Ἀπό τήν Κυριακήν 3ην Νοεμβρίου θά ἀρχίση ἡ λειτουργία τῶν καταστημάτων καί τάς Κυριακάς. Οἱ μικρομεσαῖοι ἔμποροι εἶχον ἀποφασίσει νά λειτουργοῦν αὐτά μετά τήν θείαν Λειτουργίαν, ἀφοῦ δέν ἠδύναντο νά ἀποτρέψουν τήν λειτουργίαν τῶν καταστημάτων κατά τάς Κυριακάς.
Τά μεγάλα καταστήματα καί ἰδιαιτέρως αἱ πολυεθνικαί τροφίμων (σοῦπερ μάρκετ κ.λπ) ἀπεφάσισαν νά λειτουργοῦν ἀπό τήν 8ην πρωϊνήν. Ὁ πιστός λαός δύναται νά ἀποτρέψη τά σχέδιά των προσερχόμενος εἰς τάς Ἐκκλησίας.

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 1996, 1 Νοεμβρίου 2013

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/11/blog-post_683.html