Η Ελληνική Βιβλική Εταιρία έχει κυκλοφορήσει μία μετάφραση της Αγίας Γραφής στην Νεοελληνική Γλώσσα. Εκτός από τα σοβαρά μεταφραστικά λάθη που περιέχει και ορισμένα εκ των οποίων είδαμε σε προηγούμενο άρθρο, περιέχει και μία πολύ άστοχη υποσημείωση στο εδάφιο Επιστολή Ιερεμίου : 2.

Στο εδάφιο 2 της Επιστολής Ιερεμίου περιέχεται προφητεία του Προφήτου Ιερεμίου για την διάρκεια της Βαβυλώνιας αιχμαλωσίας των Ισραηλιτών.

Λέγει το εδάφιο σύμφωνα με το κείμενο των Εβδομήκοντα :
«εἰσελθόντες οὖν εἰς Βαβυλῶνα ἔσεσθε ἐκεῖ ἔτη πλείονα καὶ χρόνον μακρὸν ἕως γενεῶν ἑπτά· μετὰ τοῦτο δὲ ἐξάξω ὑμᾶς ἐκεῖθεν μετ’ εἰρήνης».
Μεταφράζει η Ελληνική Βιβλική Εταιρία : «Αφού πάτε στη Βαβυλώνα, θα μείνετε εκεί για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι εφτά γενιές. «Αλλά μετά απ’ αυτό», λέει ο Κύριος, «εγώ θα σας βγάλω από ’κει σώους και αβλαβείς».
Στο κάτω μέρος της σελίδας η Ελληνική Βιβλική Εταιρία κάνει το εξής περίεργο σχόλιο (οι υπογραμμίσεις δικές μας) :
[μέχρι εφτά γενιές. Οι Ιουδαίοι υπολόγιζαν την κάθε γενιά για περίπου 40 έτη. Επομένως εδώ ο συγγραφέας διαφοροποιείται του βιβλίου του Ιερεμία, όπου ο προφήτης οραματίζεται την αιχμαλωσία για 70 μόνο χρόνια (Ιερ 29:10 και 27:7).]
Μάλιστα ! Από που να αρχίσει κανείς να σχολιάζει και πού να τελειώσει με τα γραφόμενα των συγγραφέων της μετάφρασης της Βιβλικής Εταιρίας !
Έχουμε και λέμε λοιπόν :
1) Από που συνάγουν το συμπέρασμα οι συγγραφείς της υποσημείωσης ότι «Οι Ιουδαίοι υπολόγιζαν την κάθε γενιά για περίπου 40 έτη» ; Πώς προκύπτει ο αριθμός των 40 ετών ανά γενεά ; Περιμένουμε πειστική απάντηση με βάση την Βίβλο.
2) Ο κάθε απονήρευτος αναγνώστης της εν λόγω υποσημείωσης, σε τί είδους συμπέρασμα πρέπει να οδηγηθεί όταν διαβάζει ότι «ο συγγραφέας διαφοροποιείται του βιβλίου του Ιερεμία» ;
3) Τί θα πει η φράση «διαφοροποιείται»; Θα πει αντιφάσκει ;
4) «Ποίος είναι ο συγγραφέας της Επιστολής Ιερεμίου ; Δεν είναι ο Προφήτης Ιερεμίας ;
5) Αντιφάσκει μήπως ο Προφήτης με τον εαυτό του ;
6) Μήπως αντιφάσκει η Αγία Γραφή με τον εαυτό της ;
7) Μήπως η Επιστολή Ιερεμίου είναι ψευδεπίγραφη ; Αν είναι ψευδεπίγραφη και άρα απόκρυφη, ΓΙΑΤΙ η Βιβλική Εταιρία την περιλαμβάνει στην μετάφρασή της ;
8) Μήπως οι Προτεστάντες που θεωρούν ότι η Επιστολή Ιερεμίου δεν είναι κανονικό βιβλίο της Αγίας Γραφής έχουν δίκαιο ;
9) Μήπως η υποσημείωση αυτή απηχεί Προτεστανικές απόψεις ;
10) Γιατί η Ελληνική Βιβλική Εταιρία εκδίδει Βίβλους με 66 βιβλία (όπως οι Προτεστάντες) και Βίβλους με 76 βιβλία (όπως οι Ορθόδοξοι) ; Πρόκειται να τυπώσει και Βίβλο με 73 βιβλία (όπως οι Παπικοί) ;
11) Γιατί αποτελεί «διαφοροποίηση» η αναφορά της Επιστολής Ιερεμίου σε «εφτά γενιές» σε σχέση με την αναφορά του βιβλίου του Προφήτη Ιερεμίου σε «70 χρόνια» ;
12) Πώς αισθάνεται η Ελληνική Βιβλική Εταιρία που παρόμοια σχόλια επί του θέματος κάνουν διάφοροι αντίχριστοι σε βιβλία και ιστοσελίδες ; (Χιλιαστές, Άθεοι, Νεοπαγανιστές ).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«καὶ ἔσται πᾶσα ἡ γῆ εἰς ἀφανισμόν, καὶ δουλεύσουσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἑβδομήκοντα ἔτη.  καὶ ἐν τῷ πληρωθῆναι τὰ ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐκδικήσω τὸ ἔθνος ἐκεῖνο, φησὶ Κύριος» Ιερεμίας 25:11-12 (Κείμενο Εβδομήκοντα).
«εἰσελθόντες οὖν εἰς Βαβυλῶνα ἔσεσθε ἐκεῖ ἔτη πλείονα καὶ χρόνον μακρὸν ἕως γενεῶν ἑπτά· μετὰ τοῦτο δὲ ἐξάξω ὑμᾶς ἐκεῖθεν μετ’ εἰρήνης» Επιστολή Ιερεμίου 2 (Κείμενο Εβδομήκοντα).
1) Η διαφορά στην διατύπωση δεν συνιστά πάντοτε αντίφαση ! Αντίφαση έχουμε όταν δεν μπορούν να ισχύσουν ταυτόχρονα οι δύο προτάσεις !
2) « καὶ ἐρρέθη πρὸς ῞Αβραμ· γινώσκων γνώσῃ ὅτι πάροικον ἔσται τὸ σπέρμα σου ἐν γῇ οὐκ ἰδίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτοὺς καὶ κακώσουσιν αὐτοὺς καὶ ταπεινώσουσιν αὐτοὺς τετρακόσια ἔτη.  τὸ δὲ ἔθνος, ᾧ ἐὰν δουλεύσωσι, κρινῶ ἐγώ· μετὰ δὲ ταῦτα ἐξελεύσονται ὧδε μετὰ ἀποσκευῆς πολλῆς.  σὺ δὲ ἀπελεύσῃ πρὸς τοὺς πατέρας σου ἐν εἰρήνῃ, τραφεὶς ἐν γήρᾳ καλῷ.  τετάρτῃ δὲ γενεᾷ ἀποστραφήσονται ὧδε· οὔπω γὰρ ἀναπεπλήρωνται αἱ ἁμαρτίαι τῶν ᾿Αμορραίων ἕως τοῦ νῦν» Γένεση 15: 13- 16 (Κείμενο Εβδομήκοντα).
Σύμφωνα με την Αγία Γραφή οι απόγονοι του Αβραάμ θα γίνονταν σκλάβοι για 400 χρόνια. Κατόπιν η 4η Γενεά μετά τον Αβραάμ θα έβγαινε από την δουλεία ! Άρα σύμφωνα με το χωρίο αυτό σε 400 χρόνια έχουμε 4 Γενεές . Να δούμε τώρα ένα άλλο χωρίο :
«Μετά ταύτα έζησεν ο Ιώβ εκατόν τεσσαράκοντα έτη, και είδε τους υιούς αυτού και τους υιούς των υιών αυτού, τετάρτην γενεάν» Ιώβ 42: 16 (Εβραϊκό κείμενο).
Σύμφωνα με το Εβραϊκό κείμενο του Ιώβ 42: 16 που προτιμούν οι Προτεστάντες και η Βιβλική Εταιρία, ο Ιώβ μετά την πληγή έζησε 140 έτη (170 σύμφωνα με τους Εβδομήκοντα) στα οποία είδε απογόνους μέχρι 4ης Γενεάς. Άρα σύμφωνα με το χωρίο αυτό σε 140 χρόνια (ή 170 σύμφωνα με τους Εβδομήκοντα), έχουμε 4 Γενεές .
Δηλαδή σύμφωνα με τα χωρία Γένεση 15: 13- 16 και Ιώβ 42: 16, 4 Γενεές χωράνε σε 400 χρόνια αλλά και σε 140 (170 κατά τους Εβδομήκοντα) !
Ερωτούμε : Αν 4 Γενεές χωράνε και σε 400 χρόνια αλλά και σε 140 (ή 170)…..ΓΙΑΤΙ 7 Γενεές να μην χωράνε σε 70 έτη ;;; Ποίος ο λόγος να μην χωράνε ; Και εμείς σήμερα λέμε «η γενιά του 1960», « η γενιά του 1970) κτλ.
3) Δεν υπάρχει σε όλη την Γραφή σταθερή- ομοιόμορφη αναφορά για το πόσα έτη διαρκεί μία Γενεά.
4) Η Εβραϊκή λέξη που μεταφράζεται ως ΓΕΝΕΑ στα χωρία Γένεση 15: 13- 16 και Ιώβ 42: 16 είναι η λέξη Dor דּוֹר η οποία δεν σημαίνει μόνο «γενεά» αλλά και «περίοδος» (περίοδος χρόνου).
Η λέξη «γενεά» με την έννοια «περίοδος» χρησιμοποιείται στο εδάφιο Επιστολή Ιερεμίου 2. Δεν υπάρχει αντίφαση, διαφορά διατύπωσης υπάρχει.
7 γενεές = 7 περίοδοι χρόνου = 70 χρόνια !
Η Ελληνική Βιβλική Εταιρία Προτεσταντίζει και με τα ατυχή σχόλιά της παρουσιάζει την Αγία Γραφή των Ορθοδόξων ως αντιφάσκουσα με τον εαυτό της. Επιθυμεί να μειώσει την κανονικότητα 10 βιβλίων της Βίβλου επειδή αυτά δεν τα δέχονται οι Διαμαρτυρόμενοι. Τα αποκαλεί μάλιστα αυτά τα 10 βιβλία ατυχώς ως «Δευτεροκανονικά» ! Για την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν «Πρωτοκανονικά» και «Δευτεροκανονικά» βιβλία αλλά Κανονικά ! Ας μας υποδείξουν οι διάφοροι ομιλούντες περί «Δευτεροκανονικών βιβλίων» ΠΟΙΟΣ είναι αυτός ο Δεύτερος Κανόνας της Βίβλου που τα περιλαμβάνει και ΠΟΙΟΣ τον συνέταξε και ΠΟΤΕ …
Με τέτοιου είδους προτεσταντικά σχόλια θεωρεί η Βιβλική Εταιρία ότι προάγει το Κύρος της Αγίας Γραφής ;
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ