Τὸ 1988 ὁ τότε Βουλευτὴς τοῦ ΠΑΣΟΚ Βασίλειος Ἀγοράστης, εἶχε καταθέσει ἐρώτηση στὴν Βουλὴ ζητῶντας ἀπὸ τὸ ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο καὶ τοὺς Ἰατρικοὺς Συλλόγους νὰ λάβουν θέση γιὰ τὸ θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας «γιὰ τὸ ἀπαράδεκτο καὶ θλιβερὸ αὐτὸ φαινόμενο» ὅπως ἀκριβῶς ἔγραφε μὲ τὴν ὁποία θὰ μεταδιδόταν τὸ AIDS!
Παραθέτω ἕνα μικρὸ ἱστορικὸ ἀπὸ τὴ δεκαετία του ’80 ὅταν ὁ Ἰατρικὸς Σύλλογος Ἀθηνῶν πῆρε ἐπίσημη καὶ ἀνοιχτὴ θέση γιὰ τὴν Θεία Κοινωνία.
Βλέποντας πὼς τὸ μόνο ποὺ ἀλλάζει εἶναι οἱ ἡμερομηνίες, ἀλλὰ οἱ τακτικὲς μένουν οἱ ἴδιες, θὰ ἤθελα μόνο νὰ θυμίσω κάτι ἀπὸ τοὺς λόγους τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου καὶ ἔπειτα νὰ παραθέσω τὴ θέση τοῦ Ἰατρικοῦ συλλόγου.
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Πόσοι τύραννοι ἠθέλησαν περιγενέσθαι τῆς Ἐκκλησίας;
πόσα τήγανα; πόσοι κάμινοι,…
θηρίων ὀδόντες, ξίφη ἠκονημένα; καὶ οὐ περιεγένοντο. Ποῦ οἱ πολεμήσαντες;
Σεσίγηνται καί λήθῃ παραδέδονται.
Ποῦ δέ ἡ Ἐκκλησία; Ὑπέρ τόν ἥλιον λάμπει »
Ἀρχιεπίσκοπος Αθηνων καὶ πάσης Ἑλλάδος Χριστόδουλος.
Ὅλοι πέρασαν καὶ χάθηκαν, λησμονήθηκαν. Τὰ ἀγάλματά τους τὰ ἐθρυμμάτισαν, τὶς φωτογραφίες τους τὶς τσαλαπάτησαν, τὰ ὀνόματά τους οὔτε κἂν μνημονεύονται στὶς καθημερινὲς συζητήσεις. Κι ὅμως τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τὸν οὐρανὸν ὑπεραίρει. Αὐτὸν τὸν Χριστὸ λατρεύουμε καὶ σ’αὐτὸν τὸν Χριστὸ πιστεύουμε!
Ἀπάντηση ἀπὸ τὸν Ἰατρικὸ Σύλλογο Ἀθηνῶν στὸν τότε βουλευτὴ τοῦ ΠΑΣΟΚ Βασίλη Αγοράστη ἐν ἔτει 1988 ὁ ὁποῖος ἐκεῖνο τὸν καιρό, σὰν τοὺς σημερινοὺς πολιτικοὺς καὶ πολῖτες , βλασφημοῦσε κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας καὶ προέτρεπε σὲ ἀποχὴ καὶ σὲ μέτρα ἐναντίον της.
Ὁ πρώην βουλευτὴς πέθανε σὲ ἡλικία 85 ἐτῶν στὶς 12 Ἰανουαρίου 2015.
Ἄς εὐχηθοῦμε ὁ Θεὸς νὰ τὸν συγχωρέσει.

Ἀντιπρόεδρος Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν κ. Ἀθανάσιος Αβραμίδης ἐπίκουρος καθηγητὴς τῆς ἰατρικῆς.
Εἰς τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων κατετέθη ἐρώτηση τοῦ βουλευτῆ κ. Αγοράστη, μὲ τὴν ὁποία πρῶτα καταφέρεται γιὰ τὸ «θλιβερὸ καὶ ἀπαράδεκτο φαινόμενο» …τὸ κουταλάκι! (ἐννοεῖ ὁ βουλευτὴς τὴν Ἁγία Λαβίδα) νὰ μπαίνει στὸ στόμα γέροντα 70 – 80 ἐτῶν μὲ σάπια δόντια, καὶ στὴ συνέχεια στὸ τρυφερὸ στοματάκι του βρέφους τῶν 6 μηνῶν ἢ τοῦ νηπίου. Γεγονὸς ποὺ προκαλεῖ ἀποστροφή, προβληματισμὸ καὶ ἀνησυχία, γιὰ μεθόδους ἀναχρονιστικὲς καὶ ἐπικίνδυνες στὴ σύγχρονη κοινωνία καὶ δημόσια ὑγεία.
Ὕστερα δέ, ἐρωτᾶ, ἂν αὐτὸ τελεῖ ὑπὸ τὴν ἔγκριση τοῦ ὑπουργείου καὶ ποιὲς εἶναι οἱ ἀπόψεις τῶν ἰατρικῶν συλλόγων καὶ κυρίως τοῦ ἰατρικοῦ συλλόγου τῆς Ἀθήνας.
Προφανῶς, ὁ ἐρωτῶν βουλευτής, δὲν γνωρίζει ὅτι τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι παμπάλαιο, καὶ ἐπ’αὐτοῦ κατὰ καιροὺς ἔχουν λάβει θέση οἱ πάντες. Πρόκειται δέ, γιὰ ἕνα θέμα πίστεως κατ’ἐξοχὴν καὶ ἐλάχιστα ἰατρικό, διότι εἶναι θέμα ἐπενεργείας ὑπερφυσικῶν πνευματικῶν δυνάμεων, οἱ ὁποῖες βρίσκονται πέραν ἀπὸ τὸ πεδίο ἐρεύνης καὶ τῶν δυνατοτήτων τῆς ἐπιστήμης.
Ὁ πιστὸς προσέρχεται γιὰ νὰ κοινωνήσει …..μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης!
Πίστεως σὲ ἐκεῖνον ποὺ εἶπε, ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ καὶ εἶναι πεπεισμένος ὅτι μεταλαμβάνει Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ.
Προσέρχεται δέ, μὲ συντριβὴ καρδίας στὸ Ἅγιο Ποτήριο, στὸ Ποτήριο τῆς Ζωῆς, ἶνα λάβει Χριστό, Σωτῆρα καὶ Ζωή, ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς Ζωῆς! Ὄχι δέ, θάνατο!
Στὸ ὄνομα τῆς Πίστεως τοῦ καὶ στὴν ἀξιοπιστία τοῦ Θεοῦ του, τοῦ εἶναι ἀδιανόητο ὅτι ὁ παντοδύναμος Θεός, ὁ ὁποῖος ἀγάπη ἐστὶ καὶ ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἀνέβηκε στὸ Σταυρό, θὰ ἐπέτρεπε ποτὲ νὰ μεταδοθεῖ στὸν μεταλαμβάνοντα μιὰ ὁποιαδήποτε ἀρρώστια, μὲ τὸ ἴδιο Τοῦ τὸ Σῶμα καὶ μὲ τὸ δικὸ Τοῦ Αἷμα, ὅταν μὲ αὐτὰ τὸν ἁγιάζει.
Ἑπομένως διά τὸν πιστό, πρόβλημα δὲν ὑπάρχει.
Ἐκεῖνοι ὅμως οἱ ὁποῖοι ἀμφιβάλλουν ἢ φοβοῦνται μὴν πάρουν κάποια ἀρρώστια μὲ τὴ Θεία Κοινωνία, ὅσοι δὲν πιστεύουν στὴν οὐσία τῆς Θείας Κοινωνίας, αὐτοὶ ποὺ δὲ ἔχουν λόγο νὰ μεταλάβουν καὶ εἶναι δικαίωμά τους, πρέπει νὰ ἀπέχουν.
Ἄς ἀφήσουν ὅμως τοὺς ἄλλους ἥσυχους. Εἶναι μάλιστα παρατηρημένο ὅτι οἱ μὴ πιστεύοντες εἶναι κυρίως ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι περισσότερο ὁμιλοῦν διὰ τοὺς κινδύνους ἀπὸ τὴ Θεία Κοινωνία. Ὅπως καὶ τὸ ὅτι ‘’κόπτονται ‘’ γιὰ τὸ καλὸ τῶν πιστῶν ἐξ’ ἐκείνων ποὺ ἀσκοῦν πολεμικὴ ἐναντίον τῆς πίστεως.
Πάντως ἰατρικῶς, δὲν ὑπάρχει οὔτε μία βεβαιωμένη περίπτωση ἁπλοῦ πιστοῦ, στὸν ὁποῖο νὰ ἔχει μεταδοθεῖ ἀρρώστια μὲ τὴν Θεία Μετάληψη. Οὔτε καὶ ἱερέως ὁ ὁποῖος μάλιστα μετὰ τὴν κοινωνία τῶν πιστῶν κάνει τὴν κατάλυση καὶ καταπίνει ὅλα τὰ ὑπόλοιπα τῆς Θείας Κοινωνίας μέχρι τρυγός, μαζὶ μὲ ὅτι ἀπὸ τὸ στόμα του κάθε μεταλαμβάνοντος δια τῆς Ἁγίας Λαβίδος, κατέληξε στὸ Ἅγιο Ποτήριο.
Οὔτε ἀκόμα καὶ τότε ποὺ ἔβραζε ἡ φυματίωση, ἐθέριζε ἡ σύφιλη καὶ ἡ λέπρα ἦταν εὐρύτατα διαδεδομένη!
Τὰ ἴδια προφανῶς θὰ ἴσχυαν ἂν ἐτίθετο θέμα καὶ γιὰ τὸ AIDS.
Δεδομένα τὰ ὁποῖα νὰ ὁδηγοῦν τὴν ἰατρικὴ σὲ παρέμβαση δὲν ὑπάρχουν. Σὲ θέματα πίστεως ἄλλωστε, ὅταν μάλιστα πρόκειται γιὰ τὰ Μυστήρια τῆς χριστιανικῆς πίστεως δὲν εἶναι ευκαιρές νὰ εἰσέλθει ἡ ἰατρική, διότι τὰ Μυστήρια τελοῦνται μὲ τὴν ἐπενέργεια πνευματικῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες εἶναι ἐκτὸς τοῦ πεδίου τῶν δυνατοτήτων τῆς ἐπιστήμης, ἄρα καὶ τῆς ἰατρικῆς. Ἑπομένως τὸ θέμα παραμένει στὶς ἁρμοδιότητες τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ἐπιλέγει τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους θὰ διεκπαιρεώνει τὴν ἀποστολή της.
Σύγκρουση μεταξὺ ἐπιστήμης καὶ Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχει, παρὰ μόνο στοὺς ἔχοντες τρικυμία,τρικυμίᾳ ἐν κρανίῳ.
Ἐφ’οσον ἀμφότερες ἐξυπηρετοῦν τὴν ἀλήθεια, ὁπωσδήποτε δὲν κινοῦνται ἐπὶ διαφορετικῆς βάσεως καὶ σὲ διαφορετικὰ ἐπίπεδα. Χρειάζεται βεβαίως ἐπίγνωση τῶν ὁρίων ἑκάστης καὶ σεβασμὸς στὴν τήρηση ὧν ἀποστάσεων ἑκατέρωθεν.
Ἰατρικὸς Σύλλογος Ἀθηνῶν 1988
Καλὴ Σαρακοστὴ καὶ καλὴ συνέχεια στὸν ἀγῶνα
Σχόλιο ἱερέως
Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες. Τον καιρό που το Έιτς ήταν στο αποκορύφωμά του, μα Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε- πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω, έφερα και κουταλάκι. Εγώ του είπα, φύλαξε το κουταλάκι σου και να πάεις να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους. Έτσι έγινε και εγώ κατάλυσα το περίσευμα της θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα, άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κωρονοϊό είναι αποτάλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
Η θεία Κοινωνία είναι το σώμα και το Αίμα του Κυρίου, είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει, σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο. Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη για να καταλάβετε την αλήθεια. όσοι δεν κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή, γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/03/1988-aids.html