυρώθηκε Τετάρτη.
Η ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ
        Οι αιρετικοί μετρούν τις «6 ημέρες πριν το Πάσχα» του εδαφίου Ιωάννης 12:1 διαφορετικά από εμάς τους Ορθοδόξους. Και το κάνουν αυτό για να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι δήθεν η διδασκαλία για Σταύρωση ημέρα Παρασκευή είναι άκυρη διότι  έχει σαν συνέπεια να παρουσιάζει τον Ιησού να παραβιάζει τον Νόμο διανύοντας απαγορευμένη απόσταση την ημέρα του Σαββάτου ερχόμενος στην Βηθανία ! Το θέμα όμως είναι ότι οι αιρετικοί δεν μετρούν τις ημέρες διαφορετικά από τους Ορθοδόξους αλλά διαφορετικά και από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη !!!
« ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς ᾿Ιουδαίοις· ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν.  οἱ δὲ ἐκραύγασαν· ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς· οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.  τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ» Ιωάννης 19: 14-16.
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ονομάζει την ημέρα της Σταύρωσης (14η Νισάν) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Πάσχα = ημέρα ετοιμασίας του Πάσχα – Παραμονή του Πάσχα.
Δηλαδή σύμφωνα με το Ιωάννη η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ήταν   η 14η Νισάν και όχι η 13η Νισάν όπως νομίζουν οι αιρετικοί ! Αυτό σημαίνει ότι η 6η ημέρα πριν το Πάσχα που αναφέρει ο ίδιος Ευαγγελιστής δεν ήταν Σάββατο ( αν η 14η Νισάν είναι Παρασκευή όπως διδάσκει η Ορθδοξία) και άρα ουδέν άτοπον έπραξε ο Ιησούς και ουδεμία παραβίαση του Νόμου είχαμε κατά την διάνυση της απόστασης Εφραίμ –  Βηθανία !
Κάποιος θα μπορούσε να ερωτήσει : Γιατί η 14η Νισάν  ονομάζεται από την Παλαιά Διαθήκη ως «Πάσχα» – « Καὶ ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς πάσχα Κυρίῳ» Αριθμοί 28 :16 και από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ως «Παρασκευή του Πάσχα» – « ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη·» Ιωάννης 19: 14 ;;; Αντιφάσκει η γραφή ; Τελικά η 14η Νισάν είναι ΠΑΣΧΑ ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ = παραμονή του Πάσχα;;;
Απαντούμε :
Επειδή ο Πασχάλιος Αμνός που σφάζονταν την 14η ημέρα (Ημέρα του Πάσχα) τον έτρωγαν την αμέσως επόμενη ημέρα 15η – πρώτη ημέρα από τις επτά ημέρες εορτής και  βρώσεως των Αζύμων- οι δύο εορτές, (Πάσχα- Άζυμα), έγιναν ΜΙΑ εορτή ! Δηλαδή το διάστημα των 8 ημερών (14-21 του Πρώτου μηνός) θεωρήθηκε μία ενιαία εορταστική περίοδος που ονομαζόνταν ΠΑΣΧΑ ή ΑΖΥΜΑ.
« Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ λέγοντες αὐτῷ· ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;» Ματθαίος 26:17
« Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα;» Μάρκος 14:12
«Ηγγιζε δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ λεγομένη πάσχα» Λουκάς 22:1
«῏Ηλθε δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἐν ᾗ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα» Λουκάς 22:7
Όπως βλέπουμε ως  «πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων» και «ἡμέρα τῶν ἀζύμων» ονομάζεται η ημέρα κατά την οποία «τὸ πάσχα ἔθυον». Το Πάσχα όμως εθύετο την 14η ημέρα «προς εσπέραν» και όχι την 15η ημέρα. Δηλαδή η φράση «πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον» αναφέρεται όχι στην πρώτη ημέρα βρώσης των Αζύμων (15η του μηνός Νισάν) αλλά στην πρώτη ημέρα της ενιαίας εορταστικής περιόδου του Πάσχα και των Αζύμων, δηλαδή στην 14η  ημέρα του μηνός  Νισάν προς το εσπέρας της οποίας «τὸ πάσχα ἔθυον»! Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο της παρερμηνείας των αιρετικών. Ο λόγος επαναλαμβάνω, που οι δύο εορτές (Πάσχα- Άζυμα),  θεωρούνταν την εποχή του Χριστού ως ενιαία εορτή, είναι το ότι την ημέρα του Πάσχα (14η Νισάν), εθύετο ο Πασχάλιος Αμνός, ΠΡΙΝ την Δύση του Ηλίου και την ΝΥΧΤΑ που ακολουθούσε την Δύση, δηλαδή στην αρχή της 15ης Νισάν έτρωγαν τον Αμνό μαζί με Άζυμα. Όπως λοιπόν η 14η Νισάν ονομάζονταν την εποχή του Ιησού «Πρώτη των Αζύμων» χωρίς να είναι η 15η Νισάν έτσι και η 15η Νισάν ονομάζονταν «Πάσχα» χωρίς να είναι η 14η Νισάν.
        Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λοιπόν, (και η Ορθοδοξία μαζί του), ονομάζει την 14η Νισάν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΣΧΑ. Την 14η Νισάν γινόνταν η σφαγή και η προετοιμασία (παρασκευή) του Αμνού ο οποίος τρώγονταν στην αρχή της 15ης Νισάν μαζί με τα Άζυμα.
Το ότι ο Ιησούς πράγματι πέθανε την 14η Νισάν παραμονή του Ειδικού Σαββάτου της 15ης Νισάν αποδεικνύουν  τα εξής χωρία :
« Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ ἦν παρασκευή, ὅ ἐστι προσάββατον,  ἐλθὼν ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ» Μάρκος 15:42-43
« καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ ᾿Ιωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ,  καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν.  ῏Ην δὲ ἐκεῖ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου. Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον» Ματθαίος 27: 59-62
« οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ,  καὶ καθελὼν αὐτὸ ἐνετύλιξε σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν μνήματι λαξευτῷ, οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς οὐδέπω κείμενος·  καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευή, σάββατον ἐπέφωσκε» Λουκάς 23: 52-54
«ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς ᾿Ιουδαίοις· ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν.  οἱ δὲ ἐκραύγασαν· ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς· οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.  τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ» Ιωάννης 19: 14-16
« Οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν· ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνη τοῦ σαββάτου· ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ ἀρθῶσιν» Ιωάννης 19:31.
Ο Ιησούς παραμονή Μεγάλου Σαββάτου (15η Νισάν) Σταυρώθηκε και πέθανε.
Δεν τελειώσαμε όμως εδώ με την ανασκευή του αιρετικού ψευδοεπιχειρήματος….σκοπός μας δεν είναι απλώς να δείξουμε τον λάθος τρόπο μέτρησης των «6 ημερών πριν το Πάσχα» εκ μέρους των κακοδόξων και τον τρόπο που εμείς οι Ορθόδοξοι μετράμε τις 6 αυτές ημέρες. Αυτό το κάναμε ήδη με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Μέχρι τώρα δηλαδή εξηγήσαμε ότι η  1η ημέρα πριν το Πάσχα σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη είναι 14η Νισάν και όχι η 13η όπως απαιτεί η παρερμηνεία των αιρετικών :
Αν η 14η Νισάν είναι ημέρα Παρασκευή όπως λέγει η Ορθόδοξη Εκκλησία τότε έχουμε τα εξής :
Α) Αν ο τρόπος μέτρησης των Ορθοδόξων είναι σωστός τότε την έκτη ημέρα πριν το Πάσχα δεν είναι Σάββατο οπότε ο Ιησούς δεν παραβίασε τον Νόμο διανύοντας την απόσταση Εφραίμ- Βηθανία.
Β) Αν ο τρόπος μέτρησης των Αιρετικών  είναι ο σωστός τότε ο Ιησούς την έκτη ημέρα πριν το Πάσχα  παραβίασε τον Νόμο διανύοντας την απόσταση Εφραίμ – Βηθανία !
Τώρα όμως θα εξετάσουμε λεπτομερώς την Αιρετική διδασκαλία. Δηλαδή θα εξετάσουμε τι συνέπειες έχει η διδασκαλία των Αιρετικών για Σταύρωση ημέρα Τετάρτη και μέτρηση των ημερών σύμφωνα με τον τρόπο που οι πονηροί αιρετικοί προτιμούν….
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ – ΤΟ ΨΕΥΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΚΟΔΟΞΩΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΤΟΥΣ
Αν η 14η Νισάν είναι ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ όπως λέγουν οι Αιρετικοί και η 1η ημέρα πριν το Πάσχα είναι η 13η Νισάν τότε έχουμε τα εξής :
Σύμφωνα λοιπόν με το αιρετικό σενάριο ο Ιησούς διένυσε την απόσταση Εφραίμ – Βηθανία ημέρα Πέμπτη…..6 ημέρες πριν την Σταύρωσή του την Τετάρτη 14 Νισάν……Αυτή την αιρετική διδασκαλία όμως πρέπει να την δούμε  πιο προσεκτικά…
«Ο οὖν ᾿Ιησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν» Ιωάννης 12:1
Σύμφωνα με τους κακοδόξους 6 ημέρες πριν το Πάσχα = ΠΕΜΠΤΗ ο Ιησούς έρχεται στην Βηθανία…κανένα πρόβλημα μέχρι εδώ.
« Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα,  ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον· ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ» Ιωάννης 12:12-13
Την ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ = ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ο Ιησούς εισέρχεται θριαμβευτικά στην Ιερουσαλήμ διανύοντας την απόσταση Βηθανία – Ιερουσαλήμ…κανένα πρόβλημα και εδώ…
« καὶ ἤγαγον τὸν πῶλον πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἐπέβαλον αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾿ αὐτῷ.  πολλοὶ δὲ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στοιβάδας ἔκοπτον ἐκ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον εἰς τὴν ὁδόν.  καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες· ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ πατρός ἡμῶν Δαυΐδ· ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.  Καὶ εἰσῆλθεν εἰς ῾Ιεροσόλυμα ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἰς τὸ ἱερόν· καὶ περιβλεψάμενος πάντα, ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς ὥρας, ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα. Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασε·  καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ· καὶ ἐλθὼν ἐπ᾿ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα· οὐ γὰρ ἦν καιρὸς σύκων.  καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ· μηκέτι ἐκ σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μηδεὶς καρπὸν φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς ῾Ιεροσόλυμα· καὶ εἰσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ τοὺς ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψε,  καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ,  καὶ ἐδίδασκε λέγων αὐτοῖς· οὐ γέγραπται ὅτι ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν; ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.  καὶ ἤκουσαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν· ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν, ὅτι πᾶς ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. καὶ ὅτε ὀψὲ ἐγένετο, ἐξεπορεύετο ἔξω τῆς πόλεως.» Μάρκος 11: 7- 19.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Ιησούς αφού εισήλθε θριαμβευτικά στην Ιερουσαλήμ την Παρασκευή…αναχώρησε μετά από λίγο δίοτι βράδιασε και πήγε στην Βηθανία για να επιστρέψει την ΕΠΟΜΕΝΗ ημέρα = ΣΑΒΒΑΤΟ…..ΔΙΑΝΥΟΝΤΑΣ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΒΗΘΑΝΙΑ – ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ και βρίσκοντας τους εμπόρους να ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ και να ΠΩΛΟΥΝ στο Ναό ανήμερα ΣΑΒΒΑΤΟΥ !!!!!!!
Βλέπετε άφρονες Αιρετικοί που οδηγεί η απαράδεκτη επιχειρηματολογία σας;;; Νομίζετε ότι είναι εύκολο να διαψεύσετε την Ορθοδοξία ; Είστε γελασμένοι…..Αυτοδιαψεύδεστε και ρεζιλεύεστε !
Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΒΗΘΑΝΙΑ- ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
        Η απόσταση ΒΗΘΑΝΙΑ – ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ είναι περίπου 2 μίλια/ 3 χιλιόμετρα. « ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν ῾Ιεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε» Ιωάννης 11:18
« καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.  καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ, οἳ καὶ εἶπον· ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ ᾿Ιησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν. Τότε ὑπέστρεψαν εἰς ῾Ιερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου ἐλαιῶνος, ὅ ἔστιν ἐγγὺς ῾Ιερουσαλήμ, σαββάτου ἔχον ὁδόν.» Πράξεις 1:9-12

Το όρος των Ελαιών είναι ακριβώς έξω από την Ιερουσαλήμ σε απόσταση που η Γραφή ονομάζει «
σαββάτου  ὁδόν». Η Βηθανία όμως θλιβεροί αιρετικοί είναι σε μεγαλύτερη απόσταση ! Σε απόσταση που δεν επετρέπετο να διανυθεί το Σάββατο !
Οι Αιρετικοί εκτός από άγνοια της Αγίας Γραφής έχουν και άγνοια της Γεωγραφίας της Αγίας Γης !!!
«οἱ δὲ ἐχθροὶ ἡμῶν ἀνόητοι» Δευτερονόμιον 32:31
Αν ο Ιησούς Σταυρώθηκε Τετάρτη….τότε το προηγούμενο Σάββατο παραβίασε τον Νόμο  διανύοντας την απόσταση Βηθανία- Ιερουσαλήμ και στο Ιερό βρήκε ανθρώπους να κάνουν αγορές και πωλήσεις !!! Θα συνέλθετε κακόμοιροι  αιρετικοί ;
Από τα παραπάνω έγινε σαφές ότι είτε από την 14η Νισάν αρχίσουμε την μέτρηση των 6 ημερών πριν το Πάσχα  (των 6 ημερών πριν το Πάσχα που ο Ιησούς πήγε στην Βηθανία ) είτε από την 13η Νισάν….το αποτέλεσμα είναι το αυτό….ο Ιησούς παραβιάζει τον Νόμο διανύοντας απόσταση πιο μεγάλη από αυτην που επετρέπετο να διανυθεί το Σάββατο διότι αν η 14η Νισάν είναι η πρώτη ημέρα πριν το Πάσχα τότε η ημέρα της θριαμβευτικής εισόδου του Ιησού στα Ιεροσόλυμα είναι Σάββατο….αν η 13η Νισάν είναι η πρώτη ημέρα πριν το Πάσχα τότε η επομένη της θριαμβευτικής του εισόδου  στα Ιεροσόλυμα, που ο Ιησούς ξανά-  διένυσε την ίδια απόσταση (Βηθανία – Ιερουσαλήμ) είναι πάλι Σάββατο !!! Αδιέξοδο αιρετικοί !
Ο πίνακας  παρακάτω περιγράφει τα πιθανά σενάρια – συνδιασμούς Σταύρωσης και μέτρησης των 6 ημερών προ του Πάσχα  για Τετάρτη και Πέμπτη ( ναι υπάρχει και αυτή η αιρετική άποψη ….) και  στην τελευταία στήλη είναι το Ορθόδοξο σενάριο της  Παρασκευής. Βλέπουμε ότι τα άλλα σενάρια έχουν περιπτώσεις που παρουσιάζουν τον Ιησού να διανύει απόσταση μεγαλύτερη της Οδού Σαββάτου ημέρα Σάββατο !!! Και μετά κατηγορούν – συκοφαντούν εμάς…..
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ
http://katanixis.blogspot.gr/2014/03/blog-post_1869.html